دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، جامعه آماری، عوامل موثر

دانلود پایان نامه

آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
در این تحقیق در راستای بررسی وجود یا عدم وجود شاخصی در میان شاخصهای تاثیرگذار بر انتخاب تکنولوژی از آزمون تی استودنت مستقل (آزمون مقایسه میانگین ها) استفاده خواهد شد.
3-8-2- روش DEMATEL:
با استفاده از روش DEMATELروابط علی و معلولی بین عوامل به دست می آید. در این قسمت به توضیح این روش می پردازیم
این روش در 5 گام خلاصه و به صورت زیر ارائه می دهد:
گام 1: تهیه ماتریس روابط مستقیم
در این قسمت، نیازمند یک مقیاس مقایسهای چهار سطحی هستیم. این چهار مقیاس که در توصیف میزان روابط فاکتور‌ها بر هم به کار میرود به ترتیب عبارتند از:0 (بی تاثیر)، 1 (تاثیر کم)، 2 (تاثیر بالا) و 3 ( تاثیر خیلی بالا). مرحله ی بعدی، دریافت نظر خبرگان در خصوص انجام مقایسات زوجی و ثبت نتایج است. حاصل این مرحله را با نماد و مولفه‌های آن را با Z_ij نمایش میدهیم هر عضو بیانگر درجه تاثیری است که معیار برمعیار دارد.
گام 2: نرمال کردن ماتریس روابط مستقیم
از طریق فرمول‌های1 و2 ماتریس روابط مستقیم Z، را می‌توان به ماتریس نرمال روابط مستقیم تبدیل کرد ]42[.
(3-1)
X=s.Z,
(3-2)
s=min⁡{1⁄(max_(1≤i≤n ) ∑_(j=1)^n▒z_ij ),1⁄(max_(1≤j≤n ) ∑_(i=1)^n▒z_ij )} , i,j=1,2,…,n
گام 3: تشکیل ماتریس روابط کلی
هنگامی که ماتریس ، یعنی ماتریس نرمال شده ماتریس روابط مستقیم محاسبه شد، ماتریس روابط کل با استفاده از رابطه 3 محاسبه می شود که در آ‌ن ماتریس همانی است ]54[.
(3-3)
T=X〖(I-X)〗^(-1)
گام 4:تهیه نمودار عِلّی
مجموع عناصر سطرها و ستونهای ماتریس به ترتیب و به صورت بردارهای r و d نامگذاری می شوند که از طریق فرمولهای 4 تا 6 محاسبه خواهند شد. مقدار di نشان دهنده تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فاکتور iام بر سایر فاکتورها می‌باشد.همچنین مقدار ri بیانگر کل تاثیرات سایر فاکتورها بر فاکتور iام است.
مقدار محور افقی نمودار که “محور اهمیت” نامیده شده و نشان‌دهنده درجه اهمیتی است که معیار مربوطه دارا می‌باشد از طریق جمع بردارهایr و d ، (D+ R)، محاسبه می شود. به همین ترتیب، محور عمودی نمودار که “محور وابستگی” نامیده می‌شود از طریق رابطه (D-R) محاسبه میشود. به کمک این محور قادر خواهیم بود تا معیارها را به دو گروه علت و معلول تقسیم کنیم. به طور‌کلی، هنگامی که (D-R) مثبت است، معیار مربوطه متعلق به گروه علت و در غیراینصورت، معیار مربوطه به گروه معلول تعلق دارد. بنابراین، نمودار علی از طریق رسم نقاطی با مختصات (D+R , D-R) قابل دستیابی است که فراهم ‌کننده ‌اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های آینده است.
(3-4)
T=[〖t_ij]〗_(n×n), i,j=1,2,…,n
(3-5)
D=[∑_(j=1)^n▒〖t_ij ]_(n×1)=[〖t_(i.)]〗_(n×1) 〗
(3-6)
R=[∑_(i=1)^n▒〖t_ij ]_(1×n)=[〖t_(.j)]〗_(n×1) 〗
گام پنجم : ایجاد ماتریس وابستگی درونی:
در این مرحله با استفاده از روش نرمال سازی مجموع اعداد هر سطر تبدیل به یک می‌شود و بدین ترتیب ماتریس به دست آمده ماتریس وابستگی درونی است.
فصل چهارم
4-1- مقدمه
در فصل اول پژوهش به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق پرداخته شد و در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، در فصل سوم تحقیق روش پژوهش ، ابزار پژوهش و روشهای تجزیه تحلیل اطلاعات مورد استفاده در پژوهش تشریح گردید. حال در این فصل، محقق بر آن است تا با توجه به مطالعات صورت گرفته در فصول قبل و داده های حاصل از ابزار تحقیق(پرسشنامه)، به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازد. بنابراین در این فصل محقق ضمن توصیف آماری جامعه تحقیق میکوشد تا با توجه به دادههای حاصل از پرسشنامه،تحلیلهای لازم ارائه شود.
4-2- توصیف جامعه آماری
در این بخش جامعه آماری این پژوهش که اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه های این تحقیق پرداختند یک جامعه 133 نفری از بین مدیران و کارشناسان صنعت خودرو که آشنایی کامل با تکنولوژی های پلیمری می باشند مورد توصیف و ارزیابی قرار می گیرد.
4-2-1. توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت
جدول 4-1. و نمودار 4-1. ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت را نشان می دهند.
جدول 4-1. ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
مرد
114
85.7
زن
19
14.3
مجموع
133
100.0
نمودار 4-1. ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت
چنانچه مشاهده می شود در بین پاسخ دهندگان به پرسشنامه های تحقیق تعداد مردان بسیار بیشتر از زنان است.
4-2-2. توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات
جدول 4-2.و نمودار 4-2. ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات را نشان می دهند.
جدول 4-2. ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات
سطح تحصیلات
تعداد
درصد
فوق دیپلم
19
14.3
لیسانس
81
60.9
فوق لیسانس
29
21.8
دکترا و دانشجوی دکترا
4
3.0
مجموع
133
100.0
نمودار 4-2. ترکیب جامعه آماری بر حسب میزان تحصیلات
چنانچه مشاهده می شود بیشترین سطح تحصیلات مربوط به مقطع کارشناسی است و کارشناسی ارشد و فوق دیپلم در رتبه های بعدی قرار دارند.
4-2-3. توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار
جدول 4-3. نمودار 4-3. ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار را نشان می دهند.
جدول 4-3. ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار
سابقه کار
تعداد
درصد
کمتر از2 سال
23
17.3
بین 2 تا 5 سال
36
27.1
بین 5 تا 10 سال
46
34.6
بین 10 تا15 سال
28
21.1
مجموع
133
100.0
نمودار 4-3. ترکیب جامعه آماری بر حسب سابقه کار
چنانچه مشاهده می شود بیشترین درصد افراد از سابقه کار بین5 تا 10 سال بر خوردارند . پس از آن بازه بین 2 تا 5 سال بیشترین درصد از جامعه آماری را به خود اختصاص می دهد.
4-3. شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو
برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو با 40سوال از پاسخ دهندگان خواسته شد که مشخص کنند از میان موارد61 گانه مذکور توجه به هر مورد تا چه میزان اهمیت دارد. پاسخ دهنگان برای تعیین میزان اهمیت شاخص ها از یکی از اعداد4،3،2،1و5می بایست استفاده کنند.
جدول 4-4. میزان اهمیت مشخص شده برای هر مورد را به همراه میانگین و انحراف معیار هر یک مشخص می کند.
جدول 4-6. خلاصه نتایج پرسشنامه تعیین شاخصها
ردیف
عوامل
امتیازات
تعداد کل
میانگین
انحراف معیار
آماره آزمون
حد بحرانی
وجود و یا عدم وجود در لیست شاخص های نهایی
1
2
3
4
5
1
میزان دانش سازمان در راه‌اندازی
3
12
32
37
49
133
3.880
1.080
9.390
1.645
yes
2
میزان دانش کارکنان سازمان در بهره‌برداری (راحتی در استفاده کاربران)
6
17
28
41
41
133
3.707
1.166
6.988
1.645
yes
3
میزان حمایت مدیران از تکنولوژی‌های جدید
6
4
28
38
46
122
3.934
1.089
9.478
1.645
yes
4
هزینه خرید تکنولوژی
2
7
38
49
37
133
3.842
0.944
10.285
1.645
yes
5
هزینه‌های ایجاد زیرساخت پیاده‌سازی تکنولوژی
35
33
38
22
5
133
2.466
1.158
-5.315
1.645
no
6
هزینه‌های ایجاد خط تولید در کشور
47
39
27
14
6
133
2.195
1.164
-7.969
1.645
no
7
هزینه نیروی انسانی راه‌اندازی سیستم
39
42
33
12
7
133
2.293
1.140
-7.150
1.645
no
8
هزینه آموزش کاربری
35
39
46
13
133
2.278
0.964
-8.634
1.645
no
9
هزینه پشتیبانی از تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری
12
18
33
33
7
103
3.049
1.115
0.442
1.645
no
10
هزینه نیروی انسانی پشتیبانی کننده تجهیزات (7×24)
9
28
31
41
24
133
3.323
1.191
3.132
1.645
yes
11
هزینه ارتقاء و توسعه در آینده
41
41
33
10
8
133
2.271
1.156
-7.279
1.645
no
12
زمان بازگشت سرمایه
14
24
32
38
25
133
3.271
1.256
2.485
1.645
yes
13
هزینه بارگانی (سفارش، کمیسیون واسطه ها و …)
32
40
29
18
14
133
2.564
1.281
-3.925
1.645
no
14
عدم ممنوعیت ورود
11
27
32
36
27
133
3.308
1.238
2.871
1.645
yes
15
قابلیت تولید در داخل کشور
27
39
32
25
10
133
2.639
1.214
-3.427
1.645
no
16
توانایی پشتیبانی در داخل کشور
12
12
39
36
33
132
3.500
1.220
4.708
1.645
yes
17
میزان وابستگی
25
34
42
23
9
133
2.677
1.165
-3.201
1.645
no
18
میزان پیشرفتگی و رقابتی بودن
40
41
38
7
7
133
2.248
1.104
-7.856
1.645
no
19
قابلیت ارتقاء و توسعه در آینده
34
49
33
12
5
133
2.286
1.063
-7.750
1.645
no
20
قابلیت تهیه و تأمین منابع تولید
41
31
33
22
6
133
2.406
1.213
-5.649
1.645
no
21
سهولت در پیاده‌سازی
11
17
33
30
42
133
3.564
1.281
5.076
1.645
yes
22
سرعت در پیاده‌سازی
42
31
40
14
6
133
2.331
1.159
-6.656
1.645
no
23
کیفیت
2
7
37
46
41
133
3.880
0.962
10.550
1.645
yes
24
میزان پایداری
41
42
31
14
5
133
2.248
1.117
-7.760
1.645
no
25
تاثیر بر کیفیت
5
21
34
37
36
133
3.586
1.156
5.853
1.645
yes
26
واکنش رقبا
30
42
39
18
4
133
2.429
1.075
-6.130
1.645
no
27
میزان آلایندگی محیط زیست
8
12
36
42
35
133
3.632
1.145
6.363
1.645
yes
28
نرخ مصرف منابع
25
47
32
20
9
133
2.556
1.157
-4.420
1.645
no
29
نرخ تبدیل مواد
11
22
37
33
30
133
3.368
1.234
3.444
1.645
yes
30
سهولت کپی برداری از تکنولوژی
36
39
35
20
3
133
2.361
1.103
-6.680
1.645
no
31
چرخه عمر تکنولوژی
23
47
44
12
7
133
2.496
1.049
-5.538
1.645
no
32
اثر تکنولوژی بر گسترش کارآفرینی در صنعت و کشور
13
12
41
41
26
133
3.414
1.188
4.015
1.645
yes
33
اثر تکنولوژی بر خود اتکایی صنعت
43
41
33
11
5
133
2.203
1.099
-8.361
1.645
no
34
اثر بالقوه تکنولوژی بر حیات آینده صنعت
14
16
38
30
35
133
3.421
1.286
3.775
1.645
yes
35
بازسازی مجدد تکنولوژی
51
55
23
4
133
1.850
0.812
-16.342
1.645
no
36
سطوح پیچیدگی تکنولوژی
11
19
34
39
30
133
3.436
1.221
4.120
1.645
yes
37
ظرفیت و توان تولید
48
51
31
7
137
1.978
0.887
-13.489
1.645
no
38
سیاستهای تعرفه ای و گمرکی
4
14
35
44
36
133
3.707
1.072
7.607
1.645
yes
39
تاثیر در مقابله با تحریمها
14
20
34
35
30
133
3.353
1.274
3.198
1.645
yes
40
هزینه تعمیرات و نگهداری
14
21
26
33
39
133
3.466
1.340
4.011
1.645
yes
چنانچه در جدول 4-4 مشخص است پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار پاسخ ها و بر گزاری آزمونt تک نمونه ای از 40 شاخص مورد بررسی، تنها19مورد در لیست شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو باقی ماندند.
جدول 5-4 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو را نشان می دهد.
جدول4-5- عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو
ردیف
علامت اختصاری
شاخصها
1
D1
میزان دانش سازمان در

پاسخی بگذارید