مقاله رایگان درباره ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

ها
4-1- مقدمه:
در این فصل یافته های پژوهش در قالب سه بخش ارائه شده است. در بخش اول یافته های توصیفی؛ که عبارت است از میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیرهای پژوهش، و در بخش دوم یافته های مربوط به بررسی فرضیه های اصلی و سوالات پژوهش ارائه شده است؛ که در این راستا همبستگی متغیرهای پژوهش برای بررسی رابطه بین آنها، جداول رگرسیونی برای بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون t مستقل به منظور بررسی تفاوت بین گروه رانندگان خویش فرما در مقایسه با سایر رانندگان ارائه شده اند.
4-2- یافته های توصیفی :
یافته های توصیفی مربوط به کلیه متغیرهای پژوهش در جداول 4-1 تا 4-2 آورده شده است. جدول 4-1 میانگین، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان در متغیر ویژگی های شخصیت را نشان می دهد.
جدول4-1: اطلاعات مربوط به ابعاد ویژگی های شخصیت:
ابعاد
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه ‌
عصبیت(N)
30/32
76/5
55-19
برون گرایی(E)
34/41
82/5
57-26
پذیرش(O)
64/34
38/4
50-24
توافق(A)
10/41
85/4
55-27
وظیفه شناسی(C)
66/46
06/6
59-32
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود، از بین ابعاد ویژگی های شخصیت، وظیفه شناسی و عصبیت به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین و انحراف استاندار را به خود اختصاص داده اند. همچنین بعد وظیفه شناسی دارای حداکثر نمره و بعد عصبیت دارای حداقل نمره می باشد.
جدول 4-2 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان را در متغیر هوش هیجانی و ابعاد آن نشان می دهد.
جدول4-2 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر هوش هیجانی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه‌
خود آگاهی
32/23
9/4
36-7
خود مدیریتی
50/34

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

57/6
54-17
آگاهی اجتماعی
15/20
50/4
30-10
مدیریت رابطه
92/32
59/6
48-14
هوش هیجانی
(نمره کل)
59/108
90/17
153-59
جدول 4- 2 بیانگر آن است که در بین ابعاد هوش هیجانی بعد خود مدیریتی دارای بیشترین میانگین و بعد آگاهی اجتماعی دارای کمترین میانگین می باشد. همچنین بعد خود مدیریتی دارای حداکثر نمره و بعد خود آگاهی دارای حداقل نمره می باشد.
جدول 4-3 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات نمرات شرکت کنندگان را در متغیر رفتار رانندگی و ابعاد آن نشان می دهد.
جدول4-3 میانگین کل، انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر رفتار رانندگی و ابعاد آن:
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه-بیشینه‌
لغزش ها
87/36

19/11
87-23
تخلفات عمدی
55/29
08/9
77-17
اشتباهات
99/13
38/5
37-9
تخلفات غیر عمدی
69/5
38/2
16-3
رفتار رانندگی
(نمره کل)
22/86
32/26
216-56
همانطور که در جدول4-3 مشاهده می شود، بعد لغزش ها دارای بیشترین میانگین و انحراف استاندارد و بعد تخلفات غیر عمدی دارای کمترین میانگین و انحراف استاندارد می باشد . همچنین بعد لغزش ها دارای حداکثر نمره و بعد تخلفات غیر عمدی دارای حداقل نمره می باشد.
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش :
4-3-1-جدول همبستگی متغیر های پژوهش:
جدول همبستگی صفر مرتبه متغیرها جهت بررسی رابطه متغیر های پژوهش در ادامه آورده شده است:
جدول4-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش:
رفتار رانندگی
هوش هیجانی
وظیفه شناسی
توافق
پذیرش
برون گرایی
عصبیت
متغیرها
1
عصبیت(N)
1
**232/.-
001/.
برون گرایی(E)
1
103/.-
148/.
*152/.
033/.
پذیرش(O)
1
**187/.
009/.
335/.
000/.
**313/.-
000/.
توافق(A)
1
**518/.
000/.
**196/.
006/.
**460/.
000/.
074/.-
300/.
وظیفه شناسی(C)
1
**435/.
000/.
*155/.
030/.
*175/.
014/.
**229/.
001/.
*158/.
025/.
هوش هیجانی

دیدگاهتان را بنویسید