فلسفه آزمایش کارکرد از دیدگاه روانشناختی

دانلود پایان نامه

13    آزمایش کارکرد:

فشارهای محیطی اجتماعی واسه پاسخگویی سازمانها نسبت به عملکردشون، بیشتر از گذشته شده ضرورت اجرای مدیریت کارکرد مسئله عادی بین سازمانها شده.

آزمایش موثر کارکرد منابع انسانی موضوعیه که فکر خیلی از مدیران رو به خود جلب کرده بیشتر اونا به دنبال راه و روش یا راه حل عملی هستن، از روش اون بتونن کارکرد کارکنان خود رو بهتر کرده و زمینه های رشد و تعالی رو جفت و جور ساخته و بر مزیت خود اضافه کنن.

بهبود مستمرعملکرد سازمانا، نیرو بزرگ هم افزایی (بهبود دائمی کارکرد سازمانا، نیروی بزرگ هم افزایی ( synerqy ) بوجود میاره که این نیروا می تونه ساپورت برنامه رشد و پیشرفت و ایجاد فرصتای تعالی شه. ( مجموعه مقالات آزمایش کارکرد، 1388)

لازمه سازمانا در جهت رسید بهتر به اهداف و مقاصد خود، علاوه بر طراحی دقیق اهداف، به بررسی چالشها و مشکلات رسیدن به اهداف پرداخته و به آزمایش کارکرد بدن.

آزمایش کارکرد بیشتر رابطه قوی با فرایندایی داره که واسه وحدت دادن به فرد و سازمان به کار میره تصمیم گیری واسه پیشرفت، پیشرفت و آموزش کامل طبق آزمایش عملکردای جاری افراد صورت میگیره. به خاطر این ارزیابیا با پیشرفت و آموزش فرد رابطه مستقیم داره. (هومن، 1381)

2-2-13-1     تعریف آزمایش کارکرد:

ارزشیابی کارکرد یعنی: روش تشخیص خصوصیات کارکنان طبق بازخور مثبت یا منفی از یافته های کارکرد افراد در چگونگی انجام وظایفه. (سید جوادین، 1383)

آزمایش کارکرد، مراحل شناسایی، مشاهده، امتحان و بهبود کارکرد انسانی در سازمان هاس ( به نقل از عباس پور، 1387).

زارعی متین به نقل از کاسیو، آزمایش کارکرد رو، فرایندی می دونه که به طور نظام دار به تشریح تواناییا و ضعفهای کارکنان با در نظر گرفتن شغل اونا در فواصل مشخص می پردازه (زارعی متین، 1382).

آزمایش کارکرد یک مراحل ساختاری واسه شناخت کارکرد کارکنانه، این آزمایش به کارکنان کمک می کنه که بتونن وظایف خود رو بهتر بشناسه و راهنمای اونا باشه ( دانشگاه جورجیبا[1]، 2006 ).

2-2-13-2      فلسفه آزمایش کارکرد :

در گذشته مدیران آزمایش کارکرد رو فقط به خاطر کنترل کارکنان انجام می دادن ، در حالی که این روزا جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری پیدا کرده. یک نسل گذشته در برنامه های آزمایش کارکرد روی ویژگیهای کارکنان، کاستیها و تواناییای اونا تاکید مر کردن. اما فلسفه امروزی آزمایش کارکرد بر کارکرد الان و هدفهای آینده کارکنان اصرار می کنه. فلسفه امروزین آزمایش مشارکت کارکنان رو در تعیین هدفها به شکل دوطرفه و به کمک مدیر سفارش می کنه. پس فلسفه امروزین آزمایش کارکرد اون طور که دیویس و نیواستروم[2] (1985) تاکید می کنن عبارت از اینه که :

  • جهت گیری اون به طرف عملکرده.
  • روی هدفا و آماجا اصرار می کنه.
  • تعیین هدفا یا هدفگذاری با مشورت دوطرفه مدیر وکارکنان شکل میگیره(عباس پور،1387)

 

 

[1] University of Georgia

[2] Davis and Newstrom