مقاله با موضوع شرت، گشاد

دانلود پایان نامه

مواردی که گفتیم در مورد تی شرت هم صادقه. اگه آستین تی شرت گشاد باشه، بازوان تون مثل ماکارونی به نظر بین. پس وضعیت آستین تی شرت هم بسیار مهمه. آستین تی شرت نباید زیاد گشاد یا تنگ باشه.