دانلود تحقیق با موضوع کودکان پیش دبستانی و کاهش مشکلات رفتاری

دانلود پایان نامه
الف)در اختیارمحقق
این پژوهش محدود به کودکان پیش دبستانی 6-5 ساله که در مراکز پیش دبستانی که تحت نظارت آموزش و پروش ناحیه3 شیراز است و نتایج حاصل از این پژوهش قابل تعمیم به دیگر کودکان و یا دیگر اقشار نیست.
برای تعیین دقیق وضعیت اجتماعی و اقتصادی آزمودنی ها نیاز به انجام آزمایش و استفاده همتاسازی می باشد.
ابزار آزمون بر اساس یک نظریه می باشد که به طور قطع تنها نظریه در این زمینه نمی باشد.
ب)خارج از اختیار محقق
تفاوت های فرهنگی آزمودنی ها.
ابزار پژوهش.
سوگیری معلمان در تکمیل کردن پرسشنامه ها.
برنامه ریزی های خارج از توان پژوهشگر.
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادهای کاربردی
با توجه یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که والدین کودکان بیش فعال/نقص توجه با شرکت در کار گاه های آموزشی بازی درمانی به بهبود تعاملات و ایجاد حس خود کار آمدی و بهبود رابطه و تداوم اثرات درمان کمک کنند.
با توجه به تایید اثر بخشی آموزش بازی دو مینو و ماز کاهش مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال/ نقص توجه پیشنهاد می شود آموزش و پرورش در مدارس دوره های بازی درمانی را برای والدین به خصوص دارای فرزندان کوچکتر برگزار کنند
با توجه به یافته های پژوهشی توصیه می شود در مدارس ,مهد کودک ها از این بازی های آموزشی استفاده شود.
با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود سازمان آموزش و پرورش با تشکیل کلاسهای آموزش بازی درمانی برای معلمان موجبات کاهش مشکلات رفتاری کودکان را فراهم آورد.
با توجه به ویژگی های اخلاقی ورفتاری کودکان بیش فعال توصیه می شود معلمان این کودکان، در کلاس های آموزشی چگونگی رفتار با کودک بیش فعال شرکت نمایند.
پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد می شود طی تحقیقات آتی نقش بازی درمانی ماز و دومینو را بر مهارت های اجتماعی و مهارتهای حل مساله کودکان بیش فعال / نقص توجه نیز مورد بررسی قرار گیرد..
-پیشنهاد می شود از ابزار های استاندارد دیگری برای تعیین دقیق تر استفاده شود
پیشنهاد می شود با اجرای پژوهش های مشابه در سطح دیگر استانهای کشور ,تعمیم پذیری یافته های پژوهش حاضر بررسی شود.
پیشنهاد می شود که درپژوهش های بعدی اجرای آزمون با فاصله بیشتری صورت گیرد تا پایداری تاثیرجلسات آموزشی درنظرگرفته شود.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی بازی های آموزشی دیگری در راستای افزایش توجه در کودکان بیش فعال /نقص توجه که بتوان در کلاس انجام شود مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
منابع فارسی
آرزمی، ه. 1387. بررسی تاثیر بازی پینت بال بر کاهش نشانه های اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی در نوجوانان مبتلا به بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی.