دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، عوامل موثر

دانلود پایان نامه

عوامل موثر در وقوع این مشکلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی که پایه و اساس و منبع حقوق کیفری ایران را فقه اسلامی تشکیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشکلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یک طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با کفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و کنوانسیون‏های بین المللی که گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با یکدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهکار و راه حلی که در این مقام در خصوص برخورد با این مشکلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است که فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین کننده‏ی زمان و مکان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احکام امضایی در شرع اسلام بوده و احکام امضایی برخلاف احکام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مکان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشکل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشکل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را کاملا جدی و مبرهن می‏سازد. ضمن آنکه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاکم کیفری داخلی از جهت رسیدگی به پرونده‏های به جا مانده و بلاتکلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران دارد‏؛ به عنوان نمونه کشته شدن توریست‏های غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است که دستگاه قضایی باید تکلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.
2.سابقه وضرورت تحقیق
تا آنجایی که نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاه‏ها وسایت‏های مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی که در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاکی از ضرورت انجام آن است که به بعضی از ضرورت‏ها در فوق اشاره گردید.
3. اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن
با توجه به آنچه که گذشت شاید روزی نباشد که پروندهای در ارتباط با مسئولیت بیت المال و دولت در پرداخت دیه در دادگاه‏ها مطرح نشود. فرار قاتلین پس از ارتکاب جرم و ناپدید شدن از انظار عموم برای همیشه و یا سالیان دراز، پیدا شدن اجسادی که قاتلین آن شناسایی نشده اند، ‌قتل‏های خطای محض که پرداخت دیه‏ی ایشان غیرممکن است، افرادی که در تیرانداز‏ی مأمورین به قتل رسیده اند و موارد متعدد دیگر همگی پرونده هایی است که در آن سخن از مسئولیت بیت المال مسلمین در میان است. حال اگر این موارد مربوط به غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور اعم از مسلمان و یا غیر مسلمان باشد که در ایران به صورت دایم یا موقت اقامت دارند یا اصولاً به عنوان گردشگر ومهاجر به ایران مسافرت و یا تردد می‏نمایند وپرونده‏ای در محاکم قضایی ایران مطرح برای رسیدگی باشد،‌داگاه‏های رسیدگی کننده برای تعیین تکلیف و صدور حکم باید به کدام مواد قانونی ویا قاعده‏ی فقهی رجوع یا استناد نمایید؟ بنا به مراتب، اهمیت موضوع تحقیق بیش از پیش آشکار می‏شود. اهداف کلی این تحقیق و کاربرد‏های آن به شرح زیر قابل تصور خواهد بود:
الف) ارائه راهکار‏های قانونی به مراجع قضایی و دادگاه‏ها در رسیدگی به پرونده‏های بلاتکلیف در مورد اتباع بیگانه وغیر مسلمانانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران مقتول یا مجروح و یا خود مرتکب جنایتی می‏شوند‏؛ آن هم به منظور پرداخت دیه‏ی آنان از بیت المال مسلمین همچون مسلمانان و شهروندان درجه یک کشور.
ب) ارائه راهکارهای اساسی جهت تغییر سیاست جنایی، قضایی،تقنینی به منظور برون رفت از چالش‏های حادث در قبال عدم پرداخت دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران که هرازگاهی موجب محکومیت ایران در کنوانسیون‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد ومجامع حقوقی و بین المللی می‏گردد.
ج) آشنا نمودن مسلمانان و شهروندان ایرانی به حقوق هم نوعان خویش در ارتباط و همزیستی با آنان در جهت تعامل با یکدیگر به منظور احترام متقابل و جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه اسلام به عنوان مکتب الهام بخش توحید‏ی و احترام به کرامات ذاتی انسان‏ها وجلو گیری از به هدر رفتن خون مطلق انسان بما هو انسان که حرمت آن مورد تأکید شروع مقدس است.
4. سوال‏های اصلی تحقیق
برای رسیدن به اهداف مذکور در بند فوق این تحقیق با عنایت خداوند متعال درصدد است که با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و قوانین موضوعه وبا استنتاج از قواعد فقهی و اصول کلی حقوق بین الملل به دو سؤال اصلی واساسی زیر پاسخ دهد:
1. مهمترین مبنای مسؤلیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟ راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران درقبال چالش‏های قانونی وقضایی حادث به اعتبار عدم پرداخت دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟
2. راهکار اساسی نظام عدالت کیفری ایران در قبال مسائل قانونی و قضایی حادث به اعتبار عدم پرداخت دیه غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلام ایران چیست؟
5. فرضیه‏های تحقیق
با توجه به سؤال‏های اصلی تحقیق فرضیه‏های متناظر با سؤالات مذکور به شرح زیر قابل استنتاج است:
1. به نظر می‏رسد که باتوجه به اطلاق یا عموم ادله و روایات وارده و اصول حاکم بر موضوع که فقها از آن به عنوان مبانی خویش در استدلال به مسؤلیت بیت المال در قبال مسلمانان استفاده کرده اند و همچنین با توجه به اصول کلی حقوق بین‏الملل دلایل مذکور قابل تعمیم وتسری به غیرمسلمانان نیز بوده و بیت المال مسلمین که در قبال دیه‏ی آنان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران مسؤلیت داشته باشد. به نظر می‏رسد که راهکار اساسی برون رفت از چالش‏های قانونی و قضایی فراروی نظام عدالت کیفری ایران در قبال پرداخت دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران از بیت المال مسلمین تغییرسیاست جنایی، تقنینی وقضایی است.
2. به نظر می‌رسد راهکار اساسی، قانونی و قضایی فراروی نظام عدالت کیفری ایران در قبال پرداخت دیه‌ی غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران از بیت المال مسلمین تغییر سیاست جنایی، تقنینی و قضایی است و مودیه که در این باب سیاست تقنین نداریم.
6. روش تحقیق
در این تحقیق که تحت عنوان مسؤلیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان از دید گاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران می‏باشد،‌از روش توصیفی- تحلیلی( منابع کتاب) استفاده خواهد شد ونگارنده تلاش خواهد کرد که با مراجعه به منابع فقهی و قوانین موضوعه و قواعد فقه اسلامی و اصول کلی حقوق بین الملل مسؤلیت دولت و حکومت اسلامی یا همان بیت المال را در قبال دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهد. بدیهی است گستره‏ی موضوعی این تحقیق شامل تمامی این گروه‏های غیرمسلمانان و بیگانه اعم از اهل کتاب واقلیت‏های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ودیگر فرق غیرمسلمان خواهد بود. شایان ذکر است این تحقیق صرفاً جنبه حقوقی داشته وپژوهشگر در اجرای این طرح، اصل بی طرفی را کاملاً رعایت نموده و بدون هیچگونه پیش داوری و برخورد احساسی با موضوع و به دور از هر گونه انگیزه‏ی سیاسی وقومی به طرح دیدگاه‏ها و ارزیابی وتجربه وتحلیل آنها خواهد پرداخت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
7. سازمان دهی تحقیق
مباحث این تحقیق در سه فصل به شرح زیر ارائه می‏گردد:
فصل اول: به کلیات مباحث مسؤلیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیرمسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی حقوقی کیفری ایران می‏پردازد. در این فصل واژگان کلیدی موضوع پژوهش، پیشینه تاریخی مسؤلیت بیت المال ودولت، پیشینه تاریخی دیه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران بررسی و تبیین می‏شود.
فصل دوم: مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسؤلیت بیت‏المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیرمسلمانان وبیگانگان را مطالعه می‏کند و سپس به طرح دیدگاه‏های موافقان ومخالفان مسؤلیت بیت المال و قائلین به تفصیل بین کافر ذمی و حربی پرداخته ونهایتاً دیدگاه منتخب (نظریه‏ی مختار) ارائه می‏گردد.
فصل سوم: به طرح تضمینات حقوقی غیرمسلمانان وبیگانگان در فرایند دادرسی کیفری می‏پردازد. در این فصل اصول کلی حاکم بر دادرسی‏های کیفری، تضمینات حقوقی غیرمسلمانان وبیگانگان در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه جزایی، قوانین و مقررات داخلی، قوانین ومقررات بین المللی بررسی می‏شود.
نتایج رو پیشنهاد‏های نگارنده پایان بخش این پژوهش خواهد بود.
فصل اول :
کلیات
در این فصل کلیات راجع به موضوع پایان نامه از قبیل تعریف واژه‏های کلیدی که شناسایی مفهوم آنها در در ک بهتر وآسان تر مطالب این تحقیق مفید است، وهمچنین پیشینه‏ی تاریخی بحث و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را مورد مداقّه وبررسی قرار خواهیم داد.
1-1. مبحث اول: واژه شناسی
دراین مبحث تعاریف ومفاهیم واژه‏های دیه،‌مسؤلیت، بیت المال، بیگانه و غیرمسلمان که اساس این تحقیق را تشکیل می‏دهند، از نظر گاه‏های لغوی، اصطلاحی، فقهی، حقوقی مورد کنکاش وارزیابی قرار می‏دهیم. بدیهی است آشنایی با این اصطلاحات مارا در شناخت دقیق‏تر موضوع تحقیق یاری خواهد کرد.
1-1-1. تبیین مفهوم دیه
برای روشن شدن معنای دیه، لازم است مفهوم آن را در نزد اهل لغت و در روایات و اصطلاح فقیهان اسلامی اعم از شیعه وسنی را مورد امعان نظر وبررسی قرار داده تا احاطه‏ی بیشتری به مباحث مربوط به دیه در این تحقیق به دست آوریم.
1-1-1-1. معنای دیه در لغت
واژه دیه در اصل ودی بوده که پس از حذف واو (فاء الفعل) و اضافه کردن هاء(تاء) به جای آن در آخرکلمه (لام الفعل) تبدیل به دیه گردیده است و جمع آن دیات است.1 این کلمه مصدر است که به معنای اسم مفعول به کار گرفته می‏شود. مانند واژه‏ی خلق که به معنای مخلوق به کار می‏رود. دیه اساساً به معنای اداء کردن است که درمعنای اسم مفعولی خود یعنی آنچه که ادا می‏شود به کار رفته است2. فرهنگ‏های مختلف لغت از دیه تعاریف گوناگونی ارایه کرده‏اند که مفهوم تمامی آنها تقریباً یکسان است. فرهنگ معین دیه را چنین تعریف کرده است: دیه، ‌پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می‏پردازد؛ خون بها3
راغب اصفهانی در تعریف دیه آورده است: یقال لما یعطی فی الدم دیه4؛یعنی آنچه در خون قتل به اولیاء دم پرداخت می‏شود دیه نام دارد. در لغت نامه‏ی دهخدا آمده:دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‏شود و از باب تسمیه به مصدر است.5
در فرهنگ عمید دیه این گونه تعریف شده است:دیت( خونبها) مالی که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وارث او بدهد؛ دیات جمع آن( است)6 خلاصه آن که کتاب‏های لغت در زبان عربی معنایی که برای دیه کرده‏اند عبارت است از:حق القتیل ویابدل النفس که مرادف با لغ

دیدگاهتان را بنویسید