مقاله احساس محرومیت، بازنشستگی

دانلود پایان نامه

چه عواملی باعث تحریک افسردگی شدید می شه؟

بعضی از محرکا و عوامل عادی در ایجاد افسردگی بالینی از این قرار هستن: