دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه علامه طباطبائی و شرکت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اصطلاح تحلیل اعتباری برای هر فرایندی که سعی در ارزیابی کیفیت اعتباری فرد دارد، به‌کار می‌رود. در حا‌لی که اصطلاح تحلیل اعتباری می‌تواند رتبه‌بندی اعتباری را در بر بگیرد، این اصطلاح بیشتر به فرآیندهایی برمی‌گردد که قضاوت انسان را دربر دارد.
کارشناسانی که اطلاعات مربوط به درخواست‌کنندگان اعتبار را بررسی می‌کنند تحلیلگران اعتباری نامیده می‌شوند. این اطلاعات ممکن است در بر گیرنده ترازنامه، صورت سود و زیان، روندهای اخیر صنعت مورد نظر، محیط کسب‌وکار فعلی اقتصادی و غیره باشد. همچنین این افراد ممکن است مشخصات خود تعهد (وام) را نیز بررسی کنند.
برای مثال، معمولا اوراق‌قرضه با اولویت منتشر شده توسط یک ناشر، کیفیت اعتباری بالاتری نسبت به بدهی‌های تبعی منتشره از سوی همان ناشر دارند. براساس این تحلیل، تحلیلگر اعتباری به هر فرد یک رتبه‌ اعتباری تخصیص می‌دهد که برای تصمیم‌گیری‌ در مورد اعطای اعتبار، مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق
1-6-2 سوابق تحقیق:
در رابطه با سوابق تحقیق می توان گفت که تحقیقات زیادی در رابطه با ورشکستگی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که در اینجا به برخی از تحقیقات مهم در داخل و خارج که ارتباط بیشتری با تحقیق حاضر دارد اشاره خواهیم کرد.
تحقیقات داخلی:
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.
3-کاظم هارونکلایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال84
آقای هارونکلایی رابطه شاخص های ورشکستگی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1376الی 1379 بر اساس مدل آلتمن را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از شرکت هایی که تداوم فعالیت آنها دارای ابهام است شاخص های ورشکستگی آنها در سطح پایین تری از سایر شرکت ها قرار دارد. نتیجه آن با توجه به تائید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص های ورشکستگی و تداوم فعالیت می توان از شاخص های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
4- خانم عذرا امینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،سال84
خانم امینی ارزیابی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصله سالهای 1369 الی 1382 را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از طریق مدل آلتمن می توان ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پیش بینی کرد. نتیجه آن فرضیه تحقیق را با 89 درصد ضریب اطمینان قبول کرده است و فرض آماری یا پوچ رد شده است.
5- غلامرضا غلامعلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه علوم بانکی، سال 1382
آقای غلامعلی بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی شاخص پیش بینی توقف و ورشکستگی آلتمن و نسبتهای مالی معین در پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی مورد مطالعه قرار داده است فرضیه تحقیق ایشان عبارت از شاخص های پیش بینی و توقف آلتمن برای پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبتهای مالی معین در پیش بینی توقف فعالیت شرکت ها می باشد.
متغیر مستقل آن عبارتست از شاخص های معین مالی
متغیر وابسته آن عبارتست از نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود و از تسهیلات بانک سپه بهره مند گردیده اند.
دوره زمانی تحقیق 1370 الی 1380 می باشد.
دوره مکانی شرکت های تولیدی که سهام آنها در بورس قابل معامله نمی باشد از تسهیلات بانک سپه استفاده می کنند.
نتیجه تحقیق: شاخص آلتمن برای پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی بهتر از دیگر نسبتهای مالی معین جهت پیش بینی توقف شرکت ها می باشد و فرضیه تحقیق اثبات شده است.