دانلود پایان نامه درباره روش تحقیق، استاندارد، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

بندی نمودند.
مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود ]28[. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.
دراین فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیحپژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک می‌نماید.
در این فصل مراحل اختصاصی پژوهش شاملروش تحقیق، فرآیند تحقیق، روش و ابزار گردآوری داده ها، تعریف جامعه آماری مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به اختصار تشریح می‌گردند.
روش پژوهش
از آنجایی که این تحقیق درباره یک موضوع واقعی، عینی، زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می توان بطور علمی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی می باشد.
در این پژوهش نیز محقق به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازد، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است، روش تحقیق توصیفی است.
ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجرا:پژوهش حاضر از نظر نحوه اجرا از نوع پیمایشی می باشد.پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد.
فرآیند پژوهش
با اینکه هر موضوع تحقیقی ویژگی های منحصربفرد خود را دارد؛ تمام پروژه های تحقیقی بدون توجه به پدیده مورد بررسی، دارای مراحلی هستند که می توان آنها را بشرح زیر ذکر کرد (شکل 3-1).
انتخاب موضوع تحقیق و بیان فرضیه
تهیه طرح تحقیق
اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
تفسیر نتایج به منظور آزمون فرضیه
شکل 3-1 مراحل اصلی فرآیند تحقیق
هر یک از مراحل مذکور با تئوری در ارتباط هستند، بدین معنا که تئوری هم روی آنها تأثیر می گذارد و هم از آنها تأثیر می پذیرد. همچنین مراحل مزبور به یکدیگر وابسته اند. محقق باید در زمینه موضوع مورد تحقیق، دانشی داشته باشد تا بتواند فرضیه خود را بیان کند. لذا مرور کلی بر نوشته های مربوط به موضوع تحقیق ضروری است. علاوه بر این، محقق باید هر مرحله را به قدر کافی تکمیل و سپس مرحله بعد را آغاز کند. مهمترین ویژگی مراحل تحقیق، گردش عملیات است. این مراحل با مسأله مورد تحقیق آغاز می شود و به کلیت دادن نتیجه(بطور مقدماتی) پایان می یابد. با کلیت دادن مزبور دور بعدی شروع می شود. این جریان همینطور ادامه می یابد؛ تا نظام علمی را بوجود آورد. اگر کلیت مزبور منفی شود، تعمیم دیگری شکل می گیرد و آزمایش می شود. در جریان شکل گیری مجدد کلیت، تمام مراحل تحقیق دوباره ارزیابی می شوند ]30[.
شایان ذکر است در تحقیق حاضر با انجام مراحل زیر (در قالب شکل 3-2) به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است:
شکل 3-2: فر آیند تحقیق
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
الف) روش گرد آوری اطلاعات:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روشهای زیر استفاده خواهد گردید:
مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابعکتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده می شود.
تحقیقات میدانی: به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:
همانگونه که اشاره شد بر مبنای روش گرد آوری داده ها می توان ادعا نمود که به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از ابزاربررسیاسناد و مدارک و به منظور توصیف دیدگاه جامعه ی مورد بررسی از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته خواهد شد.ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسش نامه بوده و جامعه مورد مطالعه صنایع قطعات پلیمری خودرو (شرکت اورند پلاستیک) میباشد.
در این تحقیق ابزار جمع آوری دادها دو پرسشنامه می باشد که هر دو پرسشنامه به صورت بسته طراحی شده است. در پرسشنامه اول به شناسایی شاخصها پرداخته می شود. پرسشنامه شماره 2 به منظور سنجش روابط علی ومعلولی و بر مبنای DEMATELفازی شکل گرفته است.
در قسمتهای بعدی این فصل ضمن توضیح فرایند تحقیق به چگونگی تکمیل این پرسشنامه ها اشاره می شود.
اعتبار و روایی ابزار تحقیق
الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر
سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارتهای ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد]41[.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان،مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه تکنولوژی های قطعات پلیمری خودرو و اصلاحات لازم بعمل خواهد آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردیده می شود که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققرا می سنجد.
ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به شیوه‌های زیر اشاره نمود:
1. اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
2. روش موازی (همتا)
3. روش تصنیف (دو نیمه کردن)
4. روش کودر – ریچارد سون
5. روش آلفای کرونباخ.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
18 SPSSانجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده خواهد شد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد.
مقیاس اندازه گیری
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات علوم مدیریت، مقیاسهای اندازه گیری نگرش است. به طور کلی مقیاسها برای سنجش نگرشها، قضاوتها، عقاید و سایر خصیصههای کیفی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، بکار می رود. با استفاده از مقیاس اندازه گیری، داده های به دست آمده طی تحقیق از شکل کیفی به شکل کمی تبدیل شده و می توانند برای آزمونهای آماری مورد استفاده قرار گیرند]2[.
در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاسها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و بوگاردوس)، از مقیاس لیکرت استفاده خواهد شد و هریک از سوالات تخصصی با استفاده از طیف پنج گزینه ای کاملاً موافقم (وزن 5)، موافقم (وزن4)، نه موافقم نه مخالفم (وزن3)، مخالفم (وزن2)، کاملاً مخالفم (وزن1) ارزشیابی شده است.
گویه ها
کاملاً موافقم
موافقم
نه موافقم نه مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1
جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق :
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان صنعت قطعات پلیمری خودرو بویژه شرکت اورند پلاستیک خواهد بود.
.روش نمونه گیری و حجم نمونه:
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده می شود:
که در آن:
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری
p= نسبت توزیع صفت در جامعه
zz/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای 05/0، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد 96/1 می‏باشد).
d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً برابر 05/0 در نظر گرفته می‏شود.)
نکته‏ای که لازم است در خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنان‏چه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار 5/0 را برای آن در نظر گرفت، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این تحقیق نیز عدد 5/0 برای آن در نظر گرفته شد.
با استفاده از این فرمول حداقل حجم نمونه به دست خواهد آمد.
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. اکنون، نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و ….سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و سرانجام بتواند پاسخی(راه حلی) برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیاید ]49[.
تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصیف یافته‏ها (بویژه متغیرهای جمعیت شناختی)،‌از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای استفاده خواهد گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.
ب. آمار استنباطی:
آزمون های

پاسخی بگذارید