دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار و نسبت های مالی

دانلود پایان نامه

(2-3)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
پس از اینکه روش تحقیق مشخص گردید لازم است با استفاده از ابزارهای مناسب داده های موردنیاز را برای آزمون فرضیه ها جمع آوری کرد . در این مرحله نوبت آنست که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و … سازگاری دارند ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نمود و در نهایت فرضیه ای را که تا این مرحله تحقیق را هدایت کرده است آزمون نمود و سرانجام بتوان پاسخی برای پرسش تحقیق یافت . تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند ، خلاصه ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ای فراهم آید.
در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم به عهده دارند.
2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق :
با توجه به مطالب روشهای جمع آوری اطلاعات جهت استخراج داده ها ، از متن صورتهای مالی ، یادداشتهای پیوست از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های در جریان اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران با استفاده از نرم افزار Excel داده های خام مورد نیاز خلاصه و دسته بندی شده ، و متغیرهای پیش بینی که شامل پنج نسبت مالی بود محاسبه و در قالب جداولی ارائه گردیده است. ( شرکت ها و نسبت های مالی در پیوست A آمده است )
3-4 تحلیل یافته ها:
آزمون فرضیه های تحقیق به دو روش زیرانجام شد.
آزمون فرضیه اول:
فرضیه اول در رابطه با تعدیل مدل و سنجش توانای آنها در متمایز ساختن دو گروه شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته می باشد.
برای آزمون فرضیه اول از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه
از نرم افزار Spss و با استفاده از آماره آزمون ویلکس لامبدا استفاده شده است.
آزمون فرضیه دوم:
برای آزمون فرضیه دوم مقایسه قدرت پیش بینی اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی نسبت به دو سال قبل می باشد که از آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه استفاده شده است
4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها:
مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی
فرضیه اول شرکت ها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت)
و ناموفق(ورشکستگی) دارد.

به منظور صحت تفکیک دو نمونه ورشکسته و غیرورشکسته از آزمون T برای مقایسه میانگین های متغیر های مستقل استفاده شده است. در این آزمون ادعا شده است که میانگین متغیرهای مستقل در دو نمونه ورشکسته و غیر ورشکسته تفکیک شده با هم برابر نیستند.