مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرستان کرج

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرستان کرج

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی
عنوان پایان نامه:
مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرستان کرج
استاد راهنما:
دکتر معصومه اسماعیلی
استاد مشاور:
دکتر عزت الله کرد میرزا
استاد داور:
دکتر کلانترکوشه
دانشجو: معصومه نعمتی
۱۳۹۱

تقدیم به:
خانواده ام ( پدر ، مادرم و همسرم)
وتقدیم به استاد عزیزم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیلی که در مرا در انجام این پژوهش یاری رساندند.
همچنین از جناب آقای دکتر کرد میرزا بجهت پذیرش مشاوره پژوهش حاضر تقدیر و تشکر می نمایم.
چکیده :
هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اعتیاد با زندگینامه افراد ۴۰ – ۲۰ سال در شهرستان کرج صورت گرفت.بدین منظور ۱۵ نفر از جوانان معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد جنوب غرب کرج که با شرایط نمونه مورد نظر هماهنگ بودند بصورت در دسترس انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای فیلم های تهیه شده از جریان مصاحبه استفاده شد . یافته­ های پژوهش نشان داد نوع ارتباط با والدین ۲۸درصد و بیماریهای روحی و روانی در دوران کودکی ۲۶درصد، تجارب آسیب و غفلت ۱۱درصد علایق آرزوها و انتظارات ۸ درصد، دوران تحصیل ۹درصد ، روابط با دوستان ۸ درصد و تجارب فقدان و شکست ۸ درصداز عوامل تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر در گروه نمونه مورد بررسی را تشکیل می­دهد . بحث و نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی در دوران رشد و بیماریهای روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی در دوران کودکی بیشترین تاثیر را در گرایش به اعتیاد داشته است.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
کلید واژه : زندگینامه ، چرخه رشد ، اعتیاد
فهرست
عنوان صفحه
تقدیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..د
فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ز
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
سوال تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
تعریف اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
اختلالات ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………………………………………….۷
وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
سوء مصرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد ……………………………………………………………………………………………….۹
عوامل خطر ساز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
زندگینامه و ابعاد آن ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فقدان ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
آسیب ها و غفلت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
گروه همسالان …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
نقش مدرسه و دوران تحصیل ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی …………………………………………………………………………………………………………۱۹
عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………۲۴
کمبود محبت در خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
افراط محبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
تبعیض بین فرزندان …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
اعتیاد یکی از اعضای خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
بی سوادی یا کم سوادی والدین ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
فقر خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
ستیزه والدین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
دوران کودکی و چرخه رشد ………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………۲۹
نظریه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
نظریه های روانشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
دیدگاه روانکاوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
دیدگاه رفتارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
نظریه های اجتماعی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل سوم – روش شناسی
نوع پژوهش، شیوه تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*