مدیریت : تکنولوژی انتخاب، اکتساب، به کارگیری، توسعه و اشاعه تکنولوژی ها

مدیریت : تکنولوژی انتخاب، اکتساب، به کارگیری، توسعه و اشاعه تکنولوژی ها

علم افزار

آدم افزار

سازمان افزار

با آزمایش سطح تکنولوژی موجود با بهترین وضعیت دنیا در هر کدوم از چهار جزء مطرح شده و ترکیب اونا با همدیگه محتوای کل تکنولوژی اندازه گیری شده و تعیین می شه.

روش اطلس تکنولوژی، دو ملاک کلی واسه آزمایش تکنولوژی در نظر میگیره. ملاک اول به تعیین اندازه پیچیدگی هر کدوم از اجزاء تکنولوژی مربوط می شه. در هر کدوم از چهار جزء تکنولوژی درجات مختلفی از پیچیدگی هست. این پیچیدگیا از سطح بسیار ساده ای شروع شده و به مراحل بسیار پیچیده ای تکامل پیدا میکنه.

ملاک دوم به موقعیت اجزا تکنولوژی مورد استفاده، در مقایسه با اجزاء بهترین تکنولوژی روز دنیا مربوط می شه. در آخر این روش با گرفتن اندازه توانمندیای تکنولوژیک در هر کدوم از این چهار جزء، اونو در شکلی در مقایسه با حالت ایده آل نشون میده و نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مربوط رو خوب نشون میده.

این روش دارای ۵گامه :

قدم اول : محاسبه درجه پیچیدگی تکنولوژی

قدم دوم : آزمایش برابر با آخرین پیشرفته ها

قدم سوم : تعیین امتیاز اجزاء برابر آخرین پیشرفت ها واسه تکنولوژی

قدم چهارم : آزمایش شدت کمک اجزای تکنولوژی

قدم پنجم : محاسبه  TCC ( ضریب کمک تکنولوژی )( APCTT،۱۹۸۹)

۲-۷-۲- مدل پورتر[۳]:

مایکل پورتر، استاد دانشگاه هاروارد، در دهه نود دو موضوع مهم رو در مرکز فعالیت های پژوهشی خود قرار داد. اولین موضوع به انتخاب بخش تجاری و پیدا کردن موقعیت در اون بخش برمیگرده. واسه انجام این کار پورتر مدل معروف پنج نیروی خود رو ارائه داد. این مدل در قسمت موشکافی هدف دار در بالا مورد بحث قرار گرفت. دومین موضوعی که مورد توجه پورتر واقع شد، بحث زنجیره ارزش بود که به عنوان پایه ای واسه تدوین روش هدف دار تکنولوژی استفاده شد. پورتر مجموعه عملیات بنگاه رو به شکل یه سری از فعالیتایی در نظر میگیره که با هم زنجیره ارزشی بنگاه رو تشکیل میدن. مثلا در مورد بنگاهای تولیدی میشه زنجیره ارزشی رو شامل فعالیت­های اولیه (تدارکات ورودی، عملیات. تدارکات خروجی، بازاریابی و فروش، خدمات) و فعالیت­های پشتیبانی (زیر ساخت­های شرکت، مدیریت منابع انسانی، پیشرفت تکنولوژی، جفت و جور) در نظر گرفت.

در این مدل، یه نگاه سیستمی و فرآیندی به تکنولوژی بیان می شه که در اون براساس شناسایی پروسه های اصلی و پشتیبانی سازمان، مبادرت به شناسایی تکنولوژی ها می شه و با اندازه گیری سطح کارکرد اونا و مقایسه با وضعیت مطلوب، شکاف تکنولوژیک محاسبه می شه.(پورتر،۱۹۸۵)

 

سود

فعالیت های پایه ای

فعالیت های پشتیبان
مدیریت منابع انسانی
پیشرفت تکنولوژی
تدارکات
خدمات بعد از فروش بازاریابی و فروش لجستیک خروجی عملیات تولیدی لجستیک ورودی فعالیت های اصلی

شکل ۳-۲- مدل پیشنهادی پورتر (پورتر ۱۹۸۵ )

۳-۷-۲- مدل پاندا و رامانتان[۴]:

این روش، توان سازمان در ایجاد ارزش افزوده رو برابر با توان تکنولوژیک سازمان می دونه. واسه این منظور این مدل گامای زیر رو واسه آزمایش تکنولوژی در نظر میگیره:

 • تعیین فعالیتای که ایجاد ارزش افزوده می کنن
 • تعیین توانمندیای تکنولوژیک لازم واسه انجام این فعالیتا
 • تعیین شاخصای اندازه گیری توانمندیای تکنولوژیک
 • تعیین وضعیت فعلی سازمان در رابطه با هر کدوم از شاخصا
 • مقایسه توان تکنولوژیک با یه حالت ایده ال
 • تعیین شکاف تکنولوژیک

با در نظر گرفتن این توانمندیا و بررسی اونا، این مدل می تونه به شناخت کامل توانمندیای تکنولوژیک سازمان بپردازه. این مدل به دلیل کامل بودن و به کار گیری ارزیابیای کمی و کیفی توانایی و کارایی مناسبی واسه آزمایش توانمندیای تکنولوژیک سازمان داره. البته از اونجا که در این روش آزمایش توان تکنولوژیک به شکل غیر مستقیم محاسبه می شه و این روش راهکارهای خاصی ارائه نمی کنه، دارای مشکلات خاص خوده.

مشکلات

در این مدل ، ابعاد جور واجور یه تکنولوژی از نظر سطح پیشرفت، اندازه کاربرده ها و اهمیت هدف دار تا حدودی مورد توجه قرار می گیرن.( پاندا ،۱۹۹۶)

۴-۷-۲- مدل فورد[۵]:

در این روش با تکیه بر این تعریف که مدیریت تکنولوژی مدیریت انتخاب، اکتساب، به کار گیری، پیشرفت و گسترش تکنولوژی هاست براساس توان مدیریت تکنولوژی به آزمایش تکنولوژی می پردازه. و منطق کلیدی اون به شکل زیره.(فورد،۱۹۹۶)

توان مدیریت تکنولوژی= توان تکنولوژیک

به نظر فورد، آزمایش تکنولوژی که ممکنه در مورد تکنولوژیای محصول، روند و یا بازاریابی یه سازمان انجام شه، باید به سوالات زیر جواب دهد:

 • سازمان دارای چه تکنولوژی هاییه و کار و کاسبی سازمان به کدوم یکی از این تکنولوژیا وابسته؟
 • تکنولوژیای سازمان از چه منابعی کسب شدن؟
 • دامنه کاربرد تکنولوژیا چقدر س؟
 • تکنولوژیای سازمان در کدوم طبقه قرار می گیرن(تکنولوژیای پایه، جدا کننده یا خارجی)؟
 • موقعیت سازمان در مورد این تکنولوژیا و در مقایسه با رقبا چیجوریه(پیشرو، پیرو و یا ضعیف)؟
 • تکنولوژیای سازمان چقدر جدید هستن؟
 • موقعیت چرخه عمر تکنولوژیای سازمان چیجوریه؟
 • کارکرد سازمان در تدوین روش هدف دار تکنولوژی چیجوریه؟
 • کارکرد سازمان در اکتساب تکنولوژیای لازم خود چیجوریه؟
 • کارکرد سازمان در به کار گیری تکنولوژی چیجوریه؟
 • سازمان بطور موثر از تکنولوژیای جدا کننده خود حفاظت می کنه؟

این روش به طرح سوالاتی می پردازدکه ابعاد آزمایش سطح تکنولوژی رو مشخص می کنن و می تونن به عنوان معیارهای آزمایش توانمندی تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرند، اما مدل یا فوت وفن خاصی رو واسه آزمایش تکنولوژی ارائه نمی کنه که بر اون پایه بشه اطلاعات حاصل از جواب پرسشای مطرح شده رو جمع بندی و نسبت به توان تکنولوژیک سازمان اظهارنظر کرد.

این مدل به ابعادی مانند سطح پیشرفت تکنولوژی و نوآورانه بودن اون، اهمیت هدف دار و کاربرده ها و عملکردهای تکنولوژی اشاره میکنه و تا حدودی به ابعاد مختلفی از تکنولوژی نظر می کنه ولی شاخصای روشن و مشخصی ارائه نمی ده.

[۱] Economic and Social Commission for Asia and Pacific

[۲] State-of-the-art

[۳] porter

[۴] Panda & Ramantahan

[۵] Ford