تحقیق رایگان درباره چرخه عمر، سهامداران، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتر از واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری مؤسسه بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس . در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا ، مهمترین آیتم هایی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند ، عبارتند از :
* میزان سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش
* روند حاشیه فروش
* روش ارزیابی موجودی های کالا و چگونگی تأثیر آن بر سود گزارش شده
* رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودی کالا از قبیل مواد خام ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده
* روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت
د) کیفیت حساب داراییهای ثابت : محافظه کاری و بی طرفی در حسابهای داراییهای ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تأثبر داشته باشد . برای مثال ، در نظر گرفتن عمر مفید بالا برای داراییهای ثابت می تواند سود خالص را افزایش دهد بدون اینکه سودآوری واقعی شرکت بهبود یافته باشد . در هنگام بررسی کیفیت حساب دارایی ، مهمترین زمینه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از :
* کفایت هزینه های استهلاک
* تغییر در روشهای استهلاک
* شواهدی از داراییهای معیوب
* عمر مفید داراییهای ثابت شرکت
* ظرفیت مورد استفاده
ه) کیفیت بدهی ها و افشا : کیفیت حسابهای بدهی نیز برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می باشند . به ویژه ، بدهیها باید به طور بی طرفانه و به دور از هر گونه جانب داری گزارش شوند . در غیر این صورت ، کیفیت سود خدشه دار می شود .
در ارزیابی کیفیت بدهی ها برخی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :
* مفروضات بکار رفته در مورد بدهی های تحقق یافته و ثبت نشده
* علائمی از تأمین مالی خارج از ترازنامه و افشاء مفصل بدهی هایی که تحقق یافته اما ثبت نشده اند
* رویه های مورد عمل در ارتباط با مخارج سرمایه ای
* علائمی از دعاوی حقوقی
و) ارزیابی فعالیت های مدیریت سود : همانگونه که قبلاً نیز توضیح داده شد ، اکثر شرکتها حداقل یکی از تکنیک های مدیریت سود را به منظور رسیدن به اهداف گزارشگری مالی و مدیریت به کار می گیرند . در این رهگذر تا حدودی ارزیابی اهمیت و اندازه فعالیت های مدیریت سود نسبت به سود خالص یا کل داراییها مهم به نظر می رسد . در هنگام ارزیابی اهمیت فعالیتهایمدیریت سود ، برخی از مهمترین زمینههاییکه بایستی مورد بررسی قرارگیرند عبارتنداز:
* تغییر در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته
* کثرت و زمان بندی معامله سهام با تضمین خرید توسط شرکت که ممکن است منجر به افزایش سود هر سهم بشود .
* انتقال هزینه ها به دیگر بخش های صورت سود (زیان) به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه فروش
ر) حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی : حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی (CGCS) به وزنه ها و رویه های کنترلی موجود در شرکت – به منظور حصول اطمینان از همسویی فعالیت ها و منافع مدیریت با منافع سهامداران – اشاره دارد . از این رو ، مدیریت سود هنگامی امکان پذیر است که (CGCS) غیر اثربخش باشد . هنگام ارزیابی اثربخشی (CGCS) برخی از مهمترین مسائلی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :
* ترکیب و تجربه هیأت مدیره بالاخص کمیته حسابرسی شرکت
* مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس
* پارامترهای طرح پاداش و حق اختیارها
* علائمی از نارضایتی سهامداران
* علائمی از ضعف کنترل داخلی
ز) محیط رقابتی : محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند به طور بالقوه ای اثر مثبت یا منفی بر کیفیت سود داشته باشد . برای مثال ، رشد سریع تکنولوژی در صنعت کامپیوتر می تواند منجر به افزایش کالاهای ناباب قابل استفاده گردد . در مقابل تغییر تکنولوژی در بخش صنعتی خیلی آهسته تر و کند تر می باشد . بنابراین برای این قبل صنایع تغییر تکنولوژی یک فاکتور مهم در ارزیابی کیفیت سود نمی باشد . بدین ترتیب ، شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی بالا فعالیت می کنند نسبت به شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی تقریباً ثابت فعالیت می کنند ، بیشتر مستعد رویارویی با مسائل کیفیت سود می باشند . برخی از مهمترین مسائلی که بایستی در ارتباط با محیط رقابتی مورد توجه قرار گیرد ، عبارتند از :
* موقعیت رقابتی صنایع
* شرایط اقتصادی
* بروز تغییر تکنولوژی که ممکن است بر محصولات شرکت تأثیر بگذارد
دیگر فاکتورهای خاص شرکت : فاکتورهای خاص شرکتهای زیادی وجود دارند که می توانند بر کیفیت سود تأثیر بگذارند . در هنگام ارزیابی کیفیت سود برخی از مهمترین مسائل شرکت که بایستی مورد توجه قرار گیرند ، عبارتند از :
* پیچیدگی ارزیابی حسابها و رویدادها
* وسعت و عمق شرکتهای مشتری مدار
* سطح و تغییر در هزینه های قانونی
* ماهیت هر قرارداد بدهی
* معیارهای ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی
* زمان بندی انتشار صورتهای مالی
* نرخ رشد شرکت(هاج،2003 ؛لیو،2006؛ کرمی و ساسانی،1384).
2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت
تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسان ها از منحنی چرخه عمر پیروی می کنند. این موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور غلبه بر مسائل آن مرحله و مشکلات مربوط به انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر هستند.
تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد میکنند و میمیرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکلات ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحلهای به مرحله دیگر با مسائل و مشکلات ویژه مواجه می باشند. واحدهای تجاری اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند که عمدتاً به وسیله نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن دخالت حرفه ای بیرون از سازمان اجتناب ناپذیر می گردد.
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت
2-2-1-1) دوران رشد
ایجاد
اولین مرحله از چرخه عمر واحدهای تجاری، ایجاد یا تاسیس10 نامیده می شود. در این مرحله واحد تجاری هنوز متولد نشده است و فقط به صورت یک ایده وجود دارد. در دوره ایجاد تاکید بر ایدهها و امکاناتی است که در آینده تحقق آنها محتمل است. بنیانگذار(موسس) واحد تجاری در حال ساخت، طرح و عرضه ایده خود درباره آینده واحد تجاری می باشد و برای ایفای مسئولیتهایش به مخاطره پذیری نیاز دارد، لذا پذیرش خطر در صورتی امکانپذیر است که تعهدی متناسب با مرحله ایجاد وجود داشته باشد.
تولد یک واحد تجاری زمانی محقق می شود که تعهدات به طور موفقیت آمیزی در معرض آزمایش گذاشته شود، برعکس زمانی که کسی تعهدی را برای پیشبرد امور نپذیرد تولد آن واحد تجاری محقق نمی شود. بنابراین میزان تعهدات با درجه مخاطره پذیری آن در بدو تولد متناسب است. سختی ایجاد یک واحد تجاری می تواند با پارامترهایی مانند سرعت بازخوردهای مثبت11 و درجه نوآوری مورد نیاز سنجیده شود. اگر میزان تعهدات با مشکلاتی که در پیش است، تناسبی نداشته باشد واحد تجاری قبل از تولد می میرد. ایجاد تعهدات و توقعات گسترده کلید موفقیت است، زمانی که واحد تجاری متولد می شود این تعهدات(یا کمبود آن) باعث زنده نگه داشتن(یا مرگ) می گردد. اگر تعهدات اساسی وجود نداشته باشد، واحد تجاری در فراز و نشیب های اولیه خود از بین می رود. نهایتاً زمانی که تعهدات اساسی پذیرفته می شود، واحد تجاری به دوره ای جدید به نام طفولیت12 وارد می شود.
طفولیت
هنگامیکه تعهدات پذیرفته شد، ماهیت واحد تجاری دگرگون می شود، این تعهدات باید به مرحله عمل درآید. وجه نقد برای پرداخت هزینه ها مورد نیاز است و می بایستی تمرکز از ایده ها و احتمالات به دستیابی به نتایج صورت پذیرد. در این مرحله آنچه ارزش دارد عمل است و نه فکر کردن. تضادی که واحد های تجاری جدیدالتاسیس با آن مواجه می شوند این است که هرچه مخاطره پذیری زیادتر باشد تعهد بیشتری برای موفقیت مورد نیاز است. به عبارت دیگر در زمان تاسیس، بنیانگذار باید ایده را تبدیل به قبول تعهد نماید. سازمان در دوره طفولیت دارای حداقل مقررات، سیستم، دستورالعمل انجام کار و بودجه بندی می باشد. در این مرحله واحد تجاری بدون شناخت نقاط مثبت و ضعف به سمت جلو حرکت می کند. فضای واحد تجاری در این دوره بسیار صمیمی بوده و سلسله مراتب سازمانی بسیار محدود است. در این مرحله واحد تجاری به سرمایه در گردش نیاز دارد و اگر این نیاز را برآورده نکند بسیار آسیب پذیر خواهد بود. در این مرحله معمولاً مدیریت نظام مندی وجود ندارد، ضبط و نگهداری سوابق و تجربیات به ندرت وجود دارد بنابراین یک اشتباه در طراحی، تولید و فروش، سرویس دهی و یا برنامه ریزی مالی یا مدیریت زنجیره ارزش13، ممکن است اثرات مهلکی در سرنوشت واحد تجاری داشته باشد و احتمال رخ دادن چنین اشتباهاتی زیاد است چراکه واحد تجاری آن اندازه توان مالی ندارد که افراد شایسته و با صلاحیت را به استخدام خود درآورد تا این سیاست ها و برنامه ها را هماهنگ نمایند.
واحد تجاری در مرحله طفولیت وقتی دارای سلامت مالی است که رشد و نقدینگی آن متناسب باشد. در این حالت بنیانگذار احساس می کند سامانه در کنترل اوست. طبیعی است که تلاش زیاد به خرج می دهد که تفویض اختیار نکند و همه تصمیم ها را راساً اتخاذ نماید. با این وجود واحد تجاری نمی تواند همواره در دوره طفولیت باقی بماند و زمانی که حجم نقدینگی و حجم فعالیت واحد تجاری متعادل14 شود، از مرحله طفولیت خارج و به مرحله بعد قدم می گذارد.
رشد سریع
رشد سریع15 چیست؟ در مرحله ایجاد صرفاً ایده وجود داشت و در مرحله طفولیت ایده آغاز به کار کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایده ها به عمل تبدیل شده، واحد تجاری بر مشکل کمبود نقدینگی فائق آمده و میزان فروش افزایش یابد. به نظر می رسد واحد تجاری نه تنها قادر به ادامه حیات باشد بلکه در حال توسعه و پیشرفت نیز هست. شرایط مذکور بنیانگذار و موسسه اش را دچار غرور و تکبری بزرگ می کند. هرچه موفقیت واحد تجاری بیشتر می شود بر غرور بنیانگذار افزوده می شود و برخی اوقات تصور می کند شکست ناپذیر است. معمولاً واحد های تجاری در این دوره به دلیل فعالیت هایشان در شاخه های مختلف دچار مشکل می شوند و فقط فرصت ها را می بینند و مشکلات را درک نمی کنند.
در مرحله رشد سریع، فروش به سرعت افزایش می یابد و در نتیجه بنیانگذار در سرمایهگذاریهایش دقت لازم را به خرج نمی دهد. او برای نتایج برنامهریزی نمیکند، بلکه فقط انتظار آنها را میکشد. در این دوره گرایش به فروش ممکن است نتایج غیر منتظرهای در پی داشته باشد. واحد تجاری در مرحله رشد سریع، انتظار سود به صورت درصد ثابتی از فروش16 را دارد. بنابراین تصور می کند فروش بیشتر به معنای سود بیشتر است. حسابداری بهای تمام شده ناکارا بوده و در نتیجه ممکن است بیشتر بفروشد ولی به جای کسب سود، زیان ده باشد. به منظور افزایش فروش به مشتریان تخفیف داده همچنین به فروشندگان حق العمل می دهد. به لحاظ رشد سریع، آهنگ تغییرات اقلام بهای تمام شده بی اثر خواهد بود. در نتیجه معمولا قیمت تمام شده کالایی را که فروخته نمی داند و حتی قیمت خالص کالایی را که فروخته شده کمتر از بهای تمام شده آن محاسبه می کند و در نتیجه هرچه بیشتر می فروشد بیشتر متحمل زیان می شود.
بلوغ
در این مرحله واحد تجاری دوباره متولد می‌شود. اولین تولدی که در مرحله طفولیت صورت گرفت، در واقع تولد فیزیکی بود. اکنون در مرحله بلوغ17، واحد تجاری مستقل از

دیدگاهتان را بنویسید