مقاله رایگان درمورد آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه، دانش آموختگان

دانلود پایان نامه

نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 6: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سؤال چهار
راهکار درصد
ساخت برنامه‌هایی در خصوص آشنا سازی نسل جوان با فرهنگ غنی قرآنی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و سایر کشورها 84
ساخت فیلم در خصوص معرفی فرهنگ و معارف قرآنی در تکذیب آنچه رسانه‌های جهانی فیلم‌هایی بر علیه آن ساخته‌اند 82
تهیه و پخش فیلم‌های سینمایی، پویانمایی و… مناسب جهت مقاطع سنی مختلف در راستای ترویج فرهنگ و معارف قرآنی 81
ساخت برنامه‌هایی که نتایج عمل به احکام و دستورات الهی در قرآن را به صورت ترویجی و با شیوه‌ای جذاب انعکاس دهد 80
برگزاری مسابقاتی در خصوص آشنایی با فرهنگ و معارف قرآنی برای کودکان و نوجوانان 78
مشاهده می‌گردد راهکار ساخت برنامه‌هایی در خصوص آشنا سازی نسل جوان با فرهنگ غنی قرآنی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و سایر کشورها مهمترین راهکار از سوی سازمان صدا و سیما در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 81 درصد راهکارهای مربوط به سازمان صدا و سیما در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
سؤال پنج: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی حوزه علمیه چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– احیای مفاهیم قرآنی و تبیین جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی.
– جلوگیری از تحریف معنوی قرآن از جمله تفسیرهای ناروا و بدعت‌های نابجا از تعالیم قرآنی که منجر به ظهور تفکرات و تشکل‌های انحرافی خواهد شد.
– حفظ وحدت حوزه و دانشگاه با تعامل و بهره گیری از توانایی یکدیگر برای تبیین فرهنگ و معارف قرآنی.
– آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت فرهنگ و معارف قرآنی در شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی.
– آموزش طلبه‌ها همگام با تحولات روز و تجهیز به فناوری اطلاعات برای مقابله با آفات و شبهات مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 7: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سؤال پنج
راهکار درصد
آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت فرهنگ و معارف قرآنی در شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی 74
جلوگیری از تحریف معنوی قرآن از جمله تفسیرهای ناروا و بدعت‌های نابجا از تعالیم قرآنی که منجر به ظهور تفکرات و تشکل‌های انحرافی خواهد شد 72
حفظ وحدت حوزه و دانشگاه با تعامل و بهره گیری از توانایی یکدیگر برای تبیین فرهنگ و معارف قرآنی 71
احیای مفاهیم قرآنی و تبیین جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی 70
آموزش طلبه‌ها همگام با تحولات روز و تجهیز به فناوری اطلاعات برای مقابله با شبهات مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی 68
مشاهده می‌گردد راهکار آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت فرهنگ و معارف قرآنی در شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی مهمترین راهکار از سوی حوزه علمیه در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 71 درصد راهکارهای مربوط به حوزه علمیه در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
سؤال شش: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– در نظر گرفتن مجموعه مباحثی از فرهنگ و معارف قرآنی در سرفصل‌های دروس دانشگاهی تمامی رشته‌ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با قرآن.
– تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی برای موضوعات پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌ها.
– شناسایی استعدادهای درخشان خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی و معرفی آن‌ها به مراکز تحقیقاتی قرآنی جهت بهره گیری از قابلیت و استعداد آن‌ها در مطالعات راهبردی قرآنی در کشور.
– برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان علوم اسلامی ایرانی داخل و خارج از کشور جهت پیشگیری و مقابله با شبهات و انحرافات قرآنی.
– تسهیل در صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه‌ها در خصوص فعالیت‌های قرآنی.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 8: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سؤال شش
راهکار درصد
تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی برای موضوعات پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌ها 78
در نظر گرفتن مجموعه مباحثی از فرهنگ و معارف قرآنی در سرفصل‌های دروس دانشگاهی تمامی رشته‌ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با قرآن 76
برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان علوم اسلامی ایرانی داخل و خارج کشور جهت پیشگیری و مقابله با شبهات و انحرافات قرآنی 75
شناسایی استعدادهای درخشان خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی و معرفی آن‌ها به مراکز تحقیقاتی قرآنی جهت بهره گیری از قابلیت و استعداد آن‌ها در مطالعات راهبردی قرآنی در کشور 74
تسهیل در صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه‌ها در خصوص فعالیت‌های قرآنی 72
مشاهده می‌گردد راهکار تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی برای موضوعات پایان نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌ها، مهمترین راهکار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 75 درصد راهکارهای مربوط به این وزارتخانه در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
نتیجه
یافته‌های تحقیق حاضر همگی دال بر اهمیت راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان می‌باشد که به تفصیل در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت. از بین نهادهای فرهنگی یاد شده در این تحقیق، ترتیب زیر نشان دهنده اهمیت و مسئولیت‌های آن‌ها می‌باشد.
جدول 9: اولویت بندی نهادهای فرهنگی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی
عنوان درصد
وزارت آموزش و پرورش 84
صدا وسیما 81
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 78
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری 75
حوزه علمیه 71
سازمان تبلیغات اسلامی 69
جدول بالا نشان می‌دهد راهکارهای مربوط به حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان بوده است و پس از آن راهکارهای مربوط به حیطه وظایف صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات وفناوری، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی در این رده بندی قرار می‌گیرند.
مهمترین نتایج و یافته‌های این تحقیق را می‌توان به نحو ذیل خلاصه کرد:
– غنی سازی مطالب کتب درسی قرآن و معارف اسلامی دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق تحلیل محتوای این کتب توسط متخصصان برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، مهمترین راهکار از سوی وزارت آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 84 درصد راهکارهای مربوط به آموزش و پرورش در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
– انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه قرآن و استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، مهمترین راهکار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 78 درصد راهکارهای مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
– برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق در عمل به آن، مهمترین راهکار از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 69 درصد راهکارهای مربوط به این سازمان در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مؤثر می‌دانند.
– ساخت برنامه‌هایی در خصوص آشنا سازی نسل جوان با فرهنگ غنی قرآنی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و سایر کشورها، مهمترین راهکار از سوی سازمان صدا و سیما در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 81 درصد راهکارهای مربوط به سازمان صدا وسیما در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
– آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت فرهنگ و معارف قرآنی در شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی، مهمترین راهکار از سوی حوزه علمیه در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 71 درصد راهکارهای مربوط به حوزه علمیه در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
– تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی برای موضوعات پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌ها مهمترین راهکار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 75 درصد راهکارهای مربوط به حوزه علمیه در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
پیشنهادات
در راستای یافته‌های این تحقیق و برای اجرای راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان، پیشنهاد می‌گردد:
نقش وزارت آموزش و پرورش د رتوسعه معارف بین نوجوانان
آموزش و پرورش از جمله نهادهای بسیار مهم در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان است. از آنجا که این نهاد مهم تربیت و آموزش نسل آینده را به عهده دارد، شایسته است که به تربیت و آماده سازی این قشر عظیم در راستای فرهنگ و معارف قرآنی بپردازد. ناگفته نماند که آموزش و پرورش در چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی را در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی آغاز کرده است، اما این فرهنگ باید به صورت ریشه‌ای و گسترده‌تر ترویج شود و برنامه و راهکار ارائه شود. بدین منظور این نهاد می‌بایست علاوه بر برنامه‌ریزی برای آموزش معلمان، این مهم را با هدف راهبردی در برنامه‌هایش در نظر گرفته و پیاده کند. از جمله مواردی که می‌بایست به آن توجه کند بدین شرح است:
1. آموزش خانواده
خانواده سهم اصلی و مهمی را در تربیت فرزندان به عهده دارد و با توجه به پیوند و ارتباط اولیا و مربیان، خانواده‌ها می‌توانند کمک بزرگی در عملیاتی کردن برنامه‌های آموزش و پرورش در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی داشته باشند.
الف. تعلیم خانواده‌ها
جهت تربیت فرزندان بر مدار پیروی از تعالیم قرآنی می‌توان به راهکارهای ذیل اشاره کرد:
– برگزاری جلسات انس و معرفت به قرآن و مفاهیم و معارف آن به خصوص در مدارس، مساجد و هیآت محلی.
– تشویق فرزندان با اهدای هدایای قرآنی، مانند: کتاب، لوح فشرده و برچسب‌های تشویق و لوازم التحریر با نام و آیات قرآنی.
– ایجاد عادات خوب در فرزندان از جمله خواندن آیات قرآن بعد از هر نماز.
ب. آموزش فرزندان در مجامع فامیلی و دوستانه
مجامع و مجالس گفتگوهای فامیلی می‌تواند محملی مناسب برای آموزش احکام و برخی از ارزش‌های اخلاقی چون صله رحم، تکریم بزرگترها، عیادت از بیماران، راستگویی، غیبت نکردن، تعاون و رفع مشکلات یکدیگر و… باشد. اقوام و خویشان می‌توانند به هر بهانه‌ای به دور از هر گونه حب و بعض دور هم جمع شده و به جای صحبت‌های لغو و یا غیبت از دیگر اعضای فامیل با برگزاری جلسات بانشاط گفتگو خصوصاً محافل قرآنی، صفات نیکو را در

دیدگاهتان را بنویسید