دانلود تحقیق با موضوع نقص توجه و بیش فعالی و نفر گروه آزمایش

دانلود پایان نامه
طرح پژوهش حاضر، پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون –پس آزمون همراه با گروه کنترل میباشد. و به دنبال تبیین اثر بخشی بازی درمانی(ماز و ودمینو) بر نقص توجه و بیش فعالی در کودکان می باشد. فرضیههای مطرح شده برای محقق این بود که: بازی ماز ودومینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود..بازی ماز و دومینو موجب افزایش توجه در کودکان بیش فعال می شود، بازی ماز و دومینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوآموزان دوره پیش دبستانی 6-5ساله ای بودند. که در مراکز پیش دبستانی که تحت نظارت آموزش وپروش ناحیه سه آموزش وپرورش شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی (93-92) مشغول به تحصیل بودند.. که شامل 28 مرکز پیش دبستانی ودر مجموع 2400نفر نوآموز می باشند.با مراجعه به مراکز 50نفر نوآموز که دارای نقص توجه بودند شناسایی شد که به طور تصادفی در دو گروه25 (25 نفر گروه آزمایش، 25 نفر گروه کنترل) نفره گمارده شدند، ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد سپس برای افراد گروه آزمایش 8 جلسه 20 تا30 دقیقه ای بازی درمانی که شامل 4 جلسه بازی ماز 4جلسه بازی دومینو بود اجرا شد در آخر از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.سپس داده ها مورد تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج حاکی از ان بود که کلیه فرضیه های پژوهش تایید شدند.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول: بازی ماز و دومینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود.
نتایج آماری به عمل آمده در مورد این فرضیه نشان میدهد که پس از تعدیل میانگین پس آزمون بوسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی ماز و دومینو بر افزایش توجه در کودکان، تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0>نتایج حاصل از این فرضیه با پژوهش های :گاپین واتنیر(2010)، مدینا، نتووموسکات(2009)، دوپل وویانت (2006)، شوشتری(1390)، جنتیان (1385)، همسو میباشد.
مشکلات متعدد رفتاری در کودکان ,در سال های مختلف مورد توجه والدین و متخصصان بوده و درمان های مختلفی نیز برای آن طراحی شده است ;از درمان های دارویی و روان پزشکی گرفته تا مداخلات روان شناختی متمرکز بر کودکان ,والدین یا خانواده ها.یکی از درمان های روان شناختی رایج برای کودکان ، کاربرد بازی در درمان است و از آنجا که بازی زبان طبیعی کودک بوده و جایگاهی حیاطی در تحول کودکان دارد ,وسیله ای مناسب جهت بر قراری ارتباط با آنهاست و اثرات کار درمانی با کودکان را افزایش می دهد (هود وایبرگ ,2003) بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی را که در آن زندگی می کند بشناسد ,بفهمد ,اداره کند و میان واقعیت و تخیل فرق بگذارد. بازی به کودک کمک می کند که به یک انسان رشد یافته تبدیل شود بازی ها کمک های فراوانی به رشد و تکامل کودک می کند که از راه های دیگر نمی توان به این کمک ها دسترسی یافت (ریان و نیدهم ، 2001).
کودک مبتلا به نقص توجه به نظر می رسد گوش نمی دهد، نمی تواند تکالیفش را به پایان برساند،به صورت دقیق تر فراحنای حافظه اش کوتاه است،قبل از اینکه اولین فعالیت تکمیل شود به سرعت به فعالیت دیگری می پردازد.از یک بازی به بازی دیگری مشغول می شود،بدون اینکه برروی هریک تمرکز کند در کلاس به آسانی پریشان شده ونمی تواند روی مواد درسی تمرکز نماید.(کندال،2000). در این کودکان مشکل نگه داشتن توجه بر تکلیف و غربال کردن دیگر محرک های حواس پرت کننده مشکل اصلی است بدین معنی که این کودکان در آغاز کاربرتکلیفی که مستلزم توجه کردن است در سطحی هم ارز با کودکان عادی عمل خواهند کرد واما با گذشت زمان آنها خطاهای بیشتری را نشان خواهند داد که به طور مستقیم به ناتوانی در نگهداشتن توجه بر تکلیف نسبت داده شود.دربازی ماز ودومینوکودک بایدتوجه وتمرکز خود راتا انتهای بازی حفظ کند.دراین پژوهش تنها زمانی کودک پاداش دریافت می کردکه می توانست بازی رادر زمان تعیین شده وبه طور صحیح انجام داده باشد. در نتیجه به طور غیر مستقیم کودک تشویق می شد که تمرکز خود را برای مدت طولانی تری حفظ کند.
امروزه یکی از روش های که بسیار مورد توجه متخصصان وروانشناسان حوزه کودک قرار گرفته است استفاده از بازی درمان می باشد. بازی نه تنها برای پیشبرد رشدوتحول طبیعی کودک ضروری است،بلکه قدرت های درمانی بسیاری داردکه به همان اندازه قابل توجه اند، بازی درمانی وسیله ای برای تشخیص مشکلات کودک است مشاور با مشاهده رفتار کودک در ضمن بازی به نگرانی های وی پی برده و در صدد رفع آن اقدام می کند همچنین بازی مناسب ترین روش یادگیری برای کودکان است و سبب یادگیری مهارت های جدید می شود (اکسالاین1365).
بازی افکار درونی کودک را با دنیای خارج ارتباط می دهد و باعث می شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد، بازی به کودک اجازه می دهد تا تجربیات، افکار و احساسات و تمایلاتی را که برای او تهدید کننده هستند را نشان دهد (وتینگتون و همکاران،2008).
فرضیه دوم: بازی ماز و دو مینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی می شود.
نتایج آماری به عمل آمده در مورد این فرضیه نشان میدهد نتایج نشان میدهند که پس از تعدیل میانگین پس آزمون بوسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی، تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0>همچنین، دال نیک، اسمیت، سولمن وپرین(2012)، گاپین واتنیر(2010)، دوپل وویانت (2006)، شوشتری (1390)، جنتیان (1385)، در پژوهش های خود به نتایج یکسانی دست یافتند.
در رابطه با کودکان بیش فعال که معمولا دارای انرژی زیاد هستند طوری که عملکرد آنان را مختل می کند و روابط بین فردی آنها را دچار مشکل می کند،بازی یک روش صحیح برای درمان کودک است زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روبه رو هستند، از طریق بازی می توانند موانع را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند (پورتز، جسی و هرناندزریت، 2007).
ویژگی اصلی کودکان بیش فعال این است رفتارهای تکانشی آنها از کودکان همسن خودشان بیشتر است این کودکان اغلب با صبر وانتظار مشکل دارند واغلب بیش از آنکه سئوال کامل شود پاسخ می دهند.در پژوهش حاضرکودک تشویق می شود که در هنگام بازی روی اجرای آن تمرکز کند قبل از هر حرکت خوب فکر کند راه صحیح را انتخاب وبعد آن راانجام دهد تا بتواند پاداش دریافت کند.بدین گونه کودک تشویق می شد قبل از پاسخ به سئوال فکر کند تا بتواند پاسخ درست بدهد.
در واقع بازی درمانی رویکردی با ساختار مبتنی بر نظریه درمان است که فرایند یادگیری و ارتباط طبیعی و بهنجار کودک را برنامه ریزی می کند (کار میخائیل،2006).قدرت درمانی که در بازی درمانی نهفته است به طرق گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد، درمانگران از طریق بازی به کودکانی که مهارت های اجتماعی یا عاطفی شان ضعیف است رفتارهای سازگارانه تری می آموزند. پژوهش های زیادی این موضوع را تایید میکند از جمله پژوهش جنتیان(1387) که بیان میدارد بازی درمانی به عنوان درمانی موثر برای کودکان بیش فعال همراه با کمبود توجه مورد استفاده قرار گرفت،به طوری که باعث کاهش معنا دار شدت علایم بیش فعالی و کمبود توجه وافزایش معنادار زمان پاسخ دهی شد (جنتیان و همکاران،1387).
فرضیه فرعی سوم: بازی ماز و دومینوموجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه می شود.
نتایج آماری بدست آمده نشان میدهند که پس از تعدیل میانگین پس آزمون بوسیله ی حذف اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایشی و کنترل از تاثیر بازی مازودومینوبرافزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی ونقص توجه ، تفاوت معنی داری وجود دارد(P<0>نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش های گاپین واتنیر(2010)، شاتل کروب وتسای(2007)، ری،شاتل کروب(2009)، شوشتری(1390)، جنتیان(1385)، دوپل وویانت (2006) میباشد.
مشکلات متعدد رفتاری در کودکان ,در سال های مختلف مورد توجه والدین و متخصصان بوده است تمرکز بر روی یک موضوع واحد برای کودکان بیش فعال /نقص توجه بسیار سخت می باشد.به همین دلیل بیشتر اعمالشان را بدون تفکر انجام می دهند.پاسخگویی نامناسب وخارج از نوبت به سوالات درسی،پرت کردن اشیاءیا اذیت کردن سایر کودکان از علائم تکانشی این کودکان است
و درمان های مختلفی نیز برای آن طراحی شده است،.یکی از درمان های روان شناختی رایج برای کودکان، کاربرد بازی در درمان است و از آنجا که بازی زبان طبیعی کودک بوده و جایگاهی حیاطی در تحول کودکان دارد ,وسیله ای مناسب جهت بر قراری ارتباط با آنهاست و اثرات کار درمانی با کودکان را افزایش می دهد (هود وایبرگ ،2003) بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی را که در آن زندگی می کند بشناسد ، بفهمد، اداره کند و میان واقعیت و تخیل فرق بگذارد. بازی به کودک کمک می کند که به یک انسان رشد یافته تبدیل شود بازی ها کمک های فراوانی به رشد و تکامل کودک می کند که از راه های دیگر نمی توان به این کمک ها دسترسی یافت (ریان و نیدهم، 2001). در این راستا در دهه های اخیر ، تحقیق های متعددی جهت تهیه مداخله درمانی سازمان یافته و متمرکز بر موضوع صورت گرفته است که به رفع مشکلات رفتاری و بهبود اختلالات در کودکان کمک می کند.
دستاورد های اصلی پژوهش
در این پژوهش اثر بخشی بازی ماز و دومینو بر افزایش توجه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصل از پژوهشهای نام برده شده و پژوهش حاضر به این نتیجه رسید، که بازی ماز و دومینو بر افزایش توجه کودکان دارای نقص توجه / بیش فعالی موثر است.
به طور کلی روش بازی اساسا کودک –محور و تقویت کننده نیاز های فردی، تواناییها و علائق اوست بازی طبیعت دوم کودک است و راهی طبیعی برای بیان عقائد و احساسات و نیز پژوهش و شناخت دنیای پیرامون کودکان محسوب می شود.بازی همچنین به ایجاد روابط اجتماعی بین کودکان کمک می کند بدین ترتیب در حمایت از رشد همه جانبه کودک نقش ارزشمندی دارد. بازی رشد فرایندهای یادگیری هم چون مشاهده، تجربه آموزی، حل مساله و خلاقیت را در کودکان تقویت می کند، شوشتری (1392) در پژوهشی با موضوع بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی بر میزان نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی درکودکان پیش دبستانی شهر اصفهان به این نتیجه دست یافت که مداخلات زودهنگام روانشناختی-آموزشی برکاهش نشانه های این اختلال موثراست. به طور کلی بازی افکار درونی کودک را با دنیای خارج ارتباط می دهد و باعث می شود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد، بازی به کودک اجازه می دهد تا تجربیات،افکار و احساسات و تمایلاتی را که برای او تهدید کننده هستند را نشان دهد (وتینگتون و همکاران،2008). بازی یک روش صحیح برای درمان کودک است زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان با مشکل روبه رو هستند،از طریق بازی می توانند موانع را کاهش دهند و احساساتشان را بهتر نشان دهند در واقع بازی درمانی رویکردی با ساختار مبتنی بر نظریه درمان است که فرایند یادگیری و ارتباط طبیعی و بهنجار کودک را برنامه ریزی می کند. در نتیجه میتوان گفت.بازی به ایجاد روابط اجتماعی بین کودکان کمک می کند بدین ترتیب در حمایت از رشد همه جانبه کودک نقش ارزشمندی دارد. بازی رشد فرایندهای یادگیری هم چون مشاهده، تجربه آموزی، حل مساله و خلاقیت را در کودکان تقویت می کند. در این پژوهش بااستفاده از دو بازی دومینو وماز به کودکان آموزش فکر کردن قبل از انجام تکلیف وحفظ تمرکز برای مدت طولانی تر وهمچنین سرعت عمل همراه باتوجه وتمرکزداده شده است که نتایج حاصل تایید برافزایش توجه در کودکان داری بیش فعالی /نقص توجه در گروه آزمابش می باشد.
محدودیت های پژوهش
هر پژوهش دارای محدودیت ها یی است و پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. محدودیتها یی که نویسنده با آنها مواجه شد عبارتند از: