دانلود پایان نامه انتخاب، مناسب

دانلود پایان نامه

گنجینه و میراث ادبی ما اون اونقدر غنی و پرباره که پیدا کردن عبارات تأکیدی شاعرانه ی مناسب اصلا کار سختی نیس. شما متناسب با هدف خود و با توجه به علاقه تون می تونین در دیوان شاعران قدیم یا معاصر جست وجو کنین و بیت یا قطعه ی مناسب رو انتخاب کنین. چیزی که انتخاب می کنین باید واسه شما قشنگ و الهام بخش باشه و معنای مثبت و انگیزاننده ای رو به شما القا کنه. می تونین بیت یا قطعه ای رو که انتخاب می کنین، یه مدت امتحان کنین تا ببینین که مؤثره یا نه و در صورت نیاز، اونو با شعر دیگری جانشین کنین.

مثالایی از عبارات تأکیدی شاعرانه

خود جدا از اینکه بیتی که اشاره کردم، از چندین عبارت تأکیدی شاعرانه استفاده می کنم که در مورد بعضی از اونا اینجا توضیح کوتاهی میدم.

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر مناسب بفرما گل بی خار کجاسـت

این بیت به من یادآوری می کنه که هیچکی کامل نیس و بهتره که خودم و بقیه رو با تموم ضعفا و کمبودا قبول کنم و توقعاتم از خودم و بقیه منطقی تر باشه. این بیت به من کمک می کنه که بتونم با اتفاقات بد و بد راحت تر کنار بیام.

به عزم مرحله عشق پیش نِه قدمی

که سودها کنی اَر این سفر توانی کرد