دانلود پایان نامه با موضوع پیش بینی ورشکستگی و مدل های پیش بینی

دانلود پایان نامه

40%

نتایج مذکور نشان داد که استفاده از مدل های پیش بینی ورشکستگی توسط حسابرسان حین مواجه با موارد ابهام درباره توانایی تداوم فعالیت می تواند مفید باشد.
اصلاح بعدی مدل Z-Score به تحلیل مشخصات و دقت مدل، بدون در نظر گرفتن متغییر (نسبت فروشبه کل دارایی) پرداخته شد. آلتمن در سال 1995 این کار را برای به حداقل رساندن تأثیرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وی در اصلاحات خود نسبت فروش به کل دارایی را حذف و سپس تغییراتی در ضرایب مدل بوجود آورد.


Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4 (6-2)
در این مدل اگر Zُ محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از 1/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر Zٌ محاسبه شده بین 1/1 و 6/2 باشد. احتمال ورشکستگی آن وجود دارد و اگر بزرگتر از 6/2 باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد.
آلتمن این مدل را برای پیش بینی ورشکستگی مؤسسات غیرتولیدی و بخصوص برای صنایعی که نوع سرمایه گذاری دارائی های آن در میان شرکت های آن صنعت متفاوت می‌باشد، ایجاد نمود. نتایج آزمون این مدل با نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت غیر ورشکسته تقریباً مشابه نتایج آزمون مدل Zٌ بدست آمد.
مدل اسپرین گیت (1978)
فکر اولیه این مدل برای نخستین بار در دانشگاه سیمون فریز توسط گوردن ال وی اسپرین گیت مطرح شد. وی همانند آلتمن از تجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود، استفاده کرد.
Z=1.3a+3.07b+0.66c+0.4 (7-2)
A=سرمایه در گردش / کل دارایی
B= سود ویژه قبل از بهره و مالیات / کل دارایی
C= سود ویژه قبل از مالیات / بدهی جاری
D= فروش / دارایی
وقتی 862/0 > Z شود، شرکت ورشکسته خواهد شد.
اسپرین گیت با استفاده از 40 شرکت این مدل را آزمون کرد و با نتیجه شگفت اگیز 92.5% مواجه شد.
در سال 1979 باتراس مدل اسپرین گیت را برای 50 شرکت استفاده کرد و به نرخ دقت 95% دست یافت.
همچنین آقای سندسن در سال 1980 با 24 شرکت نمونه به بررسی مدل پرداخت و با نتیجه 89% صحت مدل را اثبات کرد.
مدل CA-Score (1987)
این مدل توسط دانشمندان دانشگاه کبک در مونترال کانادا ایجاد شد. آنها از تجزیه و تحلیل ممیزی چند متغیره برای ایجاد مدل استفاده کردند. آنها در این تحقیق از 30 نسبت مالی همراه با یک نمونه 173 تایی از کارخانجات تجاری لوکس که سالانه فروش معادل 1 تا 20 میلیون دلار داشتند، استفاده کردند.
CA-Score=4/50913×1+4/5080×2+0.3936×3-0.207 (8-2)
X1= حقوق صاحبان سهام (1) / کل دارایی