دانلود پایان نامه با موضوع پیش بینی ورشکستگی و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

X2= اقلام فوق العاده و درآمد قبل از مالیات (1) + هزینه مالی / کل دارایی (1)
X3= فروش (2) / کل دارایی (2)
(1) = رقمهای باقیمانده از یک دوره قبل
(2) = رقمهای باقیمانده از دوره قبل
وقتی 0.3- < Score- CA باشد شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
این مدل در سال 1987 توسط بیلانس مورد آزمایش قرار گرفت و نرخ دقتی حدود 83% برای مؤسسات تولیدی بدست آمد.
تحقیقات Scott:
اسکات چند مدل علمی و تجربی مهم که بر اساس دقت علمی سازگاریشان با چارچوب نظری ورشکستگی ابداع شده بودند را مورد مقایسه قرار داد مدلهای بیورو دو مورد از مدلهای آلتمن (zscore (zetaz از جمله مدل های مورد مقایسه اسکات بودن ایشان چنین نتیجه گیری می کند از میان این مدلها
مدلی زتا یک احتمالاً قابل قبول ترین است این مدل دارای قدرت تمیز بالا و مقرون به صرفه است و شامل اطلاعات حسابداری، بورس و نیز متغیرهای بدهی و درآمد است. بعلاوه این مدل توسط بیش از سی موسسه مالی بکار برده شده است اگر چه این مدل برای پیشگوی یا پیش بینی خیلی دقیق نیست اما می توان به عنوان یک معیار قضاوت در رابطه با مقبولیت تئوریها مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
هدف از روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخها برای پرسش یا پرسش ها تحقیق مد نظر یاری نماید
هدف از این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن می باشد. روش آماری مناسب و مورد استفاده در این تحقیق روش تجزیه وتحلیل ممیزی چندگانه است.
2-3 روش تحقیق:
روش تحقیق میدانی بوده و با استفاده از اطلاعات تاریخی بصورت پس رویدادی می باشد و بر پایه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای که از بانک تسهیلات اخذ نموده اند انجام می شود. و از لحاظ هدف با توجه به اینکه می توانیم در عمل از آن استفاده کنیم یک پژوهش کاربردی هم می باشد.
تحقیق از لحاظ ماهیت ماهیتی قیاسی – استقرائی دارد و روش تحقیق میدانی بوده که با استفاده از اطلاعات تاریخی بصورت پس رویدادی می باشد و بر پایه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای که از بانک تسهیلات اخذ نموده اند انجام می شود. از لحاظ هدف با توجه به اینکه می توانیم در عمل از آن استفاده کنیم یک پژوهش کاربردی هم می باشد
3-3 روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، سازمان ها و نهادهای اجرایی ، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط ، جستجو در پایگاه های الکترونیک اطلاعات از قبیل اینترنت و … بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با مراجعه به اداره امور تصفیه و ورشکستگی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز تحقیق از صورت های مالی و یاداشت های همراه، استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران (شرکت های غیرورشکسته) و اداره امور تصفیه ورشکستگی ( شرکتهای ورشکسته) صورت گرفته و داده های خام جهت محاسبه نسبت های مالی مورد نیاز مدل از صورت های مالی استخراج شده است. برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزار SPSS استفاده می شود.
4-3 متغیرهای تحقیق