دانلود تحقیق با موضوع نقص توجه و آزادی

دانلود پایان نامه
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
پیش آزمون تاثیر بازی برکودکان بیش فعال ونقص توجه
1
188/101844
382/410
شرایط آزمایشی
1
021/3451
906/13***
خطا
46
169/248
کل
48
Pجهت تعیین تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه در آزمودنی ها، از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج نشان میدهند که پس از تعدیل میانگین پس آزمون بوسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه ، تفاوت معنی داری وجود دارد(P<0>
جمع بندی
بازی درمانی در کنار سایر روش های درمانی که برای کودکان بکار برده می شود از یک امتیاز ویژه بر خوردار است که جنبه جذابیت بازی است. کودکان جدایی از خصوصیات فردی ویا داری اختلال بوده یا نبوده باشند تمایل ذاتی به انجام یک فعالیت لذت بخش دارند. بازی زبان کودک است که در آن خود واقعیش را بروز می دهد. ذات بازی توام با لذت است واین اولین خاصیت درمانگری بازی است وکودک دارای اختلال درگیر یک فعالیت لذت بخش می شودکه این لذت کودک راترغیب به ادامه درمان می کند وفرصت لازم را در اختیار درمانگر می گذارد کاری که شاید هیچ کدام از روش های درمانی دیگر انجام نمی دهد. هر نوع اختلال در عملکرد های هیجانی، رفتاری، تحصیلی، اجتماعی فردرااختلالات روانی می نامند. درسنین پیش دبستانی انواع اختلالات رفتاری در کودکان شایع می باشد که شایع ترین آن اختلال بیش فعالی ونقص توجه می باشد. مشکل اصلی این کودکان این است که نمی توانند رفتارشان راکنترل کنندوبه آنها نظم ببخشند. کودکان مزبور به دلیل این ناتوانی نمی توانندرفتارهای هماهنگ ومناسب محیط اطرافشان نشان دهند. کم توجهی، حواس پرتی، تکانشگری ونقص تمرکزاز جمله رفتارهای است که این کودکان از خود نشان می دهند. تمایز رفتاری این کودکان با همسالانشان در کارهای که نیاز به تمرکز وتوجه بیشتری دارندنظیرتکالیف مدرسه بروز می کند. این کودکان بدون فکر کردن دست به انجام اعمالی می زنند، تمرکز کردن بر روی یک موضوع واحدبرای آنهابسیار سخت است به همین دلیل بیشتر اعمالشان را بدون فکر انجام می دهند پاسخگویی نامناسب وخارج از نوبت به سوالات درس، پرت کردن چیزها یا اذیت کردن بچه های دیگر از اعلائم تکانشی این کودکان است. درسالهای اخیرپژوهش های زیادی در داخل وخارج کشور درمورد اثر بخشی بازی درمانی در درمان اختلالات رفتاری کودکان انجام گرفته است که از جمله می توان به پژوهش فتوحی(1392)، ثابت (1392)، فخر رازی (1391)، و… همچنین بارگلی (2009)، ری و همکاران (2008) و… اشاره کرد تمام این پژوهش هانشان داده اند که بازی درمانی موثر می باشد. پژوهش حاضر نیزمی خواهد در این جامعه آماری این اثر را به محک آزمایش بگذارد، همچنین می خواهد این موضوع را که آیا بازی های بکار گرفته شده می تواندتاثیری در افزایش توجه کودکان بیش فعال/نقص توجه داشته باشد؟
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل ابتدا خلاصه پژوهش، بحث و نتیجه گیری، دست آوردهای پژوهش، محدودیت های پژوهش، پیشنهادات پژوهش ارائه می شود.
خلاصه پژوهش