دانلود تحقیق با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشگاه علامه طباطبائی

دانلود پایان نامه

آشتیانی، د. 1387. اختلال کمبودتوجه-بیش فعالی. تهران: قطره.
آلبرجت، آ. 2008. یکصدپرسش وپاسخ درباره نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالان(ترجمه اسما عاقبتی، میتراحکیم شوشتری، امینه کاکایی، مریم زارع). تهران:دانژه(1391).
احمدوند، م. ع. 1385. روانشناسی بازی. تهران:دانشگاه پیام نور.
اسپلینکز، م. 2009. آموزش کودکان بااختلال نقص توجه/بیش فعالی(ترجمه عباس شجاعتی). شیراز: نوید. (1389).
اسمعیلی الموتی، س. 1390. مقایسه اثربخشی آموزش والدین وکودکان به شیوه شناختی-رفتاری درکاهش علائم نارسایی توجه وبیش فعالی کودکان 12-7ساله شهرتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
اشرفی، ح. 1390. همه چیز درباره بیش فعالی واتیسم. تهران:توسعه فرهنگ روانشناسی.
اصغری نکاح، م. و همکاران. 1389. تاثیربازی درمانی عروسکی بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده. مجله اصول بهداشت روانی. 13(2):57-42
اصلی آزاد، م. عارفی ، م. ، فرهادی، ط. شیخ محمدی، ر. 1391. اثربخشی بازی درمانی کودک محوربر اضطراب وافسردگی کودکان دختر دارای اختلال اضطراب وافسردگی در دوره دبستان. مجله روش هاومدل های روان شناختی. 9: 71-90
اکسلاین، و. 1990. بازی درمانی(ترجمه:احمد حجاریان). تهران:کیهان.
بابایی، م. یزدی، س. حسینیان، س. 1390. بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی براختلالات سلوکی دانش آموزان دبستانی. مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، 7(1): 64-49
پورافکاری، ن. 1373. فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.
تاد، ج. وبوهات، آ. 2000. اصول روانشناسی بالینی ومشاوره. (ترجمه :مهرداد فیروز بخت). تهران:رسا. (1379)
ترابی، م. 1392. تاثیربازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مرودشت.
ثابت ایمانی، م. 1392. اثربخشی بازی درمانی مبتنی بررویکردشناختی-رفتاری برمشکلات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر نیشابور. پایان نامه دکتری . دانشگاه چمران اهواز.
جمالی، ف. 1389. بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری درکاهش شدت علائم اختلال اضطراب جدایی واختلال اضطراب منتشره در کودکان پیش دبستانی ودبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
جنتیان، س. 1385. اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکردشناختی-رفتاری بر شدت علائم اختلال بیش فعالی/کمبودتوجه دانش آموزان پسر9تا11 ساله مبتلا ADHD. مجله تحقیقات رفتاری. 6(2):118-109
حجازی، ا. سیف، س. 1387. تاثیرآموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی. مجموعه مقالات کنگره علمی کودکان پیش دبستانی. تهران:دفتر امور کودکان ونوجوانان یونیسف.
خدایی خیاوی، س. 1380. روانشناسی بازی. تبریز:احرار.
دهخدا، ع. ا. 1378. لغتنامه. تهران:دانشگاه تهران.
رایس، ف. 2003. رشدانسان «روانشناسی رشد از تولد تامرگ». (ترجمه: مهشید فروغان ) . تهران :ارجمند (1387)
رحمان زاده، ص. 1391. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری برکاهش علائم مبتلا به اختلال بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی.
رضازاده، م. 1383. بررسی تاثیربازی های آموزشی تمرکزفکربرکاهش شدت علائم اختلال کمبودتوجه همراه بابیش فعالی درکودکان دبستانی مبتلابه این اختلال درشهراصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
سادوک. ب. ج. سادوک. و. آ. 2005. خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/روان پزشکی. (ترجمه:ن پور افکاری). تهران:شهرآشوب(1386)
سهرابی شگفتی، ن. 1390. روش های مختلف بازی درمانی وکاربردآن دردرمان اختلالات رفتاری و هیجانی کودک. مجله روش ها ومدل های روانشناختی. 4، 45-63
شریعت زاده، م. 1377. هنجاریابی وبررسی اعتباروپایایی پرسشنامه علائم مرضی کودک . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.