دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

مجدد مثبت: تلاش فرد برای ارزیابی مثبت از موقعیت.
راهبردهای مقابلهای معطوف به مسئله عبارتند از: مقابله رویارویانه: تلاشهای ستیزهجویانه برای تغییر موقعیت؛ جستجوی حمایت اجتماعی: تلاشها در راستای کسب حمایت هیجانی و اطلاعاتی از دیگران؛ و راهبرد حل مسئله با برنامه: تلاشهای سنجیده مسئلهمدار برای حل موقعیت. مهمترین راهبردهای مقابلهای هیجانمدار عبارتند از: خویشتنداری: تلاش شخص برای تنظیم و کنترل احساسات خود؛ دوری جویی: کوچک شمردن تهدید از طریق فاصله گرفتن؛ ارزیابی دوباره/سازگاری: تلاش برای یافتن معنای مثبت در تجربه با تاکید بر رشد شخصی؛ راهبرد اجتناب/گریز: تلاش برای رهایی یا پرهیز از موقعیت و پذیرش مسئولیت: خود ملامتگری (تایلور 1999). ضریب آلفای این پرسشنامه در تحقیق فریبا بشردوست 84/0 درآمده است.
جدول5-4: گویه های سبکهای مقابلهای
فاصلهای
گویه ها
ردیف
فاصلهای
دائم نگران این هستم که باید قدم به قدم چه کاری انجام دهم.
1
من سعی کردم برای فهم بهتر مشکل آن را تجزیه وتحلیل کنم.
2
من برای آسایش خاطر از همه مشکلاتی که در ذهنم هست خود را مشغول کار یا فعالیتهای دیگری کردم.
3
من تصور کردم که زمان همه چیز را تغییر خواهد داد، تنها کاری که می توان انجام داد انتظار است.
4
با بهره گرفتن از برداشت مثبت از چیزهایی که در موقعیت وجود دارند با آن کنار آمدم.
5
من کاری را انجام دادم که فکر نمی کردم مؤثر باشد، اما حداقل کاری انجام شده بود.
6
سعی کردم تا شخصی را مسئول تغییر ذهنیت او ( خودش ) بدانم.
7
با کسی برای فهم بیشتر از موقعیت مشورت کردم.
8
خودم را مورد انتقاد قراردادم یا سرزنش کردم.
9
مسایلم را از بین نبردم، بلکه با کنار گذاشتن آنها، مقداری از مشکلات را حل شد.
10
انتظار داشتم که معجزه ای اتفاق بیافتد.
11
با سرنوشت جلو رفتم، من تنها گاهی اوقات بدشناس هستم.
12
طوری رفتار کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
13
سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم.
14
به دنبال خط مشیهای روشن گشتم، شاید بتوان گفت؛ که سعی کردم بخشهای روشن مسائل را ببینم.
15
بیش از حد معمول خوابیدم.
16
من خشم خود را به اشخاصی که مشکل را ایجاد کردند، نشان ندادم.
17
هم حسی و همدلی را از دیگران پذیرفتم.
18
به خودم چیزهایی گفتم که کمک می کردند احساس بهتری داشته باشم.
19
من برای کار خلاقانه مشکل انگیزه داشتم.
20
سعی کردم همه مشکلات را فراموش کنم.
21
من از کمک تخصصی بهره گرفتم.
22
به رشد شخصی رسیدم و به شکل خوبی تغییر کردم.
23
قبل از اینکه کاری انجام دهم، صبر کردم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
24
من عذر خواهی کردم یا کاری برای جبران انجام دادم.
25
من برنامه اجرایی درست کردم و آن را دنبال کردم.
26
من بهترین راه را به جای آن راهی که می خواستم انتخاب کردم.
27
من به احساساتم اجازه دادم هر جور شده خود را نشان دهد.
28
من برای فهمیدن مشکل، خود را به بررسی کردن آن وادار کردم.
29
زمانی که از این تجربه بیرون آمدم ( این تجربه تمام شد) بهتر از زمان شروع آن بودم.
30
با شخصی که می توانست مشکل را به شکل مؤثری حل کند مشورت کردم.
31
برای مدتی از آن ( مشکل) فرارکردم، سعی کردم استراحت و یا تفریح کنم.
32
سعی کردم از طریق خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، مصرف مواد و … در خود احساس بهتری ایجاد کنم.
33
شانس بسیار بزرگی را کسب کردم یا کار بسیار پر مخاطره ای را انجام دادم.
34
من سعی کردم خیلی با عجله یا بر اساس اولین راهی که به ذهنم رسید عمل نکنم.
35
راه جدیدی پیدا کردم.
36
اعتماد به نفس خود را حفظ کردم و صبر خود را بالا نگه داشتم.
37
مجددا بررسی کردم که چه چیزی در زندگی مهم است.
38
به منظور رسیدن به نتیجه ای خوب، بعضی چیزها را تغییر دادم.
39
فاصلهای
به طور کلی از مردم اجتناب کردم.
40
اجازه ندادم که مشکل بر من چیره شود از فکر کردن خیلی زیاد درباره آن خوداری کردم.
41
از خویشاوندی یا دوستی که برایش احترام قائلم درخواست راهنمایی کردم.
42
دیگران را از فهمیدن مشکلات بدی که وجود داشتند دور نگه داشتم.
43
موقعیت را کوچک شمردم، از خیلی جدی گرفتن آن خودداری کردم.
44
درباره اینکه چه احساسی داشتم با کسی صحبت کردم.
45
موضعم را حفظ کردم و برای چیزی که می خواستم پافشاری کردم.
46
آن ( حل مشکل) را به شخص دیگری محول کردم.
47
تجربه های گذشته ام را به یاد آوردم.
48
فهمیده بودم که چه کاری باید انجام شود، بنابراین تلاش هایم را به طور مؤثری افرایش دادم.
49
از پذیرفتن اینکه آن ( مشکل) اتفاق افتاده است، خود داری کردم.
50
من به خودم قول دادم که دفعه بعد اوضاع طور دیگری خواهد بود.
51
مجموعهای از راه حل های مختلف برای مشکل داشتم.
52
از آنجایی که نمی توانستم کاری انجام دهم، آن را پذیرفتم.
53
من سعی کردم که اجازه ندهم احساساتم خیلی در امور دیگر مداخله کنند.
54
آرزو کردم که ایکاش می توانستم اتفاقی را که رخ داده بود یا احساساتم را تغییر دهم.
55
چیزی را در مورد خودم تغییر دادم.
56
من خودم را در موقعیت یا زمانی بهتر از آنجه بودم تصور کردم یا در این باره خیالبافی کردم.
57
آروز کردم که وضعیت بهتر شود یا در هر صورت تمام شود.
58
در مورد اینکه اوضاع چطور خواهد شد رویاها و آرزوهایی داشتم.
59
من عبادت کردم.
60
خود را برای بدترین وضعیت آماده کردم.
61
من در ذهنم دنبال این گشتم که چه کاری انجام دهم یا چه بگویم.
62
من فکر می کردم شخصی که او را تحسین می کردم چگونه با این موقعیت برخورد می کرد و از آن به عنوان الگو استفاده می کردم.
63
من سعی کردم که موقعیت ها را از دیدگاه شخص دیگر ببینم.
64
من به خودم خاطر نشان کردم که اوضاع می توانست خیلی بدتر باشد.
65
من دویدم یا ورزش کردم.
66
جدول 3-2 عبارتهای 8 خرده آزمون سبک های مقابله ای
تعداد
عبارتهای هر مقیاس
مقیاس
6
6،7،17،28،34،46
کنار آمدن رویارویانه
6
12،13،15،21،41،44
دوری جویی
7
10،14،35،43،54،62،63
خویشتنداری
6
8،18،22،31،42،45
جستجوی حمایت اجتماعی
4
9،25،29،51
مسئولیت پذیری
8
11،16،33،40،47،50،58،59
گریز-اجتناب
6
1،26،39،48،49،52
حل مدبرانه مسئله
7
20،23،30،36،38،56،60
ارزیابی مجدد مثبت
3-13- اعتبار تحقیق
مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازهگیری نمیتوان به داده های حاصل اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1378: 170).
روش های متعددی برای تعیین اعتبار اندازهگیری وجود دارد که در این تحقیق برای تعیین اعتبار از «اعتبار صوری» استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است (ساروخانی، 1378: 287). که در این تحقیق از آقایان دکتر قدسی، دکتر یارمحمدی و حدود سه نفر از دانشجویان دکتری جامعهشناسی و روانشناسی مشورت شد و مورد تائید آنان قرار گرفت.
3-14- پایایی
پایایی به معنی دقت و ثبات در اندازهگیری است، این مفهوم با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد (سرمد و همکاران، 1378: 166).
یعنی تا چه حد در صورت تکرار آزمون، نتایج مشابه به دست میدهد. برای سنجش پایایی چندین روش وجود دارد، در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه است . مقدار آلفای کرونباخ بین صفر تا یک در نوسان است و هر چه به سمت یک میل کند و به آن نزدیکتر باشد به همان نسبت وسیله اندازهگیری بیانگر پایایی بالا خواهد بود.
در تحقیقات علوم اجتماعی مقدار پایایی بالای 5/0 قابل قبول و مقدار پایینتر از 5/0 پایایی ضعیف را نشان میدهد و قابل قبول نیست. چنانچه مقدار آلفا پایین باشد میتوان از طریق افزایش گویه ها، حذف گویه های ناهمسان و اصلاح ساختار گویه ها آن را افزایش داد. برای تعیین مقدار آلفای کرونباخ پیش آزمون گرفته شد. پیشآزمون وسیله اندازهگیری و جمعآوری داده ها، جهت رفع نارساییها و ابهامات موجود و همچنین تعیین پایایی وسیله اندازهگیری است (دواس، 1376: 106).
با توجه به اینکه پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش استاندارد میباشد و پایایی آنها در تحقیقات قبلی سنجیده شده بطوریکه ضریب همبستگی درونی گویه های پرسشنامه سبکهای مقابلهای 84/0، حمایت اجتماعی 97/0، احساس خودکارآمدی 79/0 و ادراک بیماری 76/0 و شبکه روابط اجتماعی نیز 95/0در تحقیقات قبلی بدست آمده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
در این فصل، اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل‌ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در قسمت آمار توصیفی، توصیفی کلی از متغیرهای تحقیق انجام گرفته و در قسمت آمار استنباطی، ابتدا توزیع نمرات متغیرها بررسی شده و پس از آن به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود.
4-1- آمار توصیفی یک متغیری:
منظور از تحلیل یک متغیری، بیان برخی از آمارههای توصیفی در باره متغیرهای تحقیق، از قبیل میانگین، میانه، مد، واریانس و … است که دیدی روشن و کاربردی نسبت به نحوه پراکندگی افراد نمونه آماری در هریک از موضوعات سنجیده شده در این تحقیق به خواننده میدهد. همچنین تحلیل تک متغره داده ها از طریق جداول و نمودارها هم صورت میگیرد.

4-2- توزیع فراوانی جنسیت:
برای متغیر جنسیت، فراوانی و درصد محاسبه و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، 7/43 درصد مرد و 3/56 درصد زن هستند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
111
43.7
زن
143
56.3
کل
254
100.0
نمودار (4-1) توزیع جنسیت
4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل:
برای متغیر وضعیت تاهل، فراوانی و درصد محاسبه و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، 9/55 درصد مجرد و 1/44 درصد متاهل هستند.
جدول (4-2): توزیع فراوانی وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
142
55.9
متاهل
112
44.1
کل
254
100.0
نمودار (4-1) وضعیت تاهل افراد
4-4- توزیع فراوانی گروه سنی:
توزیع سنی پاسخگویان در جدول 3-4 نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده میشود بیشتر پاسخگویان در گروه سنی 30-26 (76 نفر معادل 29.9 درصد ) بودهاند گروه سنی 40-36 سال نیز با 24 درصد در رده بعدی جای گرفته است. از طرفی افراد زیر 20 سال نیز با 3.9 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند. در مجموع بیشتر پاسخگویان در فاصله سنی 20 تا 40 سال بودهاند.
جدول (4-3): توزیع فراوانی گروه سنی
گروه سنی
فراوانی
درصد
<= 20
10
3.9
21 – 25
46
18.1
26 – 30
76
29.9
31 – 35
46
18.1
36 – 40
61
24.0
بالای 40
15
5.9
کل
254
100.0
نمودار (4-2) توزیع سنی پاسخگویان
4-5- شاخص‌های توصیفی سن:
برای متغیر سن، میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم محاسبه شده است. میانگین سنی نمونه برابر 09/31 سال، کمترین مقدار برابر 17 و بیشترین مقدار برابر 47 سال است.
جدول (4-4): جدول شاخص‌های توصیفی سن
تعداد
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
مینیمم
ماکزیمم
سن
254
31.09
6.719
.192
-.706
17
47
4-6- توزیع فراوانی تحصیلات:
همانگونه که در جدول 4-5 مشاهده میشود، سطح تحصیلات پاسخگویان نشان داده شده است. وضعیت سواد پاسخگویان حاکی از باسواد بودن پاسخگویان دارد. همانطور که در جدول آمده است 3.9 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات ابتدایی و 6.3 دارای تحصیلات راهنمایی هستند 37 درصد از انها دیپلم و 17.7 درصد فوق دیپلم و 35 درصد دارای تحصیلات لیسانی و بالاتر هستند.
جدول (4-5): توزیع فراوانی تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
ابتدایی
10
3.9
راهنمایی
16
6.3
دیپلم
94
37.0
فوق دیپلم
45
17.7
لیسانس و بالاتر
89
35.0
کل
254
100.0
نمودار (4-3) وضعیت تحصیلات پاسخگویان
4-7- توزیع فراوانی میزان درآمد:
جدول 4-10توزیع پاسخگویان را بر حسب درآمد ماهیانه خانوار نشان میدهد. کمترین میزان درآمد افراد پاسخگویان 350000 هزار تومان و بیشترین مقدار نیز 3000000 میلیون تومان بوده است. میانگین درآمد افراد نیز برابر با 900000 هزار تومان بوده است. از کل نمونه مورد بررسی،میزان درآمد 30 نفر (معادل 8/11 درصد) 500 هزار و کمتر، 97 نفر(معادل 2/38 درصد) بین 500 تا 800 هزار، 71 نفر (معادل28 درصد) بین 800 هزار تا 1 میلیون، 29 نفر (معادل 4/11 درصد) بین 1 تا 5/1 میلیون و27 نفر (معادل 6/10 درصد) بالای 5/1 میلیون است.
جدول (4-6): توزیع فراوانی میزان درآمد
میزان درآمد
فراوانی
درصد
500 هزار و کمتر
30
11.8
بین 500 تا 800 هزار
97
38.2
بین 800 هزار تا یک میلیون
71
28.0
بین یک تا یک و نیم میلیون
29
11.4
بالای یک و نیم میلیون
27
10.6
کل
254
100.0
نمودار (4-4) وضعیت درآمد پاسخگویان
4 -9- توزیع فراوانی منزلت شغلی:
منزلت شغلی عبارتست از قدر و ارزش یا وزن اجتماعی مشاغل در نظر افراد. در این تحقیق برای نمرهگذاری مشاغل پاسخگویان ار طبقهبندی مشاغل دکتر شهلا کاظمیپور عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحقیقی تحت عنوان الگویی در تعیین پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد و سنجش تحرک اجتماعی با تکیه بر مطالعه موردی شهر تهران در سال 1378 استفاده شد.
جدول (4-7) توزیع فراوانی منزلت شغلی
منزلت شغلی
فراوانی
فراوانی نسبی (درصد)
پایین
112
44.1
متوسط
132
52.0
بالا
10
3.9
کل
254
100
با توجه به جدول از کل جمعیت نمونه 112 نفر (معادل 44.1 درصد) دارای منزلت شغلی پایین، 132 نفر (معادل 52 درصد) دارای منزلت شغلی متوسط و 10 نفر (معادل 3.9 درصد) دارای منزلت شغلی بالا هستند.
4-10- توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی اجتماعی:
برای متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی، فراوانی و درصد محاسبه و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، پایگاه اقتصادی اجتماعی 22 درصد پایین، 8/72 درصد متوسط و 1/5 درصد بالا است.
جدول (4-8): توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی اجتماعی
پایگاه اقتصادی اجتماعی
فراوانی
درصد
پایین
56

دیدگاهتان را بنویسید