تحقیق رایگان درباره کیفیت زندگی، تعمیم‌پذیری، محدودیت ها

دانلود پایان نامه

ل دیگری وابسته بوده است.
در مجموع نتایج این بررسی با یافته‌های تحقیقات پیشین (رابینز، 1996؛ کوته، 1987؛ لونرگان، 1998) که نشان می‌دهند ویژگی های شغلی با اهمال کاری دارای رابطه معکوس است، مطابقت دارد. اما با تحقیقاتی نظیر (پیرى، 1378؛ محسنى تبریزى و میرزایى، 1383؛ محمودی و همکاران، 1386؛ لطفعلی زاده و محمدی، 1387؛ حبیبی، 1389؛ اولدهام، 1976) که بیان داشتند ویژگی های شغلی با انگیزش شغلی رابطه مستقیم دارد و تحقیقاتی نظیر (استیل، 2007؛ کوثری، 1390؛ قاسمی،1390؛ نیکبخت، 1391) که نشان ‌دادند انگیزش شغلی با اهمال کاری رابطه معکوس دارد، مطابقت ندارد. در واقع مجموع یافته‌های این تحقیقات و پژوهش حاضر مؤید این مطلب است که مشاغل غنی تر و پر محتواتر با کاهش اهمال کاری شغلی همراه است.
5ـ3ـ پیشنهادها و محدودیت ها
در مجموع یافته‌ها قویاً دلالت بر این دارد که مدیران و مشاوران سازمانی بایستی مساله اهمال کاری را که کارکنان و خود سازمان از آن رنج می‌برند را مورد بررسی و تفحص قرار دهند و با افزایش جذابیت های شغل و ماهیت غنی آن در راستای کاهش اهمال کاری کارکنان بکوشند. با این وجود، پژوهش حاضر علی‌رغم پیامدها و تلویحات مهمی که دارد بدون محدودیت نیست. در ادامه برخی محدودیت‌های این پژوهش بررسی می‌شود. براساس این محدودیت‌ها این پژوهش توصیه‌هایی برای مسیرهای تحقیقاتی آتی پیشنهاد کرده است که در ادامه ذکر شده است:
1ـ به خاطر ماهیت نمونه، دشوار است یافته‌های پژوهش را به همه کارکنان شاغل در سازمان های دیگر تعمیم داد. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر کارکنان یک سازمان خدماتی و آموزشی بودند که از تحصیلات و شرایط شغلی خاصی برخوردار بودند. بنابراین نتایج نبایستی بدون بررسی بیشتر به کارکنان صنایع و تولیدی ها تعمیم داده شود و برای تعیین تعمیم‌پذیری این یافته‌ها به کارکنان از طبقات و حرفه های مختلف، تحقیقات بیشتری موردنیاز است.
2ـ باتوجه به اینکه مدل براساس تحقیقات تجربی و نظریه‌های پیشین طراحی شده است لازم است راجع به نتیجه‌گیری‌های قاطع در خصوص روابط علّی میان متغیرها احتیاط‌های لازم صورت گیرد. نتایج مبتنی ‌بر داده‌های همبستگی است، این امر موجب می‌شود نتوان براساس روابط مشاهده شده با قاطعیت ادعای علیّت کرد.
3- از آنجا که پرسش نامه های مورد نظر در تحقیق دارای سؤلات زیادی بودند و علارغم وقت کافی جهت پاسخ دهی بعضی از افراد از پاسخ گویی امتناع می کردند.
4ـ تحقیقات اندکی به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش اهمال کاری پرداخته‌اند. از آنجایی که اهمال کاری موجب کاهش کیفیت زندگی شخصی و کاری افراد می‌شود و همچنین پیامدهای وخیم و یا حتی غیر قابل جبران را به دنبال دارد، لزوم شناخت عوامل کاهش دهنده اهمال کاری این قشر بیش از پیش احساس می‌شود. می‌توان به این پژوهش به عنوان نقطه شروعی برای این مسیر نگاه کرد.
5- در راستای افزایش نرخ مشارکت کارکنان در پژوهش و با توجه به ماهیت منفی متغیر اهمال کاری در پژوهش حاضر تصمیم گرفته شد هیچ پرسش دموگرافیکی در مقیاس گنجانده نشود.
5-5-2-پیشنهادات
5-5-2-1- پیشنهادات پژوهشی
1- پیشنهاد می شود در آینده پژوهشگرهای دیگر، در گروه های دیگر شغلی، فرهنگهای مختلف و مقاطع زمانی مختلف پژوهش مشابهی را جهت مقایسه نتایج و تعمیم به جامعه های دیگر انجام دهند.
2- از آنجا که نمونه پژوهش یکدست کارمند بوده و تقریبا از نظر تحصیلات در یک سطح بوده اند و به واسطه آن از مزایای مادی وغیر مادی تقریبا یکسانی برخوردار هستند، لذا پیشنهاد می شود در نمونه متنوع تر با پراکندگی بیشتری تحقیق تکرار شود تا نقش این متغیر ها مشخص شود.
3- پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی متغیرهای دیگری به عنوان متغیرهای پیش بین و موثر بر اهمالکاری شغلی در نظر گرفته شود تا بدین طریق بتوان علل بروز آن را شناخت و به دنبال آن با اقدام سریع در جهت رفع آن گام برداشت.
5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی
1- دادن راهکارهای لازم به افراد سهل انگار و غیرمولد برای بالا بردن انگیزه و توان جهت کاهش تأثیر سوء این مساله(اهمالکاری) در زندگی کاری و نزدیکتر کردن آنها به نوع مطلوب یعنی نوع مولد و بهره ور.
2- تا حد امکان مشاغل را غنی تر سازند.
3- به کارکنان استقلال بیشتر، بازخورد و فیدبک مناسب، عادلانه و دقیق داده شود.
4- مشاغل از پیچیدگی کافی برخوردار باشند.
5- ابهام نقش را کاهش داده و هویت شغلی را ارتقا دهند.
ضمائم

دیدگاهتان را بنویسید