دانلود پایان نامه با موضوع پیش بینی ورشکستگی و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه
اطمینان 90% بر اساس اطلاعات یک سال قبل به صورت
معناداری بزرگتر از اطلاعات دو سال قبل بوده است.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
آنچه در فصل های قبلی پژوهش به آنها اشاره شد می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
در فصل اول کلیات مختصری از پژوهش حاضر بیان شد.
در فصل دوم ضمن بیان کردن مبانی نظری تحقیق ادبیات علمی موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت و به بررسی سوابق و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج پرداخته شد.
در فصل سوم روش پژوهش، متغیرهای اصلی پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها ، روش جمع آوری داده ها و اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش‌های آماری بیان شد.
در فصل چهارم تجزیه و تحلیل، طبقه بندی داده های تحقیق و آزمون فرضیات با استفاده از روش های آماری بیان شده در فصل سوم انجام گرفت.
در این فصل به نتایج تحقیق و بررسی اعتبار الگوی تعدیل شده و محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق بسنده می کنیم.
2-5 نتایج تحقیق :
در این تحقیق به بررسی قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن پرداخته شد بدین منظور دو فرضیه مطرح گردید.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول: نشان می دهد که با توجه به رد شدن فرض H0 و پذیرفته شدن فرضH1 نشان می دهد که مدل تعدیل شده آلتمن توانائی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته را دارد. بنابراین بانک ها قبل از اقدام به مشارکت در اعطای تسهیلات لازم است پس از استخراج نسبت سود وزیان انباشته به کل دارائیها ، نسبت ارزش بازار حقوق وصاحبان سهام به کل بدهی ها و همچنین نسبت سود و زیان قبل از بهره و مالیات به کل دارائیها با محاسبه مدل تعدیل شده التمن از بازپرداخت مطالبات آتی خود اطمینان حاصل نماید.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
نتیجه حاصل ازآزمون فرضیه دوم: نشان می دهد که با رد شدن فرض صفر و نتیجه میزان دقت مدل در یک و دوسال قبل از ورشکستگی نشان می دهد میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.
5- 3 پیشنهادات تحقیق :
پیشنهادهای اصلی تحقیق به دو گروه کلی دسته بندی می شوند :
1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق
مخاطبان این دسته از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها در برمی گیرد .
1- هیئت نظارت و پذیرش بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای بکار گرفته شده در این تحقیق هر ساله و به طور مستمر به منظور آگاهی سهامداران از وضعیت آتی شرکت و هشدار به مدیریت شرکت در مورد اینکه شرکت در آینده ای نزدیک با بحران مالی مواجه خواهد شد . آنها را در تصمیم گیری منطقی جهت اقدامات پیشگیرانه یاری و مانع ورشکستگی شرکت شوند .