مقاله رایگان درمورد آموزش و پرورش، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

چیست؟
برای این سؤال متغیرهای زیر مطرح شده است:
– تهیه و پخش فیلم‌های سینمایی، پویانمایی و… مناسب جهت مقاطع سنی مختلف، در راستای ترویج فرهنگ و معارف قرآنی.
– ساخت برنامه‌هایی که نتایج عمل کردن به احکام و دستورات الهی در قرآن را به صورت ترویجی و با شیوه‌ای جذاب انعکاس دهد.
– ساخت برنامه‌هایی در خصوص آشنا سازی نسل جوان با فرهنگ غنی قرآنی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و سایر کشورها.
– برگزاری مسابقاتی در خصوص آشنایی با فرهنگ و معارف قرآنی برای کودکان و نوجوانان.
– ساخت فیلم در خصوص معرفی فرهنگ و معارف قرآنی جهت تکذیب آنچه که رسانه‌های جهانی فیلم‌هایی بر علیه آن ساخته‌اند.
5. مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی حوزه‌های علمیه چیست؟
برای این سؤال متغیرهای زیر مطرح شده است:
– احیای مفاهیم قرآنی و تبیین جایگاه قرآن در زندگی اجتماعی.
– جلوگیری از تحریف معنوی قرآن از جمله تفسیرهای ناروا و بدعت‌های نابجا از تعالیم قرآنی که منجر به ظهور تفکرات و تشکل‌های انحرافی خواهد شد.
– حفظ وحدت حوزه و دانشگاه با تعامل و بهره گیری از توانایی یکدیگر برای تبیین فرهنگ و معارف قرآنی.
– آموزش تخصصی طلبه‌ها جهت شناخت فرهنگ و معارف قرآنی در شناسایی شبهات و یافتن پاسخ به آن‌ها جهت اطلاع رسانی فرهنگی.
– آموزش طلبه‌ها همگام با تحولات روز و تجهیز به فناوری اطلاعات برای مقابله با آفات و شبهات مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی.
6. مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چیست؟
برای این سؤال متغیرهای زیر مطرح شده است:
– در نظر گرفتن مجموعه مباحثی از فرهنگ و معارف قرآنی در سرفصل‌های دروس دانشگاهی تمامی رشته‌‌ها به منظور آشنایی تخصصی جوانان با قرآن.
– تهیه و ارائه اولویت‌های پژوهشی مطالعات راهبردی قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی برای موضوعات پایان‌نامه‌‌های رشته‌‌های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه‌ها.
– شناسایی استعدادهای درخشان خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی و معرفی آن‌ها به مراکز تحقیقاتی قرآنی جهت بهره گیری از قابلیت و استعداد آن‌ها در مطالعات راهبردی قرآنی در کشور.
– برنامه‌ریزی برای جذب متخصصان علوم اسلامی ایرانی داخل و خارج از کشور جهت پیشگیری و مقابله با شبهات و انحرافات قرآنی.
– تسهیل در صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه‌ها در خصوص فعالیت‌های قرآنی.
چگونگی جمع آوری اطلاعات
برای دستیابی به نظرات نمونه تحقیق و همچنین امکانات محدود محقق، بهترین روش برای جمع آوری این اطلاعات، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای شش سؤال موجود، که هر کدام پنج متغیر داشته‌اند، پرسشنامه سی سؤالی طراحی و بین اعضای نمونه توزیع گردید.
روش تحقیق
با توجه به موضوع و هدف تحقیق و بر اساس موارد موجود در کتب روش تحقیق، روش این تحقیق پیمایشی می‌باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های خام تحقیق از میانگین و آزمون t استفاده گردید. این امر به دلیل تأیید یا رد فرضیه صفر در هر فرضیه و قدرت بالای این آزمون آماری در انجام چنین کاری صورت گرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش فرهنگیان شهرستان نجف آباد می‌باشند. اعضای جامعه در این تحقیق طبق اطلاعات موجود در آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، 3000 نفر می‌باشد، که تعداد آن‌ها به تفکیک متغیرهای موجود در جدول زیر آمده است:
جدول 1: افراد جامعه بر حسب متغیرهای موجود
جنسیت تعداد
مرد 1400
زن 1600
مقطع تحصیلی تعداد
ابتدایی 440
راهنمایی 1250
متوسطه 1310
مدرک تحصیلی تعداد
دیپلم 60
فوق دیپلم 630
لیسانس و بالاتر 2310
مدت سابقه کار تعداد
کمتر از10سال 330
20-10 سال 1290
بیشتر از 20سال 1380
محل تدریس تعداد
روستا 540
شهر 2460
نمونه آماری
تعداد افراد نمونه بر اساس جدول مورگان برآورد شده‌اند که در نتیجه برای یک جامعه 3000 نفری حجم نمونه 340 نفر خواهد شد، با توجه به نسبت‌های موجود در جامعه خواهیم داشت:
جدول 2: افراد نمونه بر حسب متغیرهای موجود
جنسیت تعداد
مرد 150
زن 190
مقطع تحصیلی تعداد
ابتدایی 50
راهنمایی 142
متوسطه 148
مدرک تحصیلی تعداد
دیپلم 7
فوق دیپلم 72
لیسانس و بالاتر 261
مدت سابقه کار تعداد
کمتر از10سال 38
20-10 سال 146
بیشتر از 20سال 156
محل تدریس تعداد
روستا 61
شهر 279
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
سؤال اول: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی وزارت آموزش و پرورش چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– برگزاری جلسات آموزش خانواده جهت تربیت فرزندان بر اساس فرهنگ و معارف قرآنی.
– آموزش معلمان بویژه مربیان تربیتی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ و معارف قرآنی.
– تشویق معلمان برای ارائه مقالات در زمینه فرهنگ و معارف قرآنی در جشنواره‌ها و همایش‌های قرآنی.
– برگزاری مسابقات قرآنی در جشن‌ها و اعیاد در مدارس و تهیه روزنامه دیواری قرآنی بین دانش آموزان.
– غنی سازی مطالب کتب درسی قرآن و معارف اسلامی دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق تحلیل محتوای این کتب توسط متخصصان برنامه‌ریزی درسی و آموزشی.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 3: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سؤال اول
راهکار درصد
غنی سازی مطالب کتب درسی قرآن و معارف اسلامی 90
برگزاری جلسات آموزش خانواده جهت تربیت فرزندان بر اساس فرهنگ و معارف قرآنی 86
برگزاری مسابقات قرآنی در جشن‌ها و اعیاد در مدارس و تهیه روزنامه دیواری قرآنی بین دانش آموزان 85
آموزش معلمان بویژه مربیان تربیتی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ و معارف قرآنی 81
تشویق معلمان برای ارائه مقالات در زمینه فرهنگ و معارف قرآنی در جشنواره‌ها و همایش‌های قرآنی 78
مشاهده می‌گردد راهکار غنی سازی مطالب کتب درسی قرآن و معارف اسلامی دوره‌های مختلف تحصیلی از طریق تحلیل محتوای این کتب توسط متخصصان برنامه‌ریزی درسی و آموزشی مهمترین راهکار از سوی وزارت آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 84 درصد راهکارهای مربوط به آموزش و پرورش در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
سؤال دوم: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– بهره گیری از امکانات سمعی و بصری خصوصاً اینترنت، کتب و نشریات و برگزاری گردهمایی‌ها در داخل و خارج از کشور.
– ارسال رایگان کتب و نشریات مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی به مراکز فرهنگی داخلی و سایر کشورها.
– ایجاد و توسعه و حمایت از مؤسسات قرآنی و مؤسساتی که در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی فعالیت می‌کنند.
– انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه قرآن و استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی.
– شناسایی و حمایت از مؤلفان و ناشرانی که به تألیف و چاپ کتاب در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی اشتغال دارند.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 4: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سوال دو
راهکار درصد
انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه قرآن و استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی 82
بهره گیری از امکانات سمعی و بصری خصوصاً اینترنت، کتب و نشریات و برگزاری گردهمایی‌ها در داخل و خارج از کشور 81
ایجاد و توسعه و حمایت از مؤسسات قرآنی و مؤسساتی که در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی فعالیت می‌کنند 78
ارسال رایگان کتب و نشریات مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی به مراکز فرهنگی داخلی و سایر کشورها 77
شناسایی و حمایت از مؤلفان و ناشرانی که به تألیف و چاپ کتاب در زمینه گسترش فرهنگ و معارف قرآنی اشتغال دارند 72
مشاهده می‌گردد راهکار انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینه قرآن و استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی مهمترین راهکار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 78 درصد راهکارهای مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
سؤال سه: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– تشکیل گروه‌های پژوهشی و انجام مطالعات راهبردی در زمینه بررسی آسیب‌های دینی در عرصه فرهنگ و معارف قرآنی.
– برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مبلغ جهت تبلیغ فرهنگ و معارف قرآنی.
– برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق در عمل به آن.
– بهره گیری از اساتید نمونه کشوری و حافظ قرآن جهت ارائه روش‌های نوین در آموزش قرآن به کودکان با هدف یادگیری محتوایی و نهادینه کردن عمل به قرآن.
– شناسایی جامع مبلغان در سطح کشور و بهره گیری از آنان در جهت آشنایی مردم با مسائل مربوط به
فرهنگ و معارف قرآنی.
جدول زیر نشان دهنده وضعیت پاسخ اعضای نمونه به راهکارهای فوق می‌باشد:
جدول 5: وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سؤال سه
راهکار درصد
برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق در عمل به آن 72
تشکیل گروه‌های پژوهشی و انجام مطالعات راهبردی در زمینه بررسی آسیب‌های دینی در عرصه فرهنگ و معارف قرآنی 70
بهره گیری از اساتید نمونه کشوری و حافظ قرآن جهت ارائه روش‌های نوین در آموزش قرآن به کودکان با هدف یادگیری محتوایی و نهادینه کردن عمل به قرآن 69
شناسایی جامع مبلغان در سطح کشور و بهره گیری از آنان در جهت آشنایی مردم با مسائل مربوط به فرهنگ و معارف قرآنی 68
برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مبلغ جهت تبلیغ فرهنگ و معارف قرآنی 66
مشاهده می‌گردد راهکار برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، مفاهیم، ترجمه و تفسیر برای سطوح مختلف اقشار جامعه خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان و تشویق در عمل به آن مهمترین راهکار از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در گسترش فرهنگ و معارف قرآنی به حساب می‌آید و در مجموع 69 درصد راهکارهای مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان را مهم و مؤثر می‌دانند.
سوال چهار: مهمترین راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی در میان جوانان از سوی سازمان صدا و سیما چیست؟
در این سؤال راهکارهای زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
– تهیه و پخش فیلم‌های سینمایی، پویانمایی و… مناسب جهت مقاطع سنی مختلف در راستای ترویج فرهنگ و معارف قرآنی.
– ساخت برنامه‌هایی که نتایج عمل کردن به احکام و دستورات الهی در قرآن را به صورت ترویجی و با شیوه‌ای جذاب انعکاس دهد.
– ساخت برنامه‌هایی در خصوص آشنا سازی نسل جوان با فرهنگ غنی قرآنی و نشان دادن برتری فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غرب و سایر کشورها.
– برگزاری مسابقاتی در خصوص آشنایی با فرهنگ و معارف قرآنی برای کودکان و نوجوانان.
– ساخت فیلم در خصوص معرفی فرهنگ و معارف قرآنی جهت تکذیب آنچه که رسانه‌های جهانی فیلم‌هایی بر علیه آن ساخته‌اند.
جدول زیر

دیدگاهتان را بنویسید