تحقیق رایگان درباره چرخه عمر، بازده سهام، اعلان سود

دانلود پایان نامه

آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بانکها ، سازمان حسابرسی و دانشگاه ها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند .
اهم یافته های این تحقیق :
الف – استفاده کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی کیفیت سود خالص آگاه هستند .
ب – عوامل سیاسی و اقتصادی جامعه بر گزارشگری اجزای تشکیل دهده سود و در نتیجه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند .
ج – گزارشگری اطلاعات مربوط به اجزای سود ناخالص و هزینه های عمومی یا اداری و اطلاعات مربوط به هزینه استهلاک ، هزینه استقراض و مالیات و تغییرات غیر متعارف هزینه های اختیاری و داراییهای جاری ، ثابت و نامشهود ، بدهیهای جاری ، غیر جاری و حقوق صاحبان سهام و اقلام غیر مترقبه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند .
آقای علی صابری در سال 1380 به بررسی عوامل مرتبط با کیفیت سود در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی پرداخت . فرضیه های پژوهش وی به بررسی ارتباط بین قسمتهای مختلف شرکت (مانند : نسبت جاری ، نسبت سودآوری ، نسبت گردش داراییها ، رشد داراییهای ثابت ، اندازه شرکت ، دوره نگهداشت موجودیها ، نسبت رشد مجموع داراییها و …) و نظری به (P/E) پرداخته است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره سالهای 73 الی 78 می باشد . در این تحقیق بعد از تعیین همبستگی بین متغیرهای مستقل یا متغیرهای وابسته از مدل رگرسیون جهت بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل استفاده شده است . نتایج بررسی های وی نشان داد که نسبت سودآوری ، اندازه شرکت و نسبت گردش داراییها بر میزان کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله مرثر بوده است و بین سایر متغیرهای مستقل و کیفیت سود ارتباطی شناسایی نشد (ناصرزاده ،سید یاسر1387).
در سال 1383 آقای امین ناظمی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . ایشان در تحقیق خود ارتباط بین میانگین بازده عادی ، میانگین بازده غیرعادی شرکتهای طبقه بندی شده بر اساس ارقام تعهدی را بررسی کرده است . روش آماری تحقیق وی آمار توصیفی می باشد که محقق ابتدا میانگین ، میانه و انحراف معیار متغیرهای تحقیق را محاسبه نموده و سپس میانگین بازده عادی و غیر عادی سهام شرکتها برای سالهای 1377-1382 که بر اساس حجم اقلام تعهدی به 5 گروه طبقه بندی شده محاسبه نموده است . سپس معناداری بین میانگین بازده عادی یا غیر عادی سهام که به ترتیب حجم اقلام تعهدی مرتب شده اند با استفاده از آزمون T بررسی شده است . نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که نمی توان پذیرفت که بازده شرکتهای با مقدار کم و زیاد اقلام تعهدی تحت تأثیر قرار می گیرد . به عبارت دیگر فرض تساوی میانگین بازده پذیرفته می شود . این موضوع می تواند نشانه ای از عدم عکس العمل بازار نسبت به میزان اقلام تعهدی توسط شرکتها باشد .
خلاصه و جمع بندی
محققین ، تحلیل گران و سرمایه گذاران به دلیل اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط بنگاه های اقتصادی می باشد . برای ارزیابی این سود از مفهومی به نام کیفیت سود استفاده می شود . تعریف واحدی از کیفیت سود وجود ندارد ، تعریف عامی که مورد قبول اکثر تحلیل گران مالی نیز واقع گردیده بدین قرار است که آنها کیفیت سود را به عنوان سود عادی مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند . آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای اقلام غیر تکراری می باشد . تاکنون ، متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالات ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه ای که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت ، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرشهای فکری بستگی دارد .
به طور کلی این فصل شامل 2 بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد . در بخش مبانی نظری مفاهیم مختلف کیفیت سود از دیدگاه سودمندی تصمیم بر اساس چهارچوب نظری FASB و از دیدگاه بیان صادقانه سود هیکس مورد بحث قرار گرفت . مفاهیم کیفیت سود مورد بحث عبارت بودند از : ثبات ، توانایی پیش بینی ، مفهوم سری زمانی سود ، روابط بین وجوه نقد ، اقلام تعهدی و سود ویژگیهای کیفی مربوط بودن ، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه و تأثیرگذاری در تصمیم . در بخش پیشینه تحقیق نیز یافته های تحقیقات انجام شده در مورد کیفیت سود آورده شده است . در فصل سوم روش انجام تحقیق بحث می شود . فرضیه های تحقیق و مبانی اندازه گیری متغیرها تشریح و سپس جامعه و نمونه آماری ، منابع اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بیان می شود .
2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه ی عمر:
2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت
اوو و پنمن(1989) تأثیر چرخه عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند. معیار تفکیک نمونه آماری متغیر های رشد فروش و نرخ رشد پایدار45 بوده که پس از محاسبه بر مبنای میانگین و انحراف معیار هر صنعت به متغیرهای استاندارد تبدیل شده که با مقایسه آنها در دامنه معین در سطح زیر منحنی توزیع نرمال به مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. نتایج حاکی از آن بود که در سطح خطای 5% :
1. در مرحله تولد رابطه معناداری بین تغییرات بازده سهام و نسبت های مالی وجود ندارد.
2. در مراحل رشد و بلوغ رابطه معناداری بین تغییرات بازده سهام و نسبت های مالی بر گرفته از صورت وضعیت مالی و ترازنامه وجود دارد. لذا این رابطه در خصوص نسبت های مالی بر گرفته از صورت گردش وجه نقد معنا دار نمی باشد.
3. در مرحله افول رابطه معناداری بین تغییرات بازده سهام و نسبت های مالی بر گرفته از تمامی صورت های مالی وجود دارد.
آنتونی و رامش(1992) ارتباط بین معیارهای عملکرد چون رشد فروش و مخارج سرمایه ای با قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن(عمر) شرکت استفاده نمودند. هدف آنها در این تحقیق بررسی واکنش بازار به اطلاعات حسابداری منتشر شده در مراحل مختلف چرخه عمر بود. یافته های آنها نشان می دهد که ارتباط معناداری میان معیار های عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد بطوریکه میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد.
پاپ و اینیانجت(1992) رابطه بین نوسانات بازده سهام و تاریخ اعلان سود سالانه سهام در بازار سرمایه لندن را مورد بررسی قرار دادند. دوره زمانی این تحقیق از 1986 تا 1992 و نمونه آماری شامل 250 شرکت بوده که با استفاده از متغیرهای نسبت پرداخت سود سهام و نرخ رشد پایدار به مراحل تولد، رشد، ثبات، بلوغ و افول تفکیک شده که 27 شرکت در مرحله تولد، 45 شرکت در مرحله رشد، 56 شرکت در مرحله بلوغ، 101 شرکت در مرحله ثبات و 21 شرکت در مرحله افول قرار داشتند. نتایج حاکی از آن بود که در سطح خطای 5% رابطه معناداری بین نوسانات بازده سهام و تاریخ اعلان سود سالانه سهام وجود دارد لذا این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت بوده بطوریکه ضریب تعیین تعدیل شده (R2) در مراحل بلوغ و ثبات بترتیب 89% و 88.5% و در مراحل تولد، رشد و افول بترتیب 71.5%، 74% و 70.6% است. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بازده شرکت های در مراحل بلوغ و ثبات نسبت به شرکت های سایر مراحل از حساسیت بالاتری نسبت به اعلان سود سالانه سهام بر خوردار است.
سوجیانیس(1996) به بررسی رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه (R&D) و عایدات آتی شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر پرداخت. یافته های وی نشان می دهد که در شرکت های در مراحل ظهور، رشد، بلوغ و افول بترتیب 94/58، 22/69، 37/61 و 17/32 درصد تغییرات عایدی توسط مخارج تحقیق و توسعه (R&D) تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توان توضیحی مخارج تحقیق و توسعه (R&D) در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با هم دارند.
بوث و همکاران(1997) رابطه بین نوسانات بازده سهام و تاریخ اعلان سود سالانه سهام در بازار سرمایه فنلاند را مورد بررسی قرار دادند. دوره زمانی این تحقیق از 1990 تا 1997 و نمونه آماری شامل 200 شرکت بوده که با استفاده از متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ای و رشد درآمدهای عملیاتی به مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. نتایج حاکی از آن بود که تغییرات بازده سهام شرکت های در مرحله بلوغ نسبت به شرکت های سایر مراحل( تولد، رشد و افول) از حساسیت بالاتری بالاتری نسبت به اعلان سود سالانه سهام بر خوردار است.
بلک(1998) رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر را طی دوره زمانی 1978 تا 1995 مورد بررسی قرار داد. وی در این تحقیق به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر، مشابه تحقیقات آنتونی و رامش (1992) از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن(عمر) شرکت استفاده نمود. نتایج حاکی از آن بود که در مراحل تولد و افول جریان های نقدی مربوط تر از سود می باشد و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.
جنکینز و همکاران(2004) به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن اجزای سود پرداخت. یافته های وی نشان می دهد که میزان مربوط بودن اجزای سود بسته به اینکه شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر قرار دارد، متفاوت می باشد.
آهارونی و همکاران(2006) در تحقیق خود به این مسئله پرداختند که کدام یک از معیارهای مبتنی بر جریان های نقدی و معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی مربوط تر بوده و به شکل بهتری می توانند تغییرات ارزش بازار شرکت را تبیین نمایند. نتایج حاکی از آن بود که هر دو معیار(مبتنی بر جریان های نقدی و مبتنی بر اقلام تعهدی) دارای ارزش مربوط بودن می باشند، اما توان توضیحی این دو معیار در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند، بطوریکه در مرحله رشد توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان های نقدی بیشتر بوده و در مراحل بلوغ و افول عکس این موضوع صادق می باشد.
پارک و چن(2006) در تحقیق خود با استفاده از مدل فلتهام و اولسون(1995)، تأثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی 8328 سال- شرکت طی سالهای1982 الی1993 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که در مرحله رشد، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، می دهند و در

دیدگاهتان را بنویسید