منابع مقاله درباره ارائه خدمات، جبران خسارات، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه

این‌گونه بیمه‌ها می‌باشد32.
ب- حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.
ج- حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
در ماده سه این قانون وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر تعریف می‌شود :
الف-گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال
ب-ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی
ج- اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران
د- تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان
هـ-گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و توفان
و- پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی
ز- نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای
ح- پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.
ط- نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای
ی- اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای
تبصره1ـ هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره2ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم نماید.
تبصره3ـ تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
در ماده 12 ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل تعیین شده است:
1ـ شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی
2ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی
3ـ نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های اصلی هریک از قلمروهای “بیمه‌های اجتماعی”، “بیمه‌های خدمات درمانی”، “امور حمایتی” و “امور امدادی” که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
4ـ موسسات کارگزاری: شامل شرکت‌های بیمه تجاری، شهرداری‌ها، دهداری‌ها و سایر ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.
درتبصره 2 این ماده تکلیف نام‌گذاری نهادهای بیمه‌ای به این شرح مشخص می‌شود:
تبصره2ـ باتوجه به “ماهیت امور بیمه‌ای” کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به “صندوق” تغییر نام خواهند یافت33.
فصل سوم : استراتژی های تأمین اجتماعی
مبحث اول : استراتژیهای تأمین اجتماعی
در دوره جدید تأمین اجتماعی پس از تدوین استاندارد حداقل با توجه به هزینه های اقتصادی و اجتماعی موجود در هر کشور و امکانات قابل وصول جهت تأمین مالی هزینه های مربوط به حمایت های مذکور، دو دیدگاه زیر در برقراری طرح های حمایتی نزد برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان نظام های تأمین اجتماعی کشورهای جهان متبلور می گردد:
الف: نگرش مبتنی بر اشتغال و بیمه ای
ب: نگرش همگانی و غیر بیمه ای
که اول ناظر بر حمایت افراد شاغلی است که از طریق کار و پرداخت حق بیمه شرایط برخورداری از مزایای خود را بدست می آورند و دومی حاکی از حمایت اعضاء جامعه صرف نظر از اشتغال آنان می باشد.
الف: نگرش مبتنی بر اشتغال و بیمه ای:
1- استراتژی بیمه های اجتماعی
2- استراتژی مسئولیت کارفرما
3- استراتژی صندوق های احتیاط
ب: نگرش همگانی و تجربه ای
1- استراتژی مساعدت اجتماعی
2- استراتژی خدمات اجتماعی
در استراتژی بیمه های اجتماعی شرکت در طرح بیمه های اجتماعی اجباری بوده و تأمین مالی طرح بیمه های اجتماعی عمدتاً سه جانبه (دولت، کارفرما، بیمه شده) و در موارد دیگر دو جانبه (کارفرما و بیمه شده) اصل تساوی حق برخورداری از مزایا و اصل کفایت اجتماعی در بیمه های اجتماعی مطرح می باشد34.
مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما
دسته ای از کشورها برخی از حمایت های خود را از طریق اتخاذ استراتژی مسئولیت کارفرما بمورد اجراء در می آورند و این امر از این واقعیت ناشی می شود که به سبب وجود یک سابقه طولانی رابطه استاد- شاگردی در اروپای قبل از انقلاب صنعتی، پس از معرفی ماشین و ایجاد کارگاههای بزرگ صنعتی این رابطه به شکل رابطه کارفرما و کارگر با انعقاد قراردادهای کار بصورت عرف درآمده و از آنجائیکه ذاتا صنعت مخاطره آمیز بوده و تأکید بر قصور کارگر در ایجاد حادثه نمی توانست رافع مسئولیت کارفرما گردد به منظور حفظ سلامتی کارگران که به تبع کارفرما و کارگاه وی در معرض حادثه قرار می گیرند تدابیری در جهت احقاق حق فرد صدمه دیده اتخاذ گردد که این امر برای اولین بار با وضع قانون غرامت کارگران در اواخر قرن نوزدهم به این مسئولیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارفرما جنبه ماندنی بخشیده و امکان احقاق حق کارگران را از طریق دعوی در محاکم قضایی فراهم سازد35.
مبحث سوم : صندوق های احتیاط
استراتژی صندوق های احتیاط به عنوان یک نگرش در جهت اعطای طرح های حمایتی یک نوع پس انداز اجباری برای افراد تحت پوشش (بیمه شده) محسوب می گردد و عموما کارفرما نیز در این نگرش مبالغی را بعنوان حق سهم به یک موسسه دولتی یا یک صندوق تحت اداره خوابگاه یا بخش خصوصی می پردازد و این مبالغ به حساب بستانکار بیمه شده منظور می گردد.
مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی
وجود یک سنت سیصد ساله دستگیری از فقرا در اروپای غربی زمینه سازی استراتژی دیگری بنام
مساعدت اجتماعی می باشد در کشورهایی به منظور حمایت از افرادی که به سبب عدم اشتغال یا قلیل بودن درآمد امکان تأمین آنان از طریق استراتژی بیمه های اجتماعی میسر نیست با اتخاذ این استراتژی بعنوان یک استراتژی مکمل مورد حمایت قرار می گیرند.
مبحث پنجم : استراتژی کمک ها (خدمات) اجتماعی
استراتژی کمکهای اجتماعی که متأثر از نگرش همگانی و همیشگی ملی است و بعنوان طریق دیگر در ارائه خدمات به افراد صرف نظر از درآمد، اشتغال یا بررسی استطاعت مالی به منظور اعطای یک درآمد مکمل و رساندن سطح معیشت شهروندان سالمند و پر اولاد به یک سطح حداقل قابل قبولی در کشورهای پیشرفته صنعتی و از بودجه عمومی دولت به مورد اجرا درآمده است36.
فصل سوم : سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران
ایران همواره یکی از تمدن های پیشگام و تأثیرگذار در قلمرو نوع دوستی، حقوق بشر و… مطرح بوده و شواهد بسیار زیادی در فرهنگ بومی و ملی آن وجود داشته است، نگاهی به منشور کورش کبیر و مقایسه نحوه عمل این تمدن در اعمال سیستم حقوق و دستمزد، تنظیم روابط کار و خدمات بیمه ای به کارگران سازنده تخت جمشید که به تفصیل گفته شد با اهرام ثلاثه مصر به خوبی مبین این واقعیت است که در تمدن ایران، دوستداری نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اولیه و لاینفک حکومت و مهمترین مسئولیت مالک و یا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بنی آدم اعضای یکدیگرند…) که از دیرباز منظور نظر جامعه جهانی قرار گرفته است، یکی از مصادیق بارز توجه فرهنگ و ادبیات ایرانی به مفهوم بیمه و حمایت است. تلفیق تمدن بزرگ و تأثیرگذار ایرانی با مفاهیم متعالی اسلام باعث شد که فرهنگ بومی و ملی پارسیان بیش از پیش مشحون و مملو از اصول نوع دوستی، ایفای حقوق فرودستان و فروبگیران و مسئولیت اجتماعی مدیران، مالکان و کارفرمایان شود.
عهدنامه مالک اشتر که بر لزوم توجه به اصول تکافل اجتماعی (مسئولیت حاکم در قبال آحاد جامعه حتی مخالفان صرف نظر از مذهب، قومیت، جنسیت و…) و توازن اجتماعی (لزوم اعمال سیاست های باز توزیعی درآمد برای نیل به عدالت اجتماعی) به عنوان مهم ترین وظیفه حاکم اسلامی است. پس از انقلاب صنعتی و تحولات گسترده آن در اروپا، دولت های حاکم بر ایران هم با تأثیرپذیری از این تحولات در تلاش بودند تا با الگوپذیری از نظام های اروپایی از دستاوردهای تمدن و انقلاب صنعتی به هر نحو ممکن استفاده کنند. ایجاد مدرسه و دانشگاه به سبک اروپا، رواج روزنامه نگاری و تحزب و همچنین ظهور طبقه ای از روشنفکران تحصیل کرده اروپا در ایران از مصادیق آن دوران است37.
در اواخر عصر حکومت قاجار این مباحث رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت تا جایی که شاهان ضمن تلاش جهت حفظ سلطنت و استبداد علاقمند به تغییر در بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور شدند. پس از نهضت مشروطه و تغییر نظام سلطنتی استبدادی به نظام سلطنتی مشروطه ایران به برخی از کنوانسیون ها و مجامع بین المللی پیوست. همزمان با آغاز قرن بیستم دولت های وقت با هدف گسترش زمینه های سرمایه گذاری و استفاده دسته جمعی از کارگران و نیروهای مولد و متخصص تلاش کردند زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لازم را در کشور ایجاد نمایند از جمله این طرح ها، طرح بزرگ راه آهن سراسری با استفاده از حجم نسبتاً عظیم از نیروی کار بود. با توجه به خطرات و حوادث این طرح بزرگ که از مناطق صعب العبور و کوهستانی عبور می کرد و به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار
مبحث اول : صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع
در نخستین گام بیمه کارگری از نوع صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال 1309 تصویب گردید و از ابتدای سال 1310 فعالیت خود را آغاز کرد. کارگران شاغل در راه سازی در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع از کارافتادگی، غرامت مقطوع فوت) توسط این صندوق بیمه شدند. تعهدات صندوق ذکر شده در سال 1311 به کارگران ساختمانی دولت و در سال 1312 به کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی و معدنی گسترش یافت. با تصویب نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی در سال 1315 بخش وسیعتری از کارگران شاغل در کارخانه ها و موسسات صنعتی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. در سال 1322 با تصویب لایحه اجباری بیمه کارگران، تمامی کارخانجات و موسسات اقتصادی، صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه آهن دارای بیش از 20 نفر کارگر (اعم از دولتی و غیردولتی) مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران با یک شرکت بیمه داخلی بیمه کنند.
با تشکیل وزارت کار در سال 1325 ضمن افزایش دامنه شمول بیمه اجباری کارگران از نظر پوشش و سطح تعهدات، مقدر شد در هر کارگاه برای انجام امور بیمه کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود و برای نظارت بر این صندوق ها و هماهنگ سازی آنها نیز بنگاه رفاه اجتماعی از سال 1326 آغاز به کار کرد.
نقطه عطف این تحولات، تشکیل صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال 1328 بود که با تسری مقررات بیمه اجباری به عموم کارگران و افراد خانواده آنها، تعهدات بیمه را به حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار نیز گسترش داد و برای اولین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را به اجرا گذاشت. این صندوق تا سال 1332 زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به فعالیت خود ادامه داد38.
مبحث

دیدگاهتان را بنویسید