مقاله با موضوع دانشگاه تهران، فقه و قانون، دانشگاه ها

دانلود پایان نامه

چاپ هفتم، موسسه فرهنگی طه، تهران، 1383
8- دریایی تورج، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ اول ،انتشارات ققنوس، تهران، 1381
9- همدانی، فضل الله ، سوانح الافکار رشیدی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،1358
10- سپنتا عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، منتشر شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، بیجا بی تا
11- شهبازی محمد حسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1385
12- شهبازی حسین، کتاب تست حقوق مدنی،چاپ نهم، نشر میزان، تهران، 1391
13- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، تهران، 1377
14- شهیدی مهدی، حقوق مدنی 6عقود معین، چاپ پانزدهم، انتشارات مجد، تهران، 1391
15- شهابی، علی اکبر، تاریخچه وقف در اسلام، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، 1343
16- صفاهی حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان ،چاپ هفتم تهران، 1387
17- صفاهی حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان ، چاپ چهارم، تهران، 1385
18- صفاهی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، چاپ دوم، نشر میزان، 1386
19- کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، گنج دانش، چاپ دوازدهم، 1388
20- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، چاپ ششم ، بنیادحقوق میزان، تهران ،1382
21- کاتوزیان، ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ شانزدهم، تهران، 1386
22- کبیسی، محمد عبید، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه و نگارش احمد صادقی گلدره، اداره اوقاف مازندران، 1364
23- کاتوزیان، کلیات حقوق:نظریه عمومی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران 1379
24- لمبتون، مالک وزارع در ایران، ترجمه منوچهرامیری،چاپ اول، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345
25- مجیدی، محمد رضا، ایران قوانین واحکام،چاپ اول، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،معارف، قم،1389
26- ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمالالدین مکی العاملی ( شهید اول)، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غزویان، چاپ بیست و هفتم، جلد اول، 1384
27- نوین پرویز، حقوق مدنی(7 ) عقود معین (2) ، چاپ اول، گنج دانش، تهران1378
28- عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیر کبیر،چاپ هفتم، تهران،1381
29- شهید اول، لمعه دمشقیه ، ترجمه و تبیین شیروانی، انتشارات دار الفکرچاپ بیست و هفتم، قم،1384
30- جوادی آملی، عبد الله، انتظار بشر از دین، چاپ اول، نشر اسراء، قم،1380
31- خسرو پناه، عبدالحسین، گستره شریعت، چاپ اول، نشر معارف، تهران ،1382
32- زرین کوب، عبدالحسین، کارنامه اسلام،چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1378
33- موحد، محمد علی ، ترجمه رحله ابن بطوطه، چاپ اول، انتشارات طرح نو ، تهران ،1378
34- حکیمی ، محمد رضا، دانش مسلمین، چاپ یازدهم، انتشارات دلیل ما، قم، 1382
35- طبرسی، ابو منصور شیخ احمد ابن علی بن ابی طالب، الاحتجاج، ترجمه جعفری، بهزاد، چاپ اول، تهران، انتشارات منیر، 1378
36- طباطبایی، سید محمد حسین، پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی، به کوشش رخشاد، محمدحسین، چاپ اول، قم، انتشارات نهاوندی،1380
37- معراجی، سعید، وقف سنت ماندگار، چاپ اول، تهران، آوای امید، 1389
38- سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی، 1370
39- صادقی گلدره، احمد، مقدمه ای بر فرهنگ وقف،چاپ اول، قم، انتشارات کومه، 1387
ب-کتابهای عربی
40- امینی علی رضا ، آیتی محمد رضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ هفتم تهران، موسسه طه، 1383
41- ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی(شیخ طوسی)، المبسوط، قم، نشر جامعه مدرسین ،1385
42- نوری میرزا حسین، مستدرک الوسایل، قم ، موسسه ال البیت الاحیاءالتراث، چاپ اول، 1408
43- ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ( محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، بنیاد معارف اسلامی قم ، 1420 قمری
44- موسوی خویی ابواقاسم ، منهاج الصالحین العبادات فتاوی مرجع المسلمین زعیم الحوزه العلمیه السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، بی تا ، بیجا
45- شعیری، تاج الدین، جامع الاخیار، قم، انتشارات رضی،1363
46- علامه مجلسی ، بحارالانوار، دارالاحیاءالثرات العربی ، بیروت، 1403 ه ق
47- – خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی، تهران، 1379
48- خمینی، روح الله، رساله ی نوین، موسسه انجمن کتاب، تهران، 1360
49- حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی، 1378
نرم افزار ها و مقالات
50- -ملکوتی فر، و.، بی تا ، “،بررسی تطبیقی وقف ،وقف نقود و شرایط موقوفه.” .
rasekhoon.net/articale/show-1 availab:www../ www. rasekhoon.net .
51- بندرچی ، م.، بی تا ، “،بررسی تطبیقی وقف ،وقف نقود و شرایط موقوفه.”
md.org/farhangi/waqf_didgaah_taarikhi_bandarchi.html availab:www../ www. md.org .
52- خزایی، ا.، بی تا، “صحت وقف حقوق (مالکیت)معنوی-نظریه قابل تایی “.
www.hoghooghonly.blogfa.com/post/1344 availab:. Online. www.hoghooghonly.blogfa.com /
53- بی نام.، بی تا، “وقف /ویژگی های جامعه اسلامی . “.
www.al-falah.ir/portal/?pageid=330 availab:. Online. wwwal-falah.ir.com /
54- بی نام.، بی تا، ” تاریخچه وقف در قبل ازاسلام. 1439 “.
Haramyar.ir?part=menu&id= availab:. Haramyar.ir /
55- راستین.، م، ” وقف در سیره نبوی.”.
www.yanaby.blogfa.com/post/120 availab:. Online. www.yanaby.blogfa.com /
56- شکوهی.، ص،بیتا، “ندای وقف ”
www. nedaevaghf.mihanblog.com/post/22 availab:. Online. www.nedaevaghf.mihanblog.com
57- کاتوزیان،ن.،،بیتا،”تحول نهاد وقف و دور نمای اینده آن؛ مطالعه تطبیقی-تاریخی
“www. daftarmags.ir/journal/text/naghdonazar/article/index.asx?articlenumber=20643 availab:. Online. www.daftarmags.ir /
58- برجعلی زاده،م.،25/6/1391 ، ” وقف در فقه و حقوق”.
wwwsimayeadalat.blogfa.com/post/76 availab:/. Online. www.simayeedalat.blogfa..com
59- برجعلی زاده،م.،25/6/1391 ، ” وقف در فقه و حقوق. “.
wwwsimayeadalat.blogfa.com/post/76 availab:/. www.simayeedalat.blogfa..com
60- حسینی ،ع.،.،28/6/1388، ” بررسی فقهی و حقوقی دانشگاه ازاد
. “. kiyhan.ir/880628/7.htm/ availab:/. Online. www.kayhan.ir.
61- ابهری، ع. رضیان،ع..، م.، 1386، “مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران. ”
www.noormags.com/view/fa/articepage/486496 availab:. Online.www.NOORMAGS..com/
62- بهبهانی ، م.، بی تا، ” ملاحضاتی پیرامون وقف از نظر فقه و قانون مدنی. “.
www. www.rasekhoon.net/articale/show/130739 availab:. Online. www.vajehyab.com/
63- معین، م.، بی تا، “اموال و ماالکیت “.
www.irbar.com/law-articles-database/-/2766/2833 availab:. Online. www.irbar.com/
64- محمدی،پ.، 10/02/1390، “وقف حقوق معنوی “.
www.pajooh.com/fa/print.php?uid=41684 availab:. Online. www.pajoohe.com/
65- بی نام .،بی تا،”شرح کتاب دکتر کاتوزیان”.
reyahaneqdlgostar.blogfa.com/post-16.aspxavailab:. www.reyahaneqdlgostar.blogfa.com
66- بینام ،بی تا، ” ویژه نامه وقف ماندگار. “.
www.iqna.ir/fa/vaqf-90/e-2.htm availab:. Online. www. www.iqna.ir.com/
67- سلطانی، م.، بی تا، “توضیحات کامل بحث وقف(واقف عین موقوفه موقوف علیهم متولی وقف)در قانون مدنی. “.
www. .soltani457.blogfa.com/post-30.aspx availab:. Online. www.soltani457.blogfa.com/
68- محمدی،پ.، 10/02/1390، “وقف حقوق معنوی. “.
www.pajooh.com/fa/print.php?uid=41684 availab:. Online. www.pajoohe.com/
69- محلاتی،م.،10/02/1390،”استقلال وقف ”
www.soroosh-mahalati.com/modules.php?name=contentpa=showpagepid=15 availab:. Online. www.soroosh-mahalati.com/
70- معین، م.، 27/02/1388، “پیشینه وقف”
www. www.rasekhoon.net//article/show/1/- availab:. Online. www.rasekhoon.net/
71- نظری عین الدوله، م.، بی تا، “حق انتفاع. “.
www. www.mehdi-nazari1372.blogfa.com/post/3/ availab:. Online. www.mehdi-nazari1372.blogfa.com/
72- بهبهانی،ع.،بیتا،”ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقهی و قانون مدنی “.
www. www.rasekhoon.net/s(3o1ht0tygfgdksnzwx4ftq12))/article/show/130739/ا availab:. Online. www.rasekhoon.net/
73- یزدی مبارکه، ک.، بی تا، “مالکیت وقف و انتقال آن در فقه تطبیقی. “.
www.feqhmagz.blogfa.com/post-424.aspx availab:. Online. www.feqhmagz.blogfa.com/
74- حیدری، 1388/2/20، “ید مالکی و ید ضمانی.”.
www. .hoghoogh-abadan.persianblog.ir/post/67 availab:. Online. www.hoghoogh-abadan.persianblog.ir/
75- معین، م.، بی تا، “فرهنگ معین.”.
www.vajehyab.com/?q=%d9%88%82%d9%81 availab:. Online. www.vajehyab.com/
76- دهخدا، ع.، بی تا، “لغت نامه دهخدا.”.وقف/
www.vajehyab.com/dehkhoda . availab: www.vajehyab.com/ .Online

دیدگاهتان را بنویسید