دانلود پایان نامه ارشد درباره سطح معنادار، اسباب بازی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه

هر جلسه دو تصویر که بر روی ورق A4 ترسیم شده بود در اختیار آزمودنی قرار داده می شد و از آنها خواسته می شد با هفت قطعه ای که در اختیار دارند تصاویر مورد نظر را کامل کنند (تصاویر در پیوست آورده شده است ) .
جورچین : صفحه ای به شکل مستطیل و 12 قطعه چوبی رنگی و غیر هم شکل در اختیار کودکان قرار می گرفت و از آنها خواسته می شد این قطعات را به گونه ای در کنار هم بچینند که صفحۀ مستطیل شکل را پر کنند .
گروه های آزمایشی طی یک ماه در 10 جلسه 30 دقیقه ای تحت تأثیر متغیرهای آزمایشی که اسباب بازی های تنگرام و جورچین بود قرار داشتند . در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . در پایان 10 جلسه برای گروه های آزمایش و کنترل پس آزمون اجرا گردید .
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش تحلیل های آماری بوسیله نرم‏افزار (SPSS19)86 انجام گرفته است و باتوجه به ماهیت مقیاس بندر – گشتالت و فرضیه های پژوهش از آزمون مناسب آماری تحلیل کوواریانس (Ancova) به منظور کنترل اثرات پیش آزمون، همچنین متغیرهای همگام، استفاده شده است.
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، یکی از مراحل مهم در تحقیقات علوم رفتاری است . پژوهشگران حوزه علوم رفتاری به منظور کمی ساختن نتایج تحقیق خویش ناگزیر به استفاده از روش های آماری می باشند .
دراین بخش داده‏های تحقیق با استفاده از روش های علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود.
تجزیه و تحلیل یافته‏ها در دو بخش انجام می شود. ابتدا آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات استفاده شده است ، بر این مبنا داده های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه نشان داده می شود. بخش دوم تحلیل داده ها مبتنی بر استنباط آماری صورت می گیرد. در این پژوهش تحلیل های آماری به وسیله نرم‏افزار (SPSS19) انجام گرفته است و با توجه به ماهیت آزمون (بندر – گشتالت) و فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان از آزمون مناسب آماری t مستقل برای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر، جهت مقایسه نمرات گروه های کنترل و آزمایش، با استفاده از تحلیل کوواریانس87(Ancova)، نمرات پیش‌آزمون‌ها کنترل شده و سپس پس‌آزمون‌های گروهها با هم مقایسه شده‌اند. پیش فرض تساوی واریانس‌ها با استفاده از آزمون لوین88 برای کلیه تحلیل‌ها محاسبه شده است.
شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی افراد نمونه:
– از نظر گروه های کنترل و آزمایش
جدول4-1 نمونه تحقیق به تفکیک گروه ها
گروهها
تعداد
درصد
درصدتراکمی
آزمایش
60
50
50
کنترل
60
50
100
کل
120
100

در جدول 4-1 ملاحظه می‌شود که به تعداد مساوی (هر گروه 60 نفر، 50 درصد) در گروه‌های آزمایش و کنترل شرکت داده شده‌اند.
– از نظر جنسیت
جدول (4-2) توزیع افراد نمونه از نظر جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
پایه جنسیت
گروه آزمایش
پسر
30
50
50
دختر
30
گروه کنترل
پسر
30
50
100
دختر
30
جمع
120
100

در جدول 4-2 ملاحظه می‌شود که نمونه پژوهش از لحاظ جنسیت به تعداد مساوی (هر گروه 30نفر، 50 درصد) در گروه‌های آزمایش و کنترل شرکت داده شده‌اند.
تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول : اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد .
برای سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی در این پژوهش از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» استفاده گردید . جهت محاسبه نمره متغیر هماهنگی دیداری – حرکتی برای هر یک از افراد گروه نمونه تعداد خطاهایی که هر کودک در ترسیم کارت های بندر – گشتالت داشت جمع زده شد . پس هر چه نمره کودک در آزمون بندر – گشتالت کمتر باشد گواه بر بهتر بودن توانایی هماهنگی دیداری – حرکتی اوست .
شاخص توصیفی مربوط به این فرضیه در جدول 4-3 آمده است.
جدول 4-3 تعداد، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه اول
گروه ها
مراحل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
گروه آزمایش
پیش آزمون
30
26.2667
3.57239
پس آزمون
30
19.2667
4.75256
گروه کنترل
پیش آزمون
30
20.2667
3.54743
پس آزمون
30
18.2000
2.22254
با توجه به جدول 4-3 و ماهیت آزمون بندر – گشتالت پایین بودن سطح میانگین ها در پس آزمون نشانه تأثیرگذاری اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی می باشد .
قبل از ارایه نتایج تحلیل فرضیه‌های پژوهش پیش فرض استفاده از تحلیل واریانس یعنی بررسی نرمال بودن داده‌ها و نیز بر قراری همگنی واریانس درون گروهی (برقراری شیب رگرسیون) با استناد به نتایج آزمون شاپیرو ویلک و آزمون لوین ارایه می‌گردد.
جدول 4-4: نتایج آزمون شاپیرو ویلک در مورد بررسی کردن نرمال بودن داده‌ها
شاخص
متغیر
شاپیرو ویلک
درجه
آزادی
سطح معناداری
اسباب بازی تنگرام
آزمایش
924/0
30
133/0
کنترل
877/0
30
143/0
اسباب بازی جورچین
آزمایش
964/0
30
384/0
کنترل
880/0
30
147/0
نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول شماره 4-4 نشان میدهد که، چون مقدار ارایه شده برای آزمون شاپیرو ویلک در مولفه‌های مورد بررسی در سطح 05 /0= α معنا‌دار نیست، لذا شرط نرمال بودن داده‌ها بر قرار می‌باشد.
جدول 4-5: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر عضویت گروهی بر متغیرهای وابسته
شاخص آماری منبع
تغییر
لامبدای ویلکز
(Wilks Lambda)
F
P
میزان تأثیر
توان آماری
گروه
177/0
429/35
0001/0
823/0
1
بر اساس جدول 4-5 مشخص می شود که تفاوت بین سنتروئیدهای دو گروه با توجه به متغیر وابسته در مجموع معنی ‌دار است. به عبارت دیگر بین دو گروه آزمایش و کنترل در مجموع تفاوت معنی داری وجود دارد (0001/0=P). میزان این تفاوت 82 درصد است، یعنی 82 درصد از تفاوت های فردی در متغیر وابسته، مربوط به تفاوت بین دو گروه است.
برای بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل در گروه آزمایش و کنترل و کنترل نمودن تأثیر پیش‌آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بنابر متون آماری، استفاده از آزمونهای پارامتریک نظیر آزمون F مستلزم رعایت برخی پیش فرضها می‌باشد، از جمله این پیش فرض ها، استاندارد بودن ابزار مورد استفاده، انتخاب یا گزینش تصادفی شرکت کنندگان، تساوی نمونه‌های پژوهش و تساوی واریانس‌های نمرات پژوهش می‌باشد، ضمن اینکه طبق اصول یا موارد اصلاحی، رعایت یک یا دو مورد از این شرایط اجازه استفاده از آزمونهای پارامتریک را به محقق می‌دهد.
فرض تساوی واریانس‌ها، با استفاده از آزمون لوین سنجیده شد که نتایج آن برای فرضیه اول در جدول 4-6 ارائه شده است:
جدول 4-6 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها در نمره کودکان پیش دبستانی
در فرضیه اول
متغیر
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
اسباب بازی فکری تنگرام
610/0
1
58
441/0
بر اساس جدول 4-6 پیش فرض تساوی واریانس‌های نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردید (05/0P). با توجه به این پیش فرض، تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج این تحلیل در جدول 4-7 ارائه شده است:
جدول 4-7 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستانی
متغیرها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آماری
پیش آزمون
077/46
1
077/46
046/78
0001/0
73/0
1
گروه
91.275
1
91.275
715/142
0001/0
84/0
1
خطا
16.629
57
640/0
—-
—-
همانطور که در جدول 4-7 تحلیل کوواریانس مشهود است ، بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد .
همانطور که نتایج جدول 4-7 نشان می دهد در مؤلفه اثر بخشی ، اسباب بازی تنگرام بر میزان رشد هماهنگی دیداری- حرکتی تأثیر معناداری را نشان می دهد (p=0/0001). بنابراین فرضیه اصلی اول این پژوهش تأیید می گردد. به عبارت دیگر 84 درصد تفاوت متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل می باشد. حجم نمونه نیز کفایت لازم را داشته و توان آماری هم برابر با 1 بدست آمد که حاکی از آن است هیچ احتمالی وجود نداشته که فرضیه صفر اشتباها تایید گردد.
فرضیه دوم تحقیق : اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .
شاخص توصیفی مربوط به این فرضیه (میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل) در جدول 4-8 آمده است.
جدول 4-8 تعداد، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه دوم
گروهها
مراحل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
گروه آزمایش
پیش آزمون
30
27.6667
5.54043
پس آزمون
30
21.5333
4.30648
گروه کنترل
پیش آزمون
30
18.6
4.33548
پس آزمون
30
16.0667
2.24817
برای آزمون فرضیه به صورت آماری وقتی قرار است از تحلیل کوواریانس استفاده کنیم پیش شرط هایی وجود دارد که با استفاده از آزمون لوین بررسی می شود . فرض تساوی واریانس‌ها، با استفاده از آزمون لوین سنجیده شد که نتایج آن برای فرضیه دوم در جدول 4-9 ارائه شده است:
جدول 4-9 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها در نمره کودکان پیش دبستانی
در فرضیه دوم
متغیر
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
اسباب بازی جورچین
0.72
1
58
403/0
بر اساس جدول4-9 پیش فرض تساوی واریانس‌های نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردید (05/0P). با توجه به این پیش فرض، تحلیل کوواریانس انجام شد و نتایج این تحلیل در جدول 4-9 ارائه شده است:
جدول4-10 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری- حرکتی کودکان پیش دبستانی
متغیرها
مجموع مجذورات
درجه آزدای
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
اندازه اثر
توان آماری
پیش آزمون
20.33
1
20.33
20.073
0.161
07/0
0.28
گروه
50.052
1
50.052
44.546
0001/0
62/0
1
خطا
30.337
57
124/1
—-
—-
همان طور که در جدول 4-10 تحلیل کوواریانس مشهود است، بین میانگین نمرات کودکان پیش دبستانی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
همان طور که نتایج جدول 4-10 نشان می دهد در مؤلفه اثر بخشی ، اسباب بازی جورچین بر میزان رشد هماهنگی دیداری- حرکتی تأثیر معناداری را نشان می دهد (p=0/0001) . بنابراین فرضیه اصلی دوم این پژوهش تأیید می گردد. به عبارت دیگر 62 درصد تفاوت متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل می باشد. حجم نمونه نیز کفایت لازم را داشته و توان آماری هم برابر با 1 بدست آمد که حاکی از آن است هیچ احتمالی وجود نداشته که فرضیه صفر اشتباها تأیید گردد.
فرضیه سوم تحقیق : میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .
جهت مقایسه نمرات دو گروه دختر وپسر از آزمون t مستقل استفاده شد . نتایج مربوط به این آزمون در جداول

دیدگاهتان را بنویسید