دانلود پایان نامه چشم انداز، نیاز

دانلود پایان نامه

۴. ازخودگذشتگی

تنها زمانی می تونیم عشقی واقعی رو تجربه کنیم که چیزی واسه بخشیدن و ارائه از گنجینه قلب و ذهن به دیگری داشته باشیم. اگه می خواهیم عشق دریافت کنیم، باید در مقابل عشق بدیم. عشق واقعی فرسنگا با ارضای تمایلات خودخواهانه فرق داره و عوضش به معنای کار کردن روی هدفی مشترک و چشم اندازی هم سوه. فردی عاشق به همون اندازه به نیازای معشوقش توجه داره که نیازای خود رو مهم می شمارد.