دانلود تحقیق با موضوع اختلال نارسایی توجه و کودکان پیش دبستانی

دانلود پایان نامه

شوشتری، م. 1390. بررسی اثربخشی مداخلات زود هنگام روانشناختی-آموزش برمیزان نشانگان اختلال توجه-بیش فعالی /تکانشگری در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
شهیم، سا. 1386. پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی. مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران. 3: 264-271.
صدرالسادات، ل. هوشیاری، ز. صدرالسادات ، ج. محمدی، م. ر. روزبهانی، ا. شیرمردی، ا. 1388. تعیین مشخصات روان سنجی مقیاس درجه بندیSNAP-IV اجرای معلمان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 11: 55-65.
صدرالسادات، ج. هوشیاری، ز. صدرالسادات، ل. زمانی، ر. 1386. تعیین مشخصات روان سنجی مقیاس درجه بندی SNAP-IV اجرای والدین. مجله توانبخشی. 3: 59-65.
صفری، ل. 1390. تاثیربازی درمانی بارویکردشناختی رفتاری برمیزان نشانه های اختلال مقابله ای در دانش آموزان پایه سوم دبستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی اشد. دانشگاه اصفهان.
صمدی، ع. 1389. بازی درمانی(نظریه، انجام پژوهش وروش های مداخله). تهران:دانژه.
عسکری زاده، ق. 1384. راهنمایی انتخاب اسباب بازی. تهران:آبی.
عسکری زاده، ق. 1386. کلید های آموزش کودکان پیش دبستانی. تهران:خانه ادبیات کودک.
عسکری زاده، ق. 1389. روانشناسی بازی. تهران:امیرکبیر.
علیزاده، ح. 1383. اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی. تهران:رشد.
فتوحی، ز. 1392. اثربخشی بازی درمانی براختلالات رفتاری وکیفیت دلبستگی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مرودشت.
فخرزارع، ر. 1391. تاثیربازی درمانی التفاتی برکاهش هراس اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مرودشت.
فرج الهی، ح. 1392. اثربخشی درمان نورفیدبک برکاهش علائم نقص توجه وبیش فعالی در کودکان ADHA . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد تهران مرکز.
فرشباف مانی صفت، ف. 1391. اثربخشی بازی درمانی برکاهش اضطراب وافسردگی کودکان سرطانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
فلاح چای ، ر. 1386. یادگیری از طریق بازی. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
فیرس، ا. جری، و. تدال، ت. 2002. روانشناسی بالینی مفاهیم. (ترجمه:مهرداد فیروز بخت باهمکاری سیف الله بهاری). تهران:رشد. ( 1382).
فیض، ج. 1381. رفتارمن باکودک من. تهران:اساطیر.
قدرتی، ساره، وشفیع آبادی، عزت. (1389. بازی درمانی. مجله فنون وروش ها. 1: 30-33.
قربانی نژاد، محدیث. 1389. اثربخشی بازی درمانی با استفاده از گل بر کاهش میزان اضطراب کودکان دختربی سرپرست. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
قریشی راد، فخرالسادات. 1376. اولین کتاب کودک در بازی درمانی. تبریز:احرار.
قزوینی نژاد، ح. 1385. کلیات بازی درمانی. تهران:دانژه
کاتوزیان، ه. 1389. بازی درمانی. ماهنامه خبری وپژوهشی. 12: 56-57.
کریمیان، م. 1381. تولدوتربیت فرزند نگاهی به معارف اهل بیت (ع). تهران:فارابی.
کندال، ف. 1382. اختلالات کودک. (ترجمه:کلانتری وانارکی). اصفهان:جهاددانشگاهی.
کوپربل، فینتان ، ج. اُریکان. 1387. تعلیم وتربیت کودکان مبتلابه اختلال کم توجهی/بیش فعالی . (ترجمه : ابوالفضل شریعت پناهی). تهران:رشد.