معنی آموزش علاوه بر خدمت از دیدگاه روانشناختی

دانلود پایان نامه

آموزش علاوه بر خدمت

2-2-4-1    معنی آموزش علاوه بر خدمت

هر چند در بیشتر موارد افراد موقع ورود به سازمانا، آموزشای رسمی و نظامداری رو از روش دانشگاها یا موسسات آموزش عمومی گذرونده ان، به دلیل کلی بودن نوع آموزشا  و هم وجود مشاغل که نیازمند تخصص و خبرگی ویژه ایه، موقع اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزشهای خاصی هستن، یعنی همگام با استخدام فرد در سازمان، وجود مشاغل، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی بکنه، وسیله ها و وسایل لازم واسه  اجرای کار و روشای انجام دادن امور لازمه اینه که فرد درباره چگونگی اجرای وظایف محوله، آموزشای ویژه ای رو دریافت کنه (فتحی و اجارگاه، 1384).

پس آموزش علاوه بر خدمت از دید سازمانی به اون نوع آموزشی میگن که عموما پس از استخدام فرد در سازمان شکل میگیره. با در نظر گرفتن این واقعیت، تعاریف مختلفی از آموزش علاوه بر خدمت کارکنان ارائه شده که در زیر بعضی از اونا رو ذکر می کنیم.

جون اف می در تعریف آموزش علاوه بر خدمت میگه: آموزش علاوه بر خدمت یعنی بهبود نظامدار و همیشگی مستخدمین از نظر علم، مهارتها و رفتارایی که به رفاه اونا و سازمان محل خدمتشان کمک کنه. اینطوری هدف از آموزش علاوه بر خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارآیی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر واسه گرفتن مقامات بالاتره (ابطحی، 1375) پی یر و گاترآموزش علاوه بر خدمت رو یه جور تلاش نظامدار تلقی می کنن که هدف اصلی اون یعنی هماهنگ و هم جهت کردن آرزوها، علائق ونیازهای  آینده افراد با نیازا واهداف سازمان به شکل کارایی که افراد انتظار میره (هس[1]، 1989). گولدستین آموزش علاوه بر خدمت رو پروسه اکتساب نظامدار مهارت ها، قوانین، مفاهیم یا نگرشایی می دونه که باعث بهتر شدن کارکرد افراد در محیط کار می شه (گولدستین[2]، 1993،). یه سری های دیگه آموزش علاوه بر خدمت رو عبارت می دونن از بهبود بخشیدن فعالیت و وظایف افراد در مورد شغل و حرفه تخصصی اونا که بیشترّ به خاطر افزایش علم و مهارت و تغییر نگرشای حرفه ای اونا شکل میگیره تا به وسیله اون افراد بتونن به شکلی موثر وظایفشان رو به انجام رسونن (دوکین[3] ،1988).

همونجوریکه از تعاریف یاد شده میشه نتیجه گرفت آموزش علاوه بر خدمت واقعا به اون نوع آموزش میگن:

  • پس از استخدام فرد در موسسه یا سازمان شکل میگیره.
  • هدف و منظور از این نوع آموزش آماده سازی افراد واسه اجرای بهینه وظایف و مسئولیتای شغلیه.
  • این نوع آموزشا بیشترّ در سه محور اساسی پیشرفت علم، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرشا ارائه می شه (فورد[4]، 1999).
  • جهت گیری اصلی این آموزشا، مشاغل یا وظایف مورد تصدیه.

دو نکته مهم اینجا باید اینم بگیم که: اول باید بین دو معنی آموزش علاوه بر خدمت و پیشرفت یا پرورش کارکنان فرق قائل شیم. دلیل این اینه که از طرفی پیشرفت کارکنان مفهومی وسیع تر و فراگیرتر از آموزش علاوه بر خدمته و یعنی هر گونه فعالیت یا تلاش نظامداری که هدف اون رشد و شکوفایی پرسنل باشه. در حالی که آموزش علاوه بر خدمت مفهومی محدودتر بوده، در برگیرنده اون نوع آموزش هاییه که واسه بهبود کارکرد پرسنل و پس افزایش کارایی سازمان ارایه می شه (پیترز[5]، 1997). پس برنامه های پیشرفت یا پرورش کارکنان شامل برنامه های آموزش علاوه بر خدمت تنها زیر یه سری از برنامه پیشرفت کارکنانه (فتحی و اجارگاه،1384).

از طرف دیگه فرق دیگری هم بین پیشرفت یا پرورش کارکنان و آموزش علاوه بر خدمت کارکنان هست. هدف پیشرفت کارکنان رشد و رشد نیروی انسانی از راه های جور واجور (مثل آموزش علاوه بر خدمت) هستش؛ پس پیشرفت کارکنان ، رشد- محوره اما هدف آموزش علاوه بر خدمت کارکنان بهبود کارکرد کارکنان و سازمان از  روش برطرف کردن کاستیها و نواقص موجود در کارکرد آنانه (هس[6]،1989 ). پس آموزش علاوه بر خدمت عموما موضوع محور یا مشکل- محوره؛ بدین معنا که با شناسایی مسائل و مشکلات موجود در کارکرد افراد و طبق اجرای وظایف محوله، آموزشهای خاصی به افراد ارائه می شه تا نواقص موجود برطرف شه با این همه باید خاطر نشون شه که پیشرفت کارکنان بدون آموزش علاوه بر خدمت بدون اثر بخشی لازمه (فتحی و اجارگاه، 1384).

به همین سان آموزش علاوه بر خدمت با آموزش بین اشتغال یا آموزش علاوه بر کار فرق داره. آموزش علاوه بر خدمت مفهومی وسیعتر از آموزش علاوه بر کاره و به کلیه آموزشهایی که افراد در طول زمان خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر واسه زمان بازنشستگی طی نشون میده، می گن ( قبادی، 1372) ، در حالی که آموزش بین اشتغال با آموزش علاوه بر کار به اون دسته از آموزشهایی میگن که فرد علاوه بر کار مشخص، با روشها و فنون اجرای اون کار آشنا می شه، یعنی آموزش علاوه بر کار یکی از روشهای آموزش علاوه بر خدمته که وجود علمی و کاربردی داره(پیترز[7]،1997).

[1] Hess

[2] Goldstein

[3] Doukin

[4] Ford

[5] Peters

[6] Hess

[7] Peters