دانلود پایان نامه با موضوع پیش بینی ورشکستگی و نمایندگان دولت

دانلود پایان نامه

خوبی برازش
نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، بیان تا حد امکان تغییرات در متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو است. بنابراین الگو، زمانی به عنوان یک الگوی خوب مدنظر قرار می گیرد که این بیان که به وسیله اندازه گیری می شود.حتی الامکان بالا باشد.
سازگاری با تئوری
ممکن است الگو علی رغم داشتن R بالا، به علت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن الگوی خوبی نباشد، به عبارت دیگر علامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد.
قدرت تعمیم دهی و پیشگیری
تنها آزمون مناسب برای اعتبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است. اما این سوُال مطرح می شود که مگر R بالا دلالت بر قدرت تعمیم دهی الگو ندارد؟ جواب این سؤال مثبت است و باید گفت که این قدرت بیان شده توسط R فقط در رابطه با یک نمونه و برای آن نمونه معین مدنظر است و آنچه که در اینجا مدنظر است قدرت پیش بینی و تعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد.
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی
همزمان با تحول و پیشرفت وسیعی که در سیر تحقیقات حسابداری و متون مالی ایجاد شد، مباحثی از قبیل توانایی نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی مطرح گردید و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفت.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در ایالت متحده آمریکا ابتدا توسط بانکها مورد استفاده قرار گرفت. استفاده کانن از صورتهای مالی مقایسه ای ، جنبش سریعی را در سال 1906 ایجاد نمود. او معتقد بود که صورتهای مالی باید توسط مدیر اعتبارات کاملاً تجزیه و تحلیل شود تا نقاط قوت و ضعف مشخص گردد.
ارائه یک سیستم کامل از تجزیه و تحلیل نسبتها در سال 1919 توسط الکساندر وال انجام گرفت. در مقاله ای که منتشر نمود ، بانکهایی را که برای اعطای وام تنها به نسبت جاری توجه می کردند مورد انتقاد قرار داد. وال خاطر نشان کرد برای اینکه تصویر کاملی بدست آید ، ضروری است که روابط صورتهای مالی با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نه اینکه تنها روابط داراییهای جاری یا بدهیهای جاری در نظر گرفته شود ( سلیمانی امیری ، 1381 ،158).
یکی از عوامل تحولات حسابداری در ایالت متحده آمریکا ، گسترش نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد . این نسبتها به عنوان راهنمایی در جهت تحلیل اعتبارات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گرفتند. و منشاء آنها به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. البته تا دهه 1920 نسبتهای زیادی توسط افراد و مؤسسات ایجاد گردید.
علی رغم تمامی شواهد موجود که تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ، یکی از تکنیکهای مورد استفاده افراد خارج از شرکت می باشد ، منتها تلاشهای کم اهمیتی برای بررسی تجربی اینکه ، آیا نسبتهای مالی که داده های مالی منتشر را مورد استفاده قرار می دهند ، برای تصمیم گیرندگان خارج از شرکت مفید می باشند؟ صورت گرفته است.
تحقیق تجربی راجع به این سؤال تا اواسط دهه 1960 انجام نشده است.تحقیق بی ور جزو اولین تحقیقات انجام شده در این بخش محسوب می شود.
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرایندی است که داده های جاری و گذشته را جهت ارزیابی عملکرد و برآورد ریسکها و امکانات آتی مورد بررسی قرار می دهد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، و تحلیل گران اوراق بهادار ، مسئولین بانکها ، مدیران ، نمایندگان دولت و عرضه کنندگان کالا و خدمات و گروه های بسیار دیگر که برای تصمیم اقتصادی در مورد واحد تجاری به اطلاعات مالی تکیه می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل صورتها اصولاً بر داده هایی که در گزارشات برون سازمانی ارائه می شوند به علاوه اطلاعات مکملی که توسط مدیریت ارائه می گردد متمرکز است . تجزیه و تحلیل ها ، تغییرات عمده در روندها ، مقادیر ، و روابط را تعیین می نماید. صورتهای مالی تنها خلاصه ای از اطلاعات مالی مفصل می باشند.
گروه های متفاوت زیادی بویژه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به کسب اطلاعات مالی داخلی علاقه دارند. اهداف آنها گاهی با یکدیگر متفاوتند ، لکن اغلب با یکدیگر مرتبط می باشند.
به هر حال ابزارهای مالی و تکنیکهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می توانند به سرمایه گذاران در تشخیص نوع اطلاعاتی که آنها برای تصمیم گیری در مورد منافع خود در یک واحد تجاری خاص نیاز دارند کمک نماید.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مستلزم ابزارها و تکنیکهایی است که تحلیل گران را قادر می سازند صورتهای مالی جاری و گذشته را بررسی نمایند ، به نحوی که عملکرد و وضعیت مالی یک شرکت بتواند مورد ارزیابی قرار گرفته و احتمال خطرات آتی و بالقوه برآورد گردند . تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می تواند اطلاعات سودمندی را در مورد روندها و روابط وضعیت سود شرکت و قوت ضعف های موجود در وضعیت مالی شرکت ارائه نماید تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تعیین هدف یا اهداف تجزیه و تحلیل آغاز می شود به عنوان مثال ، آیا هدف از تجزیه و تحلیل ، ارائه معیار جهت اعطای اعتبار یا برای سرمایه گذاری می باشد؟ پس از تعیین هدف ، اطلاعات صورتهای مالی و سایر منابع گردآوری و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ، خلاصه و تفسیر می شوند و برای اشخاصی که تجزیه و تحلیل برای آنها انجام گرفته ، گزارش تهیه می گردد.
9-4-2 نسبتهای مالی
نسبت مالی عبارتست از ارتباط ریاضی بین صورت کسر و مخرج کسر و بین ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان (قالیباف اصل، 1384،59)1 .