دانلود تحقیق در مورد مفقودالاثر، نکاح موقت

دانلود پایان نامه

  • عده ی وفات.
  • مدت زمان عده ی طلاق برابر با سه دفعه پاکیزگی یا سه طهره. یعنی اگه زنی که باردار نباشه، چند روز بعد از اجرای صیغه ی طلاق عادت ماهیانه شه و بعد پاک شه (پاکی اول)، دوباره عادت ماهیانه شه و پاک شه (پاکی دوم) و واسه بار سوم عادت ماهیانه شه و پاک شه (پاکی سوم)، پایان این پاکی که مصادف می ­شه با شروع عادت ماهیانه ی چهارم، عده ی طلاق واسه این زن تموم و مجوز ازدواج واسه ایشان صادر می ­شه (اما اگه فاصله طلاق و عادت ماهیانه ی اول زیاد باشه، همون مدت پاکی یا طهر اول، عده ی طلاق حساب می ­شه). حال اگه اون زن موقع بارداری طلاق داده شه، عده اش رو باید تا زمان وضع حمل نگه داره؛ خواه کمتر از سه پاکی شه و خواه بیشتر. ولی اگه زنی با اینکه به سن یائسگی نرسیده باشه، عادت زنونگی نبیند، در این حالت باید سه ماه عده نگه داره.

    مدت زمان نگه­داشتن عده در فسخ نکاح و بخشش مدت باقی­مونده در ازدواج موقت یا انقضای مدت اون در زنی که باردار نباشه، دو پاکی یا دو طهره (به همون صورت که در بالا توضیح داده شد). مگه اینکه با وجود اینکه به سن یائسگی نرسیده باشه، عادت ماهیانه نشه که در این صورت، عده ی ایشان چهل و پنج روزه. ولی در مواردی که زن باردار باشه، عده تا وضع حمل (زایمون) باید به طول بینجامد.

    عده ی وفات در نکاح دائم یا نکاح موقت فرقی نداشته و در هر حال چار ماه و ده روزه. در صورتی که زن باردار باشه، دو حالت قابل تصوره؛ حالت اول اگه از زمان وفات تا وضع حمل بیشتر از چار ماه و ده روز بگذره، عده ی وفات رو باید تا چار ماه و ده روز نگه داشت. حالت دوم اینه که از زمان وفات تا وضع حمل کمتر از چار ماه و ده روز باشه، در این مورد زن باید همون چار ماه و ده روز رو به عنوان عده نگه داره و بعد می­ تواند ازدواج کنه.

    اگه بین زن و شوهر نزدیکی صورت نگرفته باشه احتیاجی به نگه داشتن عده نیس و زن یائسه در صورت طلاق و فسخ نکاح، عده نداره اما عده ی وفات در هر حال باید به اتمام برسه. نکته­ ی دیگر اینکه اگه شوهری غایب مفقودالاثر شه و زن بتونه به وسیله دادگاه خود رو طلاق بده، از زمان طلاق باید عده ی وفات یعنی چار ماه و ده روز رو نگه داره. اگه فردی اشتباهی با کسی نزدیکی کنه، بعد از اون باید عده ی وفات طلاق نگه داره.