دانلود پایان نامه با موضوع بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم

دانلود پایان نامه

«مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد». مشارکت مدنی در زمینه هزینه های جاری لزوماً باید ظرف مدت یک دوره تولید و حداکثر دو سال حسب مورد پایان پذیرد. در امور تولیدی و مسکن این مدت حداکثر 3 سال است و در موارد استثنائی بانک مذکور می تواند مدت مذکور را افزایش دهد.
6- تسهیلات مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی در چارچوب تعریف کلی (شراکت) و در اصطلاح آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارت است از «تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود» طبق آئین نامه فوق بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند، تامین نمایند.
تسهیلات مضاربه:
مجوز انجام معاملات مضاربه در بانکها ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن می باشد. طبق ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره – بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشد.
در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی، مضاربه به شرح ذیل تعریف شده است: مضاربه قراردی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت می کند و در سود عامل هر دو طرف طبق توافق شریک باشد.
حداقل مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه های بانک و همچنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل با توجه به میزان سرمایه، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی و به شرح ذیل تعیین می گردد.
سرمایه گذاری مستقیم:
سرمایه گذاری مستقیم توسط بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی به شکل شرکت های سهامی موجب می گردد که از طریق به کارگیری پس اندازهای مردم و ایجاد کار و اشتغال در مناطق مختلف کشور، درآمد عمومی به طور متعادل توزیع شود.
طبق ماده 28 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه لازم در جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر بانکی. طرح های که اشخاص غیر بانکی مستقلاً تمایلی به سرمایه گذاری در آن را ندارند. درخواست موضوع این نوع طرح ها از طریق اداره مرکزی انجام می شود.
9 – تسهیلات جعاله:
جعاله عبارت است از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» یا پیمانکار نامیده می شود.
بانک ها می توانند در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان (عامل) یا عندالاقتضاء به عنوان (جاعل) مبادرت به جعاله نمایند.
10- تسهیلات مزارعه:
مجوز اعطای تسهیلات مزارعه توسط بانک ها ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعملهای مبوط می باشد بر اساس ماده 17 بانک ها می توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
اجزاء تشکیل دهنده مزارعه عبارتند از زمین، کار، محصول و مدت.
11- تسهیلات مساقات:
مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود.
12- خرید دین:
عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری طبق ضوابط و مقررات توسط بانک ها. منظور از تنزیل پرداخت وجه اوراق و اسناد تجاری مدت دار که هنوز سررسید نشده اند به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آنها در حال حاضر.