مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراکت‌های استراتژیک درموسسات  …

مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراکت‌های استراتژیک درموسسات …

 
فصل پنجم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجهگیری، مرحله نهایی کار عملی پژوهش است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیت خاصی است. همه نتایج پژوهش در این قسمت مشخص میشوند. بسیاری از افراد تنها به نتایج پژوهش توجه میکنند و به سایر بخش‌های آن اهمیتی نمیدهند و مهمتر از همه اینکه حاصل پژوهش آن چیزی است که در نتیجهگیری بدست میآید. اگر همه بخشها و مراحل پژوهش، دقیق و بدون اشکال انجام شوند اما نتیجهگیری صحیحی صورت نگیرد، حاصل همه دقت‌‌های مراحل مختلف به هدر خواهد رفت. در بسیاری از موارد نیز نتیجهگیری میتواند ضعف‌های مراحل دیگر را جبران کند. در فصل نتیجهگیری و پیشنهادات محقق با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در فصل چهارم نتیجه‌گیری‌‌های نهایی را انجام میدهد و بر اساس یافته‌های پژوهش خود به پیشنهاداتی ارزنده میپردازد.

سازمان فصل

در این فصل ابتدا خلاصهای از کل پژوهش بیان میشود، سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های که در فصل چهارم بررسی شده بود، ارائه خواهد شد، در ادامه، محدودیت‌های پژوهش مورد توجه قرار میگیرد. نهایتاً در پایان این فصل، ضمن بیان پیشنهاد‌های کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش، چند پیشنهاد و توصیه نیز به محققین آینده که علاقمند به پژوهش در این زمینه می‌باشند ارائه خواهد شد. به طور کلی ساختار این فصل به ترتیبی است که در ذیل بدان اشاره گردیده است. بخش اول: مرور فرضیات و نتایج، بخش دوم: تحلیل و مقایسه با ادبیات نظری تحقیق، بخش سوم: پیشنهادات تحقیق، پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق (پیشنهادات کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

خلاصه پژوهش

به طور کلی هدف از این پژوهش،طراحی مدل ژنریک شراکت استراتژیک و فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. در فصل اول، کلیات مربوط به این پژوهش تشریح گردید و ضمن ارائه شرح و بیان مسأله پژوهش به اهمیت و ارزش انجام آن، اهداف پژوهش، کاربرد نتایج این پژوهش، فرضیه‌ها و قلمرو آن پرداخته شد و در نهایت تعاریف عملیاتی واژه‌های پژوهش ارائه گردید. فصل دوم این پژوهش را میتوان در دو بخش کلی تقسیمبندی کرد؛ بخش اول، مربوط به مبانی نظری پژوهشی و مدل‌های شراکت استراتژیک بود. در بخش دوم نیز به پژوهش‌های انجام گرفته حول موضوع پژوهش اشاره شد. در فصل سوم، روششناسی پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفت که شامل نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، شیوهی نمونهگیری، حجم نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، اجزاء پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیر‌های پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده به طور کامل در این فصل توضیح داده شد. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل روش‌های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، واریانس و درصد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس تک عاملی[۲۲۸] و مدل سازی معادلات ساختاری) است که جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش استفاده گردید. نرمافزار‌های مورد استفاده در پژوهش نیز SPSS 21 و Lisrel 8.5 میباشد. در فصل چهارم، ابتدا به توصیف و برررسی خصوصیاتی از قبیل میزان تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل، سن و نوع آنها پرداخته شد. سپس با بهرهگیری از آزمون‌های آماری، دادهها و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل نیز نتایج حاصل از آزمون‌های مذکور مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

نتایج مربوط به فرضیات تحقیق

بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

نتایج مربوط به فرضیات تحقیق که در قالب ارتباط میان متغیرهای پژوهش ترسیم شدهاند در جدول زیر عنوان گردیده است.
جدول ‏۵-۱: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق

برچسب گذاری شده با: , , , ,
ارتباط میان متغیرهای اصلی با هر یک از سنجهها نتیجه
شراکت استراتژیک ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش تایید
شناسایی زمینههای همافزایی ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش. تایید
ساماندهی شبکه‌های شراکتی استراتژیک ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش تایید
تقسیم توانمندی‌ها و منابع بین شرکاء (همافزایی بالفعل) ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش تایید
تحقق پتانسیلهای حاصل از همافزایی ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش تایید
پل زدن به حفرههای انسانی، ساختاری و رابطهای ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش تایید
کسب مزیتهای حاصل از استقرار نظام مدیریت دانش ¬ فرایند خلق و تخصیص ارزش