دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، عوامل موثر، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه

راه‌اندازی
2
D2
میزان دانش کارکنان سازمان در بهره‌برداری (راحتی در استفاده کاربران)
3
D3
میزان حمایت مدیران از تکنولوژی‌های جدید
4
D4
هزینه خرید تکنولوژی
5
D5
هزینه نیروی انسانی پشتیبانی کننده تجهیزات (7×24)
6
D6
زمان بازگشت سرمایه
7
D7
عدم ممنوعیت ورود
8
D8
توانایی پشتیبانی در داخل کشور
9
D9
سهولت در پیاده‌سازی
10
D10
کیفیت
11
D11
تاثیر بر کیفیت
12
D12
میزان آلایندگی محیط زیست
13
D13
نرخ تبدیل مواد
14
D14
اثر تکنولوژی بر گسترش کارآفرینی در صنعت و کشور
15
D15
اثر بالقوه تکنولوژی بر حیات آینده صنعت
16
D16
سطوح پیچیدگی تکنولوژی
17
D17
سیاستهای تعرفه ای و گمرکی
18
D18
تاثیر در مقابله با تحریمها
19
D19
هزینه تعمیرات و نگهداری
4-4- تعیین شبکه علی و معلولی مساله با استفاده از روش DEMATEL
گام 1: تهیه ماتریس روابط مستقیم
در این قسمت از تحقیق، به منظور سنجش روابط میان عوامل به کمک نظر افراد خبره، نیازمند یک مقیاس مقایسهای چهار سطحی هستیم. این چهار مقیاس که در توصیف میزان روابط فاکتور‌ها بر هم به کار میرود به ترتیب عبارتند از:‌
بی تاثیر
تاثیر کم
تاثیرزیاد
کاملا موثر
این عبارات باید به عبارات کلامی باید به اعداد فازی تبدیل شوند.
در این تحقیق جهت به کار گیری عبارات کلامی فوق از اعداد فازی مندرج در جدول 6-4 استفاده شده است.
جدول 6-4-عبارات کلامی به کار رفته در تحقیق و اعداد فازی مربوط به آنها
عدد فازی
عبارت کلامی
ردیف
(0,0,0)
بی تاثیر
1
(0 , 0.75 , 1.5)
تاثیر کم
2
(0.75 ,1.5, 2.25)
تاثیر زیاد
3
(2, 2.5, 3)
کاملا موثر
4
روابط 1-4تا 4-4 طریقه انجام روابط اصلی حاکم بر اعداد فازی را نشان می دهد.
A ̃1⊕A ̃2=(L1,M1,U1)⊕(L2,M2,U2)=(L1+L2,M1+M2,U1+U2). (1-4)
A ̃1⊖A ̃2=(L1,M1,U1)⊖(L2,M2,U2)=(L1-U2,M1-M2,U1-L2). (2-4)
A ̃1⊗A ̃2=(L1,M1,U1)⊗(L2,M2,U2)=(L1L2,M1M2,U1U2) (3-4)
A ̃1∅A ̃2=(L1,M1,U1)∅(L2,M2,U2)=(L1/U2,M1/M2,U1/L2) (4-4)
همچنین برای تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی می بایست اعداد طبق رابطه 5-4 دی فازی گردند.
Crisp value=(l+2m+u)/4(5-4)
حاصل این مرحله را با نماد و مولفه‌های آن را با Z_ij نمایش میدهیم هر عضو بیانگر درجه تاثیری است که معیار برمعیار دارد.
از آنجا که درقسمت قبل تعداد عوامل 19 مورد به دست آمد پس یک ماتریس مربع مقایسات زوجی با تعداد سطر و ستون 19خواهیم داشت. در ضمن از آنجا که اعضای گروه تصمیم 9 نفرند نتیجه مربوط به اظهار نظر افراد مختلف را با هم جمع می کنیم و از آنها میانگیری حسابی به عمل خواهیم آورد.
.جدول7-4 میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو
بر یکدیگر را نشان می دهد.
جدول7-4 میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژیهای نوین در شرکتهای قطعه سازی خودرو بر یکدیگر
عامل
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d15
d16
d17
d18
d19
d1
0.000
2.125
0.500
0.000
2.500
0.000
0.000
1.500
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
d2
2.125
0.000
1.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
d3
1.500
2.500
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
d4
0.000
0.000
2.000
0.000
2.000
2.250
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.500
0.500
0.000
0.000
1.250
d5
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
2.000
0.000
2.000
1.750
0.000
0.000
0.125
2.625
0.000
0.000
0.500
0.000
0.000
2.000
d6
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.375
0.000
2.000
2.000
0.000
0.000
d7
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
0.125
2.500
2.000
0.000
d8
1.500
2.000
1.500
0.000
2.000
1.500
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
d9
2.250
1.500
1.500
0.000
1.500
1.500
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
1.500
d10
0.000
0.000
1.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
2.000
2.500
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
1.000
d11
0.000
0.000
1.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.250
0.000
0.000
2.000
2.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
d12
0.000
0.000
1.000
1.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
2.000
2.000
1.500
0.000
0.000
0.000
d13
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
2.500
0.000
0.000
0.000
2.000
1.000
2.000
0.000
2.000
1.500
1.500
0.000
0.000
0.000
d14
2.000
1.500
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
d15
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
2.500
2.500
0.000
d16
2.250
1.500
2.000
2.000
2.000
0.000
2.625
2.250
0.000
0.000
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
2.000
d17
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
2.250
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.500
0.000
0.000
2.000
0.000
d18
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
0.000
2.000
0.000
0.375
d19
0.000
1.500
0.000
0.000
0.000
2.500
0.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
1.250
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

پاسخی بگذارید