منابع مقاله درباره برنامه سوم توسعه، بازرگانان

دانلود پایان نامه

تهران مراکز استانها با شرکت‌ افراد زیر تشکیل‌ می‌شود:
(به موجب قانون اصلاح مواد ??، ?? و ?? قانون تأمین اجتماعی مورخ ??/?/???? مجلس شورای اسلامی عبارت “در تهران” به “مراکز استانها” تغییر یافت.
?ـ نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌. (وزارت‌رفاه و تأمین‌اجتماعی جایگزین وزارت رفاه اجتماعی شده است)
?ـ یک‌ نفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. (رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری شده است)
?ـ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌اجتماعی‌.
?ـ نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیر ه‌ و مدیرعامل‌ سازمان‌.
?ـ یک‌ نفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یک‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد. (شورای اصناف جایگزین اتاق اصناف شده است برای توضیح رک: صفحه راهنما)
آراء هیأت‌ تجدیدنظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.
تبصره‌ ـ هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر تاریخ‌ رسیدگی‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما برای‌ ادای‌ توضیحات‌ بلامانع‌ است‌.
با توجه به بند ? اصل ??? قانون اساسی در حال حاضر انتخاب قاضی با رییس قوه قضائیه می باشد همچنین به موجب قانون نظام صنفی مصوب ??/ ??/?? ، “شورای اصناف” جایگزین “اتاق اصناف” شده است.
ماده‌ ??ـ
نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ و درخواست‌ تجدیدنظر و تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌
عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.
ماده‌ ??ـ
سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و دراین‌ صورت‌ کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ?? این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ به‌ علت‌ بحران‌ مالی‌ که‌ موجب‌ وقفه‌ کار کارگاه‌ باشد پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می‌تواند در موعد تعیین‌ شده‌ در این‌ ماده‌ تخفیف‌ در میزان‌ خسارت‌ و جریمه‌ دیرکرد را تقاضا نماید. در این‌ صورت‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ به‌ تقاضای‌ کارفرما رسیدگی‌ و رأی‌ مقتضی‌ صادر خواهند نمود. میزان‌ خسارت‌ و جریمه‌ دیرکرد در هر حال‌ نباید از ?? درصد مبلغ‌ حق‌ بیمه‌ عقب‌افتاده‌ برای‌ هر سال‌ کمتر باشد.
(این ماده و تبصره آن در تاریخ ??/?/???? با تصویب قانون “منع دریافت خسارات و جرایم و بهره” لغو و قانون دریافت جرائم نقدی مصوب ?/?/???? جایگزین آن شده است. متن قانون منع دریافت خسارا ت …. بدین شرح است:
قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ??/?/???? مجلس شورای اسلامی(این قانون با توجه به قانون دریافت جرایم نقدی که در ادامه همین قانون آمده است لازم‌الاجرا نیست)64
ماده واحده ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین‌اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی کلاً حذف می‌گردد.
تبصره ?- در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.
ب) مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهی‌های معوقه نگردیده‌اند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته می‌شوند.
ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ??/?/???? شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.
تبصره ?- چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.
(متن زیر به عنوان تبصره ? در تاریخ ??/?/???? به قانون فوق الحاق گردیده است:
تبصره ?- اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی خارج که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضدانقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود. (این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ?/?/?? لغو شده است نگاه کنید به ماده ? قانون فوق الذکر)
متن قانون “دریافت جرایم نقدی از ….” بدین شرح است:
قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون
تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند (مصوب ?/?/????)
واصلاحات بعدی
ماده ?- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ???? مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره ?- (اصلاحی) مورخ ??/?/?? مجلس و ?/?/?? مجمع تشخیص مصلحت)
کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (??) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (??%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
تبصره ?- (اصلاحی)کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (?%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.
تبصره ?- جریمه نقدی موضوع تبصره ? این ماده منحصراً برای یکسال می باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سالهای بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد. (به موجب اصلاحی مورخ ?? /?/?? مجلس و ?/?/?? مجمع تشخیص حذف شده است)
ماده ?- (اصلاحی)کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه ???? دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی معادل صددرصد (???%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود:
?- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددر صد (???%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
?- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتادوپنج (??%) جرائم مربوط برخوردار خواهند بود. در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست وچهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتادوپنج درصد (??%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
?- در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل شصت درصد (??%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
?- در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (??%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ?- در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (?) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ???? و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی‌وشش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (?) ماده (?) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ?- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند ، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (?) ماده (?) این قانون دریافت خواهد شد بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد . (به موجب اصلاحیه مورخ ??/?/?? مجلس و ?/?/?? مجمع تبصره ماده حذف شده و تبصره های ? و ? جایگزین آن شده است)
ماده ?- (صلاحی مورخ ??/?/?? مجلس و ?/?/?? مجمع ) کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (??%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (??% ) قابل افزایش خواهد بود .
ماده ?- قانون جایگزینی تبصره ? الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ??/?/???? از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی درخصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می‌باشند.
ماده ?- کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
صددرصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ماده ?- جرایم موضوع این قانون طبق ماده ?? قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ?- ( صلاحی مورخ ??/?/?? مجلس و ?/?/?? مجمع تشخیص)جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (?) ماده (?) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.65
قانون فوق مشتمل بر ? ماده و ? تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ??/?/???? به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
(مفاد این قانون با تصویب مواد ?? و ?? قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ??? قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ?/?/????) در برخی موارد دچار تغییر شده است متن مواد مزبور به شرح زیراست:
ماده

دیدگاهتان را بنویسید