خرید و دانلود پایان نامه روش تحلیل عاملی-خرید پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

جمع‏بندی، نه مولفه‏ استخراج گردید.
3-6-3-گام دوم (روایی محتوایی صوری)
برای دست‏یابی به روایی محتوایی صوری از پیشنهاد و انتقاد هفت استاد مجرب و متخصص و همین طور دانشجویان رشته مشاوره و روان‏شناسی در این زمینه استفاده شد و تغییرات لازم در فرم اولیه اعمال گردید. به منظور بالا بردن انگیزه پاسخدهی آزمودنی‏‏ها چیدمان و شکل ظاهری آزمون نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
3-6-4-گام سوم (پایایی اولیه)
پس از تنظیم فرم اولیه (165 سوالی)، به منظور بررسی پایایی اولیه این فرم، پرسشنامه روی یک گروه 30 نفری اجرا گردید و ضریب پایایی آن به روش کرُنباخ 0.89 محاسبه شد.
جدول3- 1 -ضریب‏های پایایی پرسشنامه “رشد خود” (فرم اولیه 165 سوالی)
آلفای کرنباخ
تعداد سوال‏ها
0.89
165
3-6-5-گام چهارم (روش تحلیل عاملی لوپ)
جهت بررسی سوال‏ها از روش تحلیل عاملی لوپ (محاسبه پایایی با حذف هر سوال) استفاده شد و 64 سوال به علت ضریب همبستگی منفی با دیگر سوال‏ها از پرسشنامه حذف گردیده و پرسشنامه نهایی با 101 سوال تینظیم شد (پیوست ب-1).
3-6-6-گام پنجم (پایایی به روش بازآزمایی)
به منظور بررسی ضریب پایایی آزمون به روش بازآزمایی، پرسشنامه 101 سوالی بر روی 50 نفر اجرا شد. برای جلوگیری از خطای آزمون، بعد از 2 هفته همین پرسشنامه روی همان افراد مجدداً اجرا شده، و از محاسبه همبستگی پیرسون بین دو اجرای پایایی بازآزمایی مقدار 0.83 به دست آمد.
3-6-7-گام ششم (روایی ملاک)

در زمینه وجود ملاک در روایی پیش‏بین، به دلیل اینکه برخی مشاغل از جمله مشاوره اصولاً منجر به تولید نبوده نمی‏شود، لذا ملاکی برای پیش‏بینی پرسشنامه حاضر یافت نشد. و به دلیل فقدان سوابق علمی، شرایط تکیه بر روایی ملاکی مقدور نبود. از طرفی به منظور رسیدن به روایی ملاکی می‏توان از نظر متخصصان نیز استفاده کرد اما از آنجایی که این عامل نیز تحت تاثیر مستقیم شرایط درجه بندی کننده و درجه بندی شونده قرار دارد، لذا فاقد دقت، اعتبار و پایایی لازم است.
از طرفی ملاک نهایی ارزشیابی “رشد خود” مشاوران مربوط به همه دوران زندگی آنها است و به همین دلیل قابل حصول نیست.
از طرف دیگر به منظور رسیدن به روایی پیش‏بین، لازم است اندازه رشد خود پایا باشد تا بتوان آن را با نوعی وسیله پیش‏بینی کرد. اگر نمره ملاک از زمانی به زمان دیگر تغییر کند به گونه ای که کارکرد شخص در هر زمانی به گونه‏ای باشد تعیین نمره ملاک عملاً غیر ممکن است زیرا یک اندازه کاملاً بی ثَبات را نمی‏توان به وسیله دیگری پیش‏بینی کرد.
از جمع بندی مجموع این روایی‏‏ها نتیجه می‏شود که این پرسشنامه دارای روایی لازم می‏‏باشد.
3-7-روش‏های تجزیه و تحلیل داده‌‏‏‏ها
3-7-1آمار توصیفی
در سطح آمار توصیفی که بیشتر مربوط به خصوصیات جمعیتی و نمره‏ها هنجار نمونه مورد مطالعه است، از شیوه‏های زیر استفاده شد:
*محاسبه شاخص‌‏‏‏های گرایش مرکزی و شاخص‏های پراکندگی.
*ضریب همبستگی پیرسون برای به دست آوردن همبستگی نمره‏ی سوال با نمره‏ی کل آزمون به منظور بررسی روایی آزمون.
3-7-2-آمار استنباطی
*محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی آزمون.
*روش تحلیل عاملی به منظور بررسی روایی سازه آزمون و حذف سوال‏های ناهمساز و همبستگی سوال‏ها با نمره کل.
*استفاده از آزمون t برای دو گروه مستقل به منظور معناداری تفاوت دو گروه زنان و مردان.
*استفاده از نمره‏ها z و t برای محاسبه نمره‌‏‏‏های استاندارد برای تدوین جدول‌‏‏‏های هنجار آزمون.

*ارائه جدول کیفی برای تفسیر نتایج آزمون.

4-فصل چهارم – یافته‏‏‏‏های پژوهش

4-1-مقدمه
کل فرایند کار به 3 بخش تقسیم شد: 1)تدوین پرسشنامه مقدماتی. 2)آزمودن پرسشنامه. 3)سنجش روایی، پایایی، و هنجار آزمون نهایی.
در بخش اول کار که در فصل سوم شرح داده شد، نتایج زیر به دست آمد:
جدول4- 1 -خلاصه‏ای از تدوین پرسشنامه مقدماتی (165 سوالی)
روایی محتوایی منطقی مطالعه منابع داخلی و خارجی در حوزه نظریه کوهات √
روایی محتوایی صوری استفاده از پیشنهاد و انتقاد هفت استاد مجرب و متخصص √
پایایی اولیه جامعه = 30 نفر / آلفای کرنباخ = 0.89 √
روش تحلیل عاملی لوپ حذف 64 سوال √
پایایی به روش بازآزمایی جامعه = 50 نفر / آلفای کرنباخ = 0.83 √
4-2-آزمودن پرسشنامه (101 سوالی)
4-2-1-بررسی توصیفی داده‏ها
توزیع فراوانی، درصد، شاخص‏های گرایش مرکزی و پراکندگی نمره‏‏های گروه نمونه در جدول‏های 4-2 و 4-3 ارائه شده است.
جدول4- 2 -توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی گروه نمونه بر حسب جنسیت
فراوانی درصد درصد تراکمی
شاخص‏ها بی‏پاسخ 13 5.0 0.5
مونث 214 82.9 88.0
مذکر 31 12.0 100.0
کل 258 100.0

جدول4- 3 -توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
فراوانی درصد درصد تراکمی
شاخص‏ها بی‏پاسخ 19 7.4 7.4
مشاوره و راهنمایی 68 26.4 33.7
مشاوره خانواده 21 8.1 41.9
مشاره تحصیلی 1 0.4 42.2
مشاوره شغلی 3 1.2 43.4
روان‏شناسی بالینی 28 10.9 54.3
سنجش و اندازه‏گیری 3 1.2 55.4
روان‏شناسی شخصیت 7 2.7 58.1
روان‏شناسی کودکان استثنایی 19 7.4 65.5
روان‏شناسی تربیتی 34 13.2 78.7
روان‏شناسی عمومی 49 19.0 97.7
آموزش پیش از دبستان 3 1.2 98.8
تکنولوژی آمورشی 2 0.8 99.6
توانبخشی 1 0.4 100.0
کل 258 100.0
4-2-2-بررسی استنباطی و تحلیل روان‏سنجی داده‏ها
4-2-2-1-روایی ملاکی
جستجو برای آزمونی که بتواند ملاک قرار گرفته و ارتباط و همخوانی این پرسشنامه را با آن را پیش‏بینی کرد، نتیجه مثبتی در بر نداشت. بنابر این از همبستگی مولفه‏ها با یکدیگر به منظور دستیابی به روایی ملاکی استفاده شد (همچنین در زمینه عدم لزوم استفاده از روایی ملاکی در زمینه سنجش خصیصه‏های مکنون در فصل سوم توضیح داده شده است).
جدول4- 4 -ماتریس همبستگی بین مولفه‏ها
نگرش حس جسمانی حس هویت فضیلت‏ها و نیروهای منش ارزش‏ها احساسات افکار
نگرش 1.000 .188 .419 .091 -.184 .303 -.355
حس جسمانی .188 1.000 .172 .228 .056 .233 .133
سبک هویت .419 .172 1.000 .146 -.228 .317 -.272
فضیلت‏ها و نیروهای منش .091 .228 .146 1.000 .236 .053 .260
ارزش‏ها -.184 .056 -.228 .236 1.000 -.085 .646
احساسات .303 .233 .317 .053 -.085 1.000 .086
افکار -.355 .133 -.272 .260 .646 .086 1.000
همانگونه که در جدول 4-3 مشاهده می‏شود تمامی ضریب‏ها مقداری پایین‏تر از 0.5 داشتند، بنابر این نتیجه می‏شود، آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار بوده است.
4-2-2-2-همسانی درونی
به منظور بررسی وجود یا عدم وجود روایی همسانی درونی سوال‏ها از تحلیل میزان اشتراک مولفه‏های اصلی استفاده شد.
جدول4- 5 -میزان اشتراک مولفه‏های اصلی
اولیه استخراج شده
اولیه استخراج شده
اولیه استخراج شده
1 1.000 .677 36 1.000 .703 71 1.000 .685
2 1.000 .715 37 1.000 .750 72 1.000 .630
3 1.000 .709 38 1.000 .676 73 1.000 .648
4 1.000 .720 39 1.000 .692 74 1.000 .684
5 1.000 .660 40 1.000 .707 75 1.000 .574
6 1.000 .614 41 1.000 .761 76 1.000 .748
7 1.000 .766 42 1.000 .697 77 1.000 .634
8 1.000 .655 43 1.000 .676 78 1.000 .637
9 1.000 .711 44 1.000 .701 79 1.000 .622
10 1.000 .732 45 1.000 .640 80 1.000 .595

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

11 1.000 .705 46 1.000 .637 81 1.000 .824
12 1.000 .648 47 1.000 .641 82 1.000 .708
13 1.000 .705 48 1.000 .727 83 1.000 .674
14 1.000 .717 49 1.000 .721 84 1.000 .710
15 1.000 .672 50 1.000 .809 85 1.000 .629
16 1.000 .690 51 1.000 .711 86 1.000 .679
17 1.000 .622 52 1.000 .720 87 1.000 .730
18 1.000 .707 53 1.000 .672 88 1.000 .751
19 1.000 .735 54 1.000 .604 89 1.000 .705
20 1.000 .737 55 1.000 .733 90 1.000 .733
21 1.000 .721 56 1.000 .658 91 1.000 .724
22 1.000 .691 57 1.000 .687 92 1.000 .688
23 1.000 .704 58 1.000 .657 93 1.000 .639
24 1.000 .661 59 1.000 .637 94 1.000 .659
25 1.000 .678 60 1.000 .751 95 1.000 .732
26 1.000 .668 61 1.000 .679 96 1.000 .773
27 1.000 .656 62 1.000 .773 97 1.000 .729
28 1.000 .661 63 1.000 .647 98 1.000 .835
29 1.000 .705 64 1.000 .618 99 1.000 .592
30 1.000 .752 65 1.000 .746 100 1.000 .640
31 1.000 .674 66 1.000 .749 101 1.000 .634
32 1.000 .697 67 1.000 .676

33 1.000 .760 68 1.000 .775

34 1.000 .674 69 1.000 .638

35 1.000 .663 70 1.000 .633

با توجه به جدول 4-5 مقدار کلیه سوال‏ها از 0.3 به بالا بودند، لذا هیچکدام از سوال‏ها در این مرحله ریزش نکرده و روایی محتوایی سازه آزمون تایید شد.
4-2-2-3-پایایی به روش دو نیمه کردن
برای این منظور ابتدا میزان واریانس دو نیمه سوال‏‏ها مورد ارزیابی قرار گرفت:
جدول4- 6 -خلاصه توصیفی سوال‏ها
واریانس تعداد سوال‏ها
همبستگی درونی سوال‏ها قسمت اول .879 51a
قسمت دوم .868 50b
دو قسمت روی هم .873 101
همانطور که در جدول 4-5 ملاحظه می‏شود، میزان واریانس دو نیمه آزمون تقریباً با هم برابر است بنابر این می‏‏توانیم با بهره گرفتن از این دو قسمت پایایی دو نیمه کردن آزمون را محاسبه کنیم.
جدول4- 7 -پایایی از روش دو نیمه کردن
آلفای کرنباخ دو نیمه قسمت اول ارزش .720

تعداد سوال‏ها 51a
قسمت دوم ارزش .718

تعداد سوال‏ها 50b
تعداد کل سوال‏ها 101
همبستگی بین فرم‏ها .354
ضریب اسپرمن-براون مقدار مساوی .522
مقدار نامساوی .522
ضریب دو نیمه سازی گاتمن .522
طبق جدول 4-6-ضریب‏های دو نیمه تقریباً با یکدیگر مساوی هستند و این نشان می‏‏دهد که اگر آزمون در شرایط دیگری روی نمونه‏ای با این ویژگی اجرا شود، همان مقدارها را خواهد داشت.
4-2-2-4-ساختار عاملی
به منظور کفایت نمونه‏برداری، اندازه KMO همراه با نتیجه اجرای آزمون کُرَویت بارتلِت محاسبه شد. مقدار 0.89 که در جدول 4-4 ملاحظه می‏شود بیانگر کفایت نمونه‏برداری در این پژوهش بوده و سطح معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت کوچکتر از 0.001 است. نتیجه شد که علاوه بر کفایت نمونه‏برداری، اجرای تحلیل بر پایه ماتریس‏های همبستگی نیز بین مواد پرسشنامه قابل توجیه بوده است.
جدول4- 8 -اندازه شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگی سوال‏ها
کفایت نمونه‏برداری KMO 0.888
آزمون کرویت بارتلت Approx.Chi-Square 14767.619
درجه آزادی 5050
Sig. 0.000
به منظور پاسخ به این پرسش که آزمون از چه عواملی اشباع است، از روش تحلیل مولفه‏های اصلی استفاده شده است. سه شاخص عمده این روش عبارتند از: 1)ارزش ویژه ، 2) نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل، 3)نمودار ارزش‏های ویژه یا نمودار سنگ ریزه‏ای .
نمودار4- 1 -طرح سنگ ریزه‏ای عامل‏ها در پرسشنامه “رشد خود”
ارزش ویژه
تعداد سوال‏‏‏‏‏ها
در طرح سنگ ریزه‏ای پرسشنامه “رشد خود” که در نمودار 4-1 نمایش داده شده می‏توان استنباط کرد که سهم عامل اول تا هفتم در واریانس کل ماده‏های پرسشنامه چشمگیر و از سهم بقیه عامل‏ها بوده است.
ارزش ویژه و نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل (اولیه و پس از چرخش واریماکس ) در جدول پیوست ب-4 قابل بررسی است. در اینجا قسمتی از جدول که نمایانگر مبنای تصمیم گیری بوده، ذکر شده است.
جدول4- 9 -شاخص‏های آماری اولیه با اجرای تحلیل مولفه‏های اصلی و پس از چرخش واریماکس
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
dimension0 1 24.020 23.782 23.782 24.020 23.782 23.782 23.103 22.874 22.874
2 5.919 5.861 29.642 5.919 5.861 29.642 2.496 2.471 25.346
3 4.709 4.663 34.305 4.709 4.663 34.305 2.375 2.351 27.697
4 2.593 2.568 36.873 2.593 2.568 36.873 2.318 2.295 29.992
5 2.386 2.362 39.235 2.386 2.362 39.235 2.244 2.222 32.213
6 2.263 2.240 41.475 2.263 2.240 41.475 2.219 2.197 34.411
7 2.163 2.142 43.617 2.163 2.142 43.617 2.195 2.173 36.584
8 1.874 1.855 45.472 1.874 1.855 45.472 2.007 1.987 38.571
9 1.856 1.837 47.309 1.856 1.837 47.309 1.978 1.958 40.529
10 1.825 1.807 49.116 1.825 1.807 49.116 1.913 1.895 42.423
11 1.734 1.717 50.833 1.734 1.717 50.833 1.894 1.875 44.299
12 1.591 1.575 52.409 1.591 1.575 52.409 1.854 1.835 46.134
13 1.468 1.454 53.862 1.468 1.454 53.862 1.838 1.820 47.954
14 1.456 1.441 55.304 1.456 1.441 55.304 1.837 1.819 49.773
15 1.388 1.374 56.678 1.388 1.374 56.678 1.817 1.799 51.572
16 1.330 1.316 57.994 1.330 1.316 57.994 1.790 1.772 53.344
17 1.255 1.243 59.237 1.255 1.243 59.237 1.718 1.701 55.045
18 1.235 1.223 60.460 1.235 1.223 60.460 1.698 1.681 56.726
19 1.196 1.184 61.643 1.196 1.184 61.643 1.673 1.657 58.383
20 1.158 1.147 62.790 1.158 1.147 62.790 1.666 1.649 60.032
21 1.140 1.129 63.919 1.140 1.129 63.919 1.650 1.633 61.665
22 1.082 1.071 64.991 1.082 1.071 64.991 1.608 1.592 63.258
23 1.068 1.057 66.048 1.068 1.057 66.048 1.565 1.550 64.807
24 1.044 1.034 67.081 1.044 1.034 67.081 1.552 1.537 66.344
25 1.035 1.025 68.107 1.035 1.025 68.107 1.531 1.515 67.860
26 1.020 1.010 69.116 1.020 1.010 69.116 1.269 1.256 69.116
27 .973 .964 70.080

28 .957 .948 71.027

29 .925 .916 71.943

همانطور که در جدول 4-9 دیده می‏شود ارزش ویژه 26 عامل بزرگتر از یک بوده و درصد پوشش واریانس مشترک بین مواد پرسشنامه برای این عامل‏ها به ترتیب از 23.782 درصد شروع و به کمترین مقدار 1.010 درصد می‏رسید. ترکیب این 26 عامل بر روی هم 69.116 درصد کل واریانس ماده‏های پرسشنامه را تبیین کرد.
از بین عامل‏هایی که با بهره گرفتن از تحلیل مولفه‏های اصلی به دست آمده هفت عامل که دارای بیشترین ارزش ویژه بودند انتخاب شده و چرخش داده شدند. به بیان دیگر با توجه به نمودار سنگ ریزه‏ای و جدول 4-9، هفت عامل معنادار از پرسشنامه “رشد خود” استخراج شده است.
مجموعه سوال‏های پرسشنامه مورد مطالعه هفت عامل استخراج شد و میزان واریانس مشترک تبیین شده توسط هر کدام از عامل‏ها به شرح زیر بود:
جدول4- 10 -میزان درصد تبیین شده توسط هر عامل
عامل میزان مقدار تبیین شده توسط عامل
اول 36.584/22.874 0.625%
دوم 36.584/2.471 0.067%
سوم 36.584/2.351 0.064%
چهارم 36.584/2.295 0.062%
پنجم 36.584/2.222 0.060%
ششم 36.584/2.197 0.060%
هفتم 36.584/2.173 0.059%
جمع کل 100%
به منظور تعیین پاسخ نهایی و تشخیص عامل یا عامل‏هایی که احتمالاً زیربنای پرسشنامه 101 سوالی را تشکیل داده بودند، و همچنین به منظور تعیین ساختار ساده آن، در این پژوهش از روش چرخش واریماکس استفاده شده است.
جدول4- 11 -تشخیص عامل‏ها به وسیله چرخش واریماکس
Component
1 2 3 4 5 6 7
W002 90 .862

S003 22 -.850

N002 28 -.848

J007 59 -.845

O004 31 -.812

U005 85 .786

F006 94 .782
.314

M005 48 .782

J011 92 .758

D002 93 -.743

E012 98 -.732

U006 89 .725

H002 49 .713

K003 40 .711

E007 58 .705

Z002 83 -.694

.302
S001 6 -.689

W001 79 .684

F001 24 -.645

V004 78 .643

.308
F004 64 .640

O005 42 -.639

W003 95 .633

E002 10 -.619
.389

U001 5 .613

J002 12 .592

دیدگاهتان را بنویسید