دانلود پایان نامه ارشد درباره اسباب بازی، مهارت های حرکتی، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

ل (4-11) و (4-12) آورده شده است .
ردیف
متغیر
شاخص
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
پسران
15
27.8
5.89
2.305
28
063.
2
دختران
15
26.46
5.46
جدول (4- 11) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام
همان طور که در جدول 4-11 مشهود است ، نمره t به دست آمده برابر (2.305) و درجه آزادی 28 می باشد . در نتیجه بین میانگین های مورد مقایسه در پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .
جدول (4- 12) آزمونt مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی جورچین
ردیف
متغیر
شاخص
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
پسران
15
37.33
6.11
1.288
28
.201
2
دختران
15
41.26
8.09
با توجه به اطلاعات جدول 4-12 و با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با استفاده از آزمون t می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر در نمرات اسباب بازی جورچین تفاوت معناداری وجود ندارد .
تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد . در نتیجه فرضیه اول و دوم پژوهش تأیید می گردد . در عین حال تفاوت معنی داری میان آزمودنی های دختر و پسر و رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی مشاهده نشد .
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
در این فصل فرضیات پژوهش براساس یافته های به دست آمده که در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، تبیین و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . همچنین به آن از منظر مبانی نظری که در فصل دوم مطرح گردید نگریسته می شود تا نتایج حاصله با توجه به پیشینه نظری تبیین گردد .
بررسی یافته های پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین ) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان است . این پژوهش جهت بررسی فرضیات زیر به انجام رسید :
فرضیه اول : اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
با مقایسه بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل در مورد اثر بخشی اسباب بازی تنگرام می توان نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه اول این پژوهش تأیید می گردد .
نتیجه این فرضیه با تئوری دید حرکتی از گتمن (1965) ، تئوری موویژنی از بارش (1965/1967) ، پژوهش برونر (1972) و تحقیق فرهبد (1378) تأیید می شود .
برونر (1972) ، در تحقیق خود چنین بیان می دارد که بازی فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید حرکتی مخصوصا مهارت های دستی فراهم می نماید .
گتمن (1965) مدلی از رشد نظام حرکتی و ارتباط متقابل آن با یادگیری ابداع کرده است . در مدل گتمن تأکید روی رشد Vision یا «دید» است . مفهوم دید در تئوری گتمن قابل مقایسه با مفهوم ادراک است و منظور از آن یک نوع توانمندی است که انسان از طریق یادگیری به دست می آورد (فریار ، رخشان ، 1379) .
مدل دید حرکتی گتمن مرکب از چند نظام است که همانند هرم سلسله مراتب انگیزش مزلو89 از سلسله مراتب برخوردار است و ورود به هر سطح از یادگیری مستلزم یاد گرفتن مرحله قبلی است . دید یا ادراک از راه رشد مهارت های حرکتی به دست می آید .گتمن براساس این مدل برنامه ای برای ارتقا مهارت های دیداری – حرکتی و نیز جبران نقیصه های حرکتی کودک ارائه می دهد . این برنامه شامل انواع بازی ها می باشد .
تئوری حرکت آفرینی یا موویژنی که توسط بارش ارائه شده است اهم توجه خود را روی سلسله مراتب رشد مهارت های حرکتی کودک معطوف می کند . شیوه موویژنی به کنش عضلات بزرگ و کوچک در جهات مختلف توجه دارد . بارش در برنامه پیشنهادی خود بر تماس ، دستکاری مواد محیطی و آگاهی بدنی تأکید دارد . برنامه حرکتی او ، تمرینات مختلف هماهنگی ، توازن ، ادراک و بازشناسی شکل ، ادراک دیداری ،انعطاف پذیری و موزونی حرکات را دربرمی گیرد . بارش معتقد است این برنامه باعث بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی می گردد .
با توجه به تحقیق برونر ، برنامه ای که گتمن براساس مدل دید حرکتی خود ارائه می دهد و نیز تمریناتی که بارش برای بهبود مهارت های ادراکی – حرکتی در برنامه خود گنجانده است ما نیز می توانیم نتیجه بگیریم که اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
نتیجه این فرضیه همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (1378) ، همسو می باشد . وی میزان تأثیر بازی آموزشی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان 6-4 را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت مهارت های حرکتی ظریف ، هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست در دو گروه سنی مختلف و در دو جنس ، در گروه مورد که تحت آموزش بازی های خاص قرار گرفته اند افزایش یافته است .
فرضیه دوم : اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
براساس تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم و مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش در مورد اثر بخشی اسباب بازی جورچین می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه دوم این پژوهش تأیید می گردد .
این نتیجه با پژوهش برونر (1972) ، تئوری دید حرکتی از گتمن (1965) ، تئوری موویژنی از بارش همخوانی دارد . همچنین با نتایج پژوهش فرهبد (1378) همسو می باشد .
فرضیه سوم : میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .
با مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دختران و پسران در گروه آزمایش با استفاده از آزمون t مستقل می توان چنین نتیجه گرفت که میان آزمودنی های دختر و پسر که تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین قرار گرفته اند تفاوت معناداری وجود ندارد .
براساس رشد حسی – حرکتی و به طور طبیعی ، فعالیت ها و مهارت های اساسی ظریف هر دو جنس در این گروه سنی تقریبا مشابه است . در سنین 12-7 سالگی دختران در اعمالی که به استفاده از ماهیچه های ظریف نیاز دارد ؛ نظیر نقاشی و خیاطی و بافندگی بر پسران ارجحیت دارند . پسران نیز در فعالیت هایی که به کاربرد ماهیچه های درشت نیاز دارد نظیر پرش و پرتاب توپ بر دختران برتری دارند . به علاوه رشد جسمی و حرکتی یک کودک تحت تأثیر فرصتی است که برای حرکت ، بازی و تمرین های ورزشی دارد .
فرضیه سوم با نتایج پژوهش فرهبد (1378) همسو می باشد . نتایج پژوهش وی نشان داد افزایش مهارت های حرکتی ظریف ،هماهنگی چشم و دست و هماهنگی دو دست در دو گروه سنی مختلف و در دوجنس ، در گروه مورد یکسان بود .
بحث و نتیجه گیری :
حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می آورد که براساس آن وی می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون بپردازد . در حقیقت ابتدایی ترین پاسخ های رفتاری کودک از نوع حرکتی است . کودک با کمک این رفتارهای حرکتی به درک خود و دنیای اطراف خود نایل می شود و این تجارب حرکتی زیربنای آگاهی ها و یادگیری های او را فراهم می آورد .
با توجه به اینکه ادراک و حرکت با یکدیگر رابطه دارند و تکامل ادراکی بستگی به اکتساب مهارت ها و تجارب حرکتی دارد لذا لازم است که فعالیت ها و تجربیات حرکتی برای کودکان فراهم شود تا زمینه رشد مهارت های ادراکی – حرکتی آنان فراهم گردد .
با عنایت به آنچه گفته شد ، اولا رشد به موقع رفتارهای بدنی و فعالیت های بازی باید مورد توجه قرار گیرد . ثانیا برای جبران رفتارهای ادراکی- بینایی و ادراکی – حرکتی کودک که به موقع شکل نگرفته است ، بازی ها و فعالیت هایی تدارک دید . زیرا هماهنگی دیداری – حرکتی مهارتی بنیادی برای پیشرفت تحصیلی کودکان است . تحقیقات نشان داده اند که این مهارت از طریق برخی بازی های رایانه ای و اسباب بازی های آموزشی و فکری قابلیت رشد دارد .
محدودیت های پژوهش
محدودیت قابل ذکری که مانع محقق برای رسیدن به اهداف پژوهش باشد وجود نداشت .
پیشنهادات پژوهشی
1. بررسی تأثیر اسباب بازی های جورچین و تنگرام بر مهارت های حل مسئله .
2. بررسی تأثیر استفاده از تنگرام برای تدریس ریاضیات به کودکان .
3. بررسی تأثیر جورچین ها در پرورش حافظه و ادراک دیداری .

دیدگاهتان را بنویسید