دانلود پایان نامه فروغ فرخزاد، الهام بخشی

دانلود پایان نامه

این رباعی خیام ارزش لحظات گذرای عمر رو به من گوشزد می کنه و به یادم میاره که عمر گران بهاترین دارایی منه و نباید اونو با سِیر کردن در گذشته یا ترس و نگرانی از آینده تلف کنم بلکه باید با زندگی در لحظه حال، در سرور و شادمانی به سر ببرم.

هیچکی در جوی حقیری که به مردابی می ریزه مرواریدی صید نمی کنه.

این قطعه شعر از فروغ فرخزاد منو تشویق می کنه که رؤیاها و آرزوهای بزرگ داشته باشم و خودم رو لایق بهترینا بدونم.

مرغ رو پر می بره تا آشیان

پرّ آدم همته ای مردمون

این بیت مولوی هم منو تحریک می کنه که واسه رسیدن به اهداف و رؤیاهایم همت عالی و عزم راسخ داشته باشم و هیچوقت از رشد و پیشرفت دست ورندارم.

این ابیات فقط مشتی از خروار بود. در اقیانوس ناتموم شعر و ادب پارسی هرکی میتونه بیتی متناسب با اهداف و روحیات خود پیدا کنه. از اونجا که شعر ذاتا توانایی بالایی واسه تفسیر و تعبیر داره، نکته مهم در انتخاب ابیات برداشت شخصی خود شما و میزان جذابیت و الهام بخشی اون شعر واسه شماس. جست وجو واسه یافتن عبارات تأکیدی شاعرانه خود سیاحتیه شیرین در باغ پربار شعر و ادب فارسی. هم فاله و هم تماشا.