مقاله احساسات منفی، احساسات

دانلود پایان نامه

سرکوب احساسات منفی ممکنه باعث رفتارهای خشن با نمود بیرونی و داخلی شه؛ یعنی هم خود فرد و هم دور و بریا رو در خطر خطر بذاره و نتایجی مثل خودکشی، آدم کشی و مریضی به همراه داشته باشه.