دانلود پایان نامه با موضوع طبقه بندی مطالبات و بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه

3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات
وصول مطالبات به معنی دریافت اقساط تسهیلات پرداختنی و جمع آوری انواع بدهی از مشتریان بانک می باشد.
منابع مالی بانک عموما از طریق افزایش سرمایه، جذب سپرده های مردم ، وجوه مربوط به ارائه خدمات ، فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده عام ، استقراض از سیستم بانکی و وصول مطالبات تأمین می گردد هر یک از این روشها مستلزم صرف هزینه ، وقت و طی مراحل قانونی هستند. اما آسانترین و ارزانترین راه تأمین منابع وصول مطالبات خواهد بود بنابراین وصول مطالبات برای بانک ها فوق العاده اهمیت داشته و کلیه کارکنان بایستی با برنامه ریزی و تلاش همه جانبه و مشارکت جمعی مطالبات سررسید گذشته و معوق را از مشتریان بدهکار مطالبه نمایند. لذا وصول مطالبات به عنوان اصلی ترین تأمین کننده منابع برای پرداخت تسهیلات نیازمند توجه ، برنامه ریزی ، هدایت و پیگیری مداوم می باشد. وصول مطالبات بطور مستقیم در رشد و عملکرد سایر بخشها مؤثر بوده و شعب با وصول مطالبات سررسیده و معوق و افزایش قدر مطلق وصولی و تحقق درصد وصول و کاهش مانده مطالبات ریسک تسهیلات را کاهش می دهند.
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک
طبقه بندی مطالبات ناشی از تسهیلات اعطائی
1- مطالبات سرنرسیده: مطالباتی که تاریخ وصول اقساط آنها فرا نرسیده است.
2- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که تاریخ آن سررسید شده و به موقع وصول نشده است و از حساب تسهیلات خارج و به حساب مطالبات سررسید گذشته منتقل گردیده اند.
3- مطالبات معوق: مطالبات سررسید گذشته ای هستند که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و در صورت عدم وصول در مدت زمان تعیین شده به مدت حداکثر شش ماه به حساب مطالبات معوق انتقال می یابد.
4- مطالبات مشکوک الوصول:مطالبات معوقی است که بانک اطمینان از وصول آن ندارد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در مدت مقرر (یکسال) از تاریخ سررسید آن وصول نگردیده است و هر ساله بابت آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اعمال می گردد.
2-25-2 طبقه بندی مطالبات از نظر نوع منابع پرداخت
1- مطالبات غیرتکلیفی:عبارت از مطالباتی است که از محل منابع داخلی بانک پرداخت گردیده است.
2- مطالبات تکلیفی:مطالباتی که پرداخت منابع آن بر اساس مصوبات قانون بودجه سالانه به بانک تکلیف می گردد.
3- مطالبات وجوه اداره شده: مطالباتی است که بر اساس تفاهم نامه های تنظیمی با دستگاه های اجرائی مختلف منابع آن تامین شده است.
مطالبات ارزی:مطالباتی است که منابع آن از محل تسهیلات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی تأمین شده است.
5-5-2 فرایند وصول مطالبات
1- مرحله پذیرش درخواست مشتریان تا پرداخت تسهیلات : این مرحله از ارائه برگ درخواست به مشتری تا تشکیل پرونده ، تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را شامل می شود. لذا بایستی به هنگام قبول درخواست مشتریان و تشکیل پرونده بررسی درخواستها شامل جمع آوری اطلاعات کافی و اعتبار سنجی، تائید اهلیت و توانائی های فنی متقاضیان تسهیلات و مجریان طرحها و شناخت دقیق از واحدهای تولیدی، میزان و زمان تولید محصول و بررسی طرح از نظر مدیریتی ، فنی ، اقتصادی و مالی و علی الخصوص اخذ تضمین های کافی و مؤثر مندرج در ائین نامه اعتبارات ریسک عدم وصول مطالبات را کاهش داد.
2- مرحله نظارت بر مصرف تسهیلات جهت انجام مطلوب تعهدات: این مرحله از زمان عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات شروع و به منظور اطمینان از انجام مطلوب عملیات تعهدی تا زمان سررسید اولین قسط مطالبات بانک ادامه می یابد. انجام عملیات تعهدی در طرح ها و فعالیتهای مشتریان اعم از ایجاد ساختمان ها و تاسیسات و خرید ونصب ماشین آلات و خرید دام و طیور و سایر موارد پیش بینی شده در طرح خصوصاً در طرح های که محل اجرای طرح به عنوان تضمین تسهیلات در رهن بانک قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
3- برنامه ریزی پیگیری وصول مطالبات: این مرحله از یک ماه قبل از سررسید اقساط بدهی شروع می شود. در صورت رعایت ضوابط پرداخت تسهیلات و نظارت صحیح و کافی بر عملیات تعهدی ، اصولا مشتریان بانک قادر خواهند بود به موقع نسبت به بازپرداخت اقساط بدهی خود اقدام نمایند. اما اگر به هر دلیلی بخشی از مطالبات بانک در موعد مقرر وصول نشود شعب و مدیریت ها می بایستی نسبت به تهیه صورت ریز بدهکاران دارای بدهی در شرف سررسید ، سررسید گذشته و معوق حاوی اطلاعات تاریخ سررسید اقساط مبلغ بدهی اعم از اصل و سود و افزایش روزانه و آدرس و تلفن بدهکار اقدام نمایند.
6-5-2 تعریف ریسک
از نظر لغوی ریسک عبارتست از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و احتمال وقوع خطر.
در ادبیات مالی ریسک ، احتمال انحراف از بازده مورد انتظار (نیکومرام و دیگران)
و یا میزان اختلاف مابین بازده واقعی سرمایه گذاری یا بازده مورد انتظار (تهرانی، 1384،89)1.