دانلود پایان نامه درباره نوسانات نرخ ارز، صنعت مواد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده یاری کند.
در فصل حاضر روش شناسی تحقیق را بیان می کنیم. برای این کار ابتدا به تشریح مساله تحقیق و سپس فرضیه های تحقیق می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و سایر موضوعات مربوط بیان می گردد.
3-2-مساله تحقیق
مسائلی که به صورت سؤال مطرح می شوند، قابلیت تجزیه و تحلیل و تبیین علمی بیشتری دارند. اگر مسئلهای را به صورت پرسش مطرح کنیم، میتوانیم فرضیههای جالب تر و علمیتری را برای مطالعه آن تهیه کنیم و در مدت کوتاه تری نیز به نتیجه برسیم. لذا سؤالات زیر را به عنوان مسالههای تحقیق حاضر بیان میکنیم.
1) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
2) آیا نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
3) آیانوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت مواد ومحصولات دارویی با درنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
4) آیا نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری دارد؟
5) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه سه ماهه تاثیری دارد؟
6) آیا نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت محصولات چوبی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه تاثیری دارد؟
7) آیا تاثیرنوسانات نرخ ارز بر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی بیش از صنعت محصولات چوبی است؟
3-3- فرضیه تحقیق
پس از بررسی مساله تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، جهت ارائه پاسخی منطقی به سؤال فوق، فرضیه های ذیل تدوین گردید.
فرضیه اول :
نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
فرضیه دوم :
نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثرگذار است .
فرضیه سوم :
نوسانات نرخ ارزبر شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی با در نظر گرفتن یک وقفه شش ماهه اثرگذاراست .
فرضیه چهارم :
نوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت محصولات چوبی در بورس اوراق بهادارتهران اثرگذاراست
فرضیه پنجم :
نوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه سه ماهه اثرگذاراست .
فرضیه ششم :
نوسانات نرخ ارز برشاخص صنعت محصولات چوبی بادرنظرگرفتن یک وقفه شش ماهه اثر
گذاراست .
فرضیه هفتم :
تاثیرنوسانات نرخ ارزبرشاخص صنعت موادومحصولات دارویی بیش ازشرکت های صنعت محصولات چوبی است .
3-4-روش تحقیق
از نظر هدف، یکی از انواع تحقیق، تحقیق دانشگاهی یا کتابخانهای29 است که به طور عمده از طریق مطالعه کتب، نشریات، اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل و مقایسه و ارزیابی آنها پیش می رود. با توجه به ویژگی های مذکور، تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی – رگرسیونی است و داده های مورد نیاز آن از مشاهده اسناد مربوط به صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری می شود.
3-5-جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه انتخاب شده شامل صنعت مواد و محصولات دارویی است که جزء کم کشش ترین صنایع بورس و محصولات چوبی است که جزء پر کشش ترین صنایع بورس اوراق بهادار می باشد .
باتوجه به زمان انجام پژوهش حاضر (نیمه دوم سال 1392)؛و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، دوره زمانی تحقیق حاضر یک دوره شش ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391، در نظرگرفته شده است.
فهرست شرکت های صنایع دارویی وچوبی بورس اوراق بهادار تهران
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
Top of Form
داروسازی‌ سینا
15
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
2
داروسازی‌ اسوه‌
16
تهران‌ شیمی‌
3
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
17
داروسازی‌ امین‌
4
کیمیادارو
18
داروسازی‌ فارابی‌
5
دارویی‌ رازک‌
19
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌)
6
داروسازی‌ کوثر
20
البرزدارو
7
دارویی‌ لقمان‌
21
داملران‌
8
سرمایه گذاری دارویی تامین
22
کارخانجات‌داروپخش‌
9
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
23
ایران‌دارو
10
شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
24
پارس‌ دارو
11
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
25
داروپخش‌ (هلدینگ)‌
12
داروسازی‌ روزدارو
26
داروسازی‌زهراوی‌
13
گروه دارویی سبحان
27
صنایع کاغذ سازی کاوه
14
داروسازی‌ اکسیر
28
کارتن ایران

3-6- روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش های جمع آوری شدهاند:
اطلاعاتی که مربوط به مباحث نظری تحقیق بودهاند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین المللی که یا به صورت مستقیم در پایگاه های اینترنتی موجود بودهاند یا از طریق مراجعه به کتابخانه های معتبر، جمع آوری گردیدند.
3-7- قلمرو تحقیق
3-7-1-قلمرو موضوعی
بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز ( دلار) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران ، مطالعه موردی ، شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی
3-7-2- قلمرو مکانی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-7-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پا
یان سال 1391 می باشد.
3-8- ابزار تحقیق
در این تحقیق برای برآورد آماره های توصیفی و پارامترهای مدلهای موجود در تحقیق و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری از نرم افزارهای EXCEL و EVEIWS استفاده گردیده است. برای پردازش، دستهبندی و آماده نمودن دادهها برای ورود به نرم افزار آماریEVEIWS از نرم افزار EXCEL استفاده گردیده است. و نهایتا برای برآورد مدل های تحقیق از نرم افزار EVEIWS استفاده گردیده است.
3-9- تصریح مدل تحقیق
مدل آزمون فرضیه اول به صورت زیرمی باشد:
RDt=β0+ β1FX + β2 Poil+εit
که درآن :
RDt :شاخص صنعت موادومحصولات دارویی در دورهt
FX :تغییرات نرخ ارز
Poil :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران
ومدل آزمون فرضیه های دوم وسوم به صورت زیرمی باشد:
RDt =β0+ β1FXt-j + β2 Poilt-j+εit
که درآن :
RDt :بازده سرمایه سهام شرکتiام دردورهtاست
FXt-j :تغییرات نرخ ارزباوقفهj
Poilt-j :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران باوقفهj
مدل آزمون فرضیه چهارم به صورت زیرمی باشد:
RWt=β0+ β1FX + β2 Poil+εit
که درآن :
RWt :شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt
FX :تغییرات نرخ ارز
Poil :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران
ومدل آزمون فرضیه های پنجم وششم به صورت زیرمی باشد:
RWt =β0+ β1FXt-j + β2 Poilt-j+εit
که درآن :
RWt: شاخص صنعت محصولات چوبی دردورهt
FXt-j :تغییرات نرخ ارز باوقفهj
Poilt-j :تغییرات قیمت نفت سنگین ایران باوقفهj
3-10- آمار توصیفی
آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق شامل آماره های گرایش به مرکز شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد می باشد. همچنین همبستگی دو متغیره نیز ارائه می شود که بر حسب کلیه متغیرهای تحقیق دو به دو محاسبه می شود. ضرایب همبستگی نشان دهنده میزان ارتباط دو متغیر است. این آزمون بشکلی است که قبل از اجرا، داده های پرت که منجر به نتایج غیرواقعی می شود را حذف می نماید و یک رابطه خطی را نشان می دهد. هر چند باید توجه داشت ضریب همبستگی معیاری از همبستگی خطی است و برای سنجش روابط غیر خطی بین متغیرها مناسب نیست. با این تفاسیر جدول ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در ضمیمه ارائه شده است.
3-11- تحلیل رگرسیون
چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد می توان با محاسبه ضریب همبستگی30، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. اما در این تحلیل نمی توان رابطه علت و معلولی در مورد متغیر ها را استنتاج نمود. در صورتیکه علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر های دیگر است نیز مد نظر باشد، از تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده می شود. استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد و ملاک پیش بینی آینده قرار گیرد به عبارتی از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد. در این تجزیه تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و مشخص نمود که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیر های توصیفی به چه میزان بر متغیر وابسته اثر می گذارد. ضریب تعیین R2 معرف میزان تغییر پذیری در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود تحلیل های رگرسیون به مطالعه ی وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی ) می پردازد که با تخمین یا پیش بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که متغیر نوع دوم معلوم و معین شده باشند صورت می پذیرد.
در این روش درجات همبستگی و روابط بین متغیر ها بررسی می شود. اگر تمامی مشاهدات روی خط رگرسیون باشند پردازش کامل بدست می آید اما این حالت به ندرت اتفاق می افتد و انحرافات مثبت و منفی خواهیم داشت در این حالت ضریب تعیین R2 در رگرسیون مرکب معیار خلاصه ای خواهد بود که بیان می نماید چگونه خط رگرسیون نمونه داده ها را به خوبی پردازش می دهد. این ضریب بین صفر و 1 قرار خواهد داشت. اگر برابر با یک باشد به این معناست که خط رگرسیون 100 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد و اگر صفر باشد مدل تغییرات متغیر وابسته را به هیچ عنوان توضیح نمی دهد هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد پردازش مدل بهتر است.
برای تحلیل های تجربی عموما سه نوع داده قابل بررسی است:
سریهای زمانی
مقطعی
ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی (تابلویی یا تلفیقی)
داده های سری زمانی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند و بر حسب زمان مرتب شده اند.
داده های مقطعی داده هایی هستند که در یک مقطع مشخصی از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند. برای مثال داده های مربوط به 100 شرکت در مقطع خاصی از زمان مثلا سال 1385 را داده های مقطعی می نامند.
داده های ترکیبی31 یا تابلویی از ترکیب این دو دسته حاصل می شود.
در برآورد مدل های فوق، از داده هایترکیبی استفاده شده است. بالتاجی32 مزایای استفاده از داده های ترکیبی را به شرح زیر عنوان می دارد:
از آنجا که داده های ترکیبی به افراد، بنگاهها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پ
ویای تغییرات مناسب تر و بهترند.
داده های ترکیبی تاثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند.
داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، میتوانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاهها حاصل شود حداقل سازد.
یک مدل هیچگاه قادر به توصیف دقیق واقعیت نمیباشد و این بدان معنا خواهد بود که برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد مینمائیم و بدین وسیله تمام اثرات تصادفی و جزئی را به جزء اخلال محول مینمائیم.
3-12-تخمین OLS در صورت وجود ناهمسانی در واریانس
چنانچه ناهمسانی با درنظر گرفتن E(〖u_i〗^2)〖σ_i〗^2 به وجود آید ولی سایر فروض مدل کلاسیک همچنان تأمین شده باشند برای تخمین زنهای OLS و واریانسهایشان چه پیش می آید؟
برای پاسخگویی به سوال فوق به مدل دو متغیره بر میگردیم.
Y_i=β_1+β_2 X_i+u_i
با استفاده از فرمول معمول، تخمین زننده OLS برای β_2 چنین است:
β ̂_2=(Σx_i y_i)/(Σ〖x_i〗^2 )=(NΣX_i Y_i-ΣX_i ΣY_i)/(NΣ〖x_i〗^2-(ΣX_i )^2 )
حال، واریانس آن به عبارت زیر می باشد:
var(β ̂_2 )=(Σ〖x_i〗^2 〖σ_i〗^2)/((Σ〖x_i〗^2 )^2 )
همچنانکه مشاهده می شود با فرمول معمول واریانس که در حالت همسانی به دست آمده بود، متفاوت است. یعنی
var(β ̂_2 )=σ^2/(Σ〖x_i〗^2 )
همچنین لازم به تذکر است که اگر فروض مدل کلاسیک که شامل همسانی نیز است پابرجا بمانند، β ̂_2 بهترین تخمین زن خطی بدون تورش 33(BLUE) می باشد. آیا اگر فقط فرض همسانی را حذف و فرض ناهمسانی را جایگزین آن کنیم، β ̂_2 باز هم BLUE خواهد بود؟ برای بدون تورش بودن β ̂_2 الزامی به همسان بودن واریانس اجزاء اخلال (u_i) نیست. در حقیقت، واریانس u_i همسان باشد یا نباشد، نقشی در تعیین ویژگی بدون تورش بودن ندارد.
نظر به اینکه β ̂_2 هنوزهم بدون تورش خطی است، آیا «کارآ» یا «بهترین» می باشد؟ یعنی آیا در گروه تخمین زنهای بدون تورش خطی دارای حداقل واریانس است؟ جواب هر دو سوال منفی است.
β ̂_2 دیگر «بهترین» نیست و نیز دارای حداقل واریانس نیست پس در این صورت چه تخمین زنی خصوصیات BLUE بودن را در صورت وجود ناهمسانی دارد؟ پاسخ این سوالات در قسمت بعدی است.
3-12-1-روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
چرا تخمین زن β_2 از طریق OLS معمولی با آنکه هنوزهم بدون تورش است، بهترین نیست؟ روش OLS معمولی از «اطلاعاتی» که حاکی از تغییرپذیری نامساوی متغیر مستقل Y هستند، استفاده نمی کند. OLS معمولی، وزن یا اهمیت مساوی به هر یک از مشاهدات می دهد. اما روش تخمینی معروف به حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، اطلاعات فوق را دقیقاً به حساب آورده و بنابراین، قادر است تخمین زنی را به دست آورد که BLUE هستند. برای اثبات چگونگی انجام این روش، با مدل آشنای دو متغیره ادامه می دهیم:
Y_i=β_1+β_2 X_i+u_i
که برای رفع نقص جبری آن می توان نوشت:
Y_i=β_1 X._i+β_2 X_i+u_i
که در آن برای هر i ، X._i=1 است. به راحتی می توان ملاحظه نمود که این دو فرمول مساوی هستند.
حال فرض کنید که واریانسهای ناهمسان σ_i^2 معلوم باشد؛ خواهیم داشت:
Y_i/σ_i =β_1 ((X._i)/σ_i )+β_2 (X_i/σ_i )+u_i/σ_i
که برای رفع مشکل چنین می نویسم:
Y_(i^* )=〖β_1〗^* 〖X._i〗^*×〖β_2〗^* 〖X_i〗^*+〖u_i〗^*
که متغیرهای ستاره دار یا تبدیل شده، متغیرهای اصلی هستند که بر σ_i (معلوم) تقسیم شده اند. از علامت 〖β_1〗^* و 〖β_2〗^* ، (یعنی

دیدگاهتان را بنویسید