دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و شرکتهای ورشکسته

دانلود پایان نامه

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای ورشکسته خارج از بورس و 50 شرکت برتر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
نمونه آماری شرکتهای مورد مطالعه به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
گروه اول : شرکتهای موفق بورس اوراق بهادار تهران : تعداد نمونه این شرکت 50 شرکت برتر بورس بوده که 30 شرکت تولیدی دارای بیشرین تسهیلات،از سیستم بانکی کشور اخذ نموده اند.
گروه دوم : شرکتهای ورشکسته اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت های تهران: تعداد نمونه این شرکتها 92 شرکت که 30 شرکت تولیدی دارای بیشرین تسهیلات، از سیستم بانکی کشور اخذ نموده اند.
6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
چون در هر پژوهش با داده های کمی سرو کار داشته، بنابراین آمار ابزار اندازه گیری، ارزشیابی و تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آزمون فرضیه ها لازم است ابتدا ماهیت متغیر تحقیق را بشناسیم. در تحلیل های رگرسیونی متغیرهای تحقیق به دو گروه با ماهیت های متفاوت تقسیم می شوند.
گروه اول: متغیر مستقل، ماهیت این متغیرها می تواند کمی، کیفی یا ترکیبی از کمی و کیفی باشد
گروه دوم: متغیر وابسته، این متغیر نیز می تواند کمی، کیفی باشد متغیر وابسته باید به هر حال قابل اندازه گیری کمی باشد.(متغیرهای وابسته کیفی را باید به کمی تبدیل کرد)
از آنجائی که برای تحلیل های رگرسیونی لازم است متغیرهای کیفی به متغیرهای کمی تبدیل شوند لذا باید با استفاده از متغیرهای ساختگی متغیرهای کیفی را به متغیرهای کمی تبدیل کرد به همین منظور میتوان با قبول دو مقدار صفر و یک این کار را عملی کرد صفر بیانگر عدم وجود آن صفت یا کیفیت و یک بیانگر وجود آن صفت یا کیفیت باشد. یکی از روش های که از این متغیرهای مجازی استفاده می کند تحلیل تمایزی چند متغیره است
البته لازم به یادآوری است که نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق همان نسبت های استفاده شده در این مدل ها بر اساس شرایط محیطی شرکت ها تعدیل شده است.
7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها:
محاسبه نسبتهای مالی بعنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
جهت بررسی صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از آزمون T برای مقایسه میانگین های متغیرهای مستقل دو گروه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه اول از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه
از نرم افزار Spss استفاده می گردد و با استفاده از آماره آزمون ویلکس لامبدا برای استخراج ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران و تمایز آزمون معنی داری بین گروه های ورشکسته و غیرورشکسته استفاده شده است.
آزمون معنی داری فرضیه اول

در این صورت آماره لاندا به صورت زیر تعریف میگردد.
(1-3)
برای آزمون فرضیه دوم مقایسه قدرت پیش بینی اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی نسبت به دو سال قبل می باشد که از آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه استفاده شده است
آزمون معنی داری فرضیه دوم