منابع مقاله درباره روزنامه اطلاعات، قانون کار، بندر عباس

دانلود پایان نامه

تقریباً می توان گفت تا قبل از تصویب و تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در زمینه بیمه و بازنشستگی و حمایت های قانونی از کارگران و سایر گروه های مولد و مشمول، عملاً صندوق های مربوط موفقیت های قابل اتکا به دنبال نداشتند و در چارچوب نظام تامین اجتماعی نمیتوان گفت که حمایت های برقرار شده در واقع تور حمایتی مورد نظر را همانند سایر کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته است. لیکن از زمان تشکیل سازمان مزبور و اجرای مفاد قانونی آن است که می توان گفت باب راه اندازی و استفاده از تجربه جهانی در قلمرو نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه های اجتماعی در ایران مفتوح شد.
در اصل سر منشأ حضور ایران در نظام تامین اجتماعی و شروع مؤثر حمایت از آحاد مردم، از همان زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران آغاز شد. به طوری که امروزه کشور ما یکی از فراگیرترین خدمات اجتماعی را در قلمرو بیمه های اجتماعی در دنیا داشته و از مؤثرترین اعضای سازمان های بین المللی (نظیر سازمان بین المللی کار و انجمن بین المللی تامین اجتماعی) است.
مهمترین ویژگی های این قانون را می توان به شرح زیر برشمرد:
1- ایجاد یک سازمان مشخص با اختیارات قانونی لازم تحت نظارت یک شورای (عالی) فرا بخش برای انجام امور بیمه اجتماعی کارگران.
2- تعیین ضوابط نسبتاً دقیق و اجرایی برای انجام امور بیمه گری، پوشش جمعیت، تامین منابع مالی و ارائه تعهدات سازمان.
3- گسترش دامنه شمول بیمه اجباری به کلیه کارگران و شاغلان مشمول قانون کار و ارائه انواع خدمات و مزایای رایج بیمه ای در چارچوب این قانون.
4- ایجاد حمایت کمک بیکاری که در آن دوران در نوع خود در میان کشورهای خاورمیانه تقریباً بی نظیر بود.
5- تحت پوشش قراردادن خانواده بلا فصل بیمه شدگان.
6- برقراری رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان.
7- تعیین سن رسمی بازنشستگی ( مردان 65 سال، زنان 60 سال تمام و کارهای سخت و زیان آور 55 سال تمام )
8- صدور مجوز قانونی برای تأسیس شعب و نمایندگی در شهرستان ها.
9- صدور مجوز قانونی مبنی بر واگذاری قسمتی از کمک های مقرر در قانون به شورای مورد توافق در هر کارگاه.
10- تکلیف به کارفرمایان مبنی بر رعایت حفاظت فنی و حفظ تندرستی کارگران.
11- ایجاد تکلیف به کارخانجات، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به اعاده کار کارگران مسلول بهبود یافته.
نرخ حق بیمه کارگر چهار درصد دستمزد، سهم کارفرما هشت درصد و جمعا دوازده درصد بود.
تاسیس شعبه چالوس، بهشهر، ارومیه، همچنین هدایت ا…خان، محلی را در خیابان دولت وقف بیمارستانی کرد که با نام بیمارستان هدایت در اختیار بیمه های اجتماعی قرار گرفت.
1333 تاسیس شعبه بندر عباس، قم
1334 در این سال با انجام اصلاحاتی در قانون بیمه اجتماعی کارگران، ضمن افزایش نرخ حق بیمه به 18 درصد برای کارگاه های دولتی و 15 درصد برای کارگاه های غیر دولتی، مبانی تعیین حق بیمه شفاف تر و روش های وصول آن مشخص تر شد. تاسیس شعبه بوشهر
1335 بیمارستان شماره 2 از اسفند 1335 مورد استفاده کارگران قرار گرفت.
1336 در سال 1336 دولت زمین های سرخه حصار را در 18 کیلومتری شرق تهران جهت راه اندازی بیمارستانی برایمسلولین در اختیار سازمان قرار داد. تکمیل بیمارستان شماره 2 در روزنامه اطلاعات مورخ 7/12/1336 بعنوان یکی از مهمترین اقدامات انجام شده توسط سازمان بیمه های اجتماعی گزارش گردید.
1337
1338 تاسیس بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کل کشور و نیز ماده 38 قانون تامین اجتماعی درجهت تامین مسکن کارگران و تسهیل امور بانکی داخلی و خارجی و همچنین در رشته های تولیدی و انجام معاملات غیر منقول در خدمت اقتصاد کشور، تاسیس شعبه کردستان، گچساران
1339 تغییرات این قانون در 24 تیر ماه سال 1339 بیشتر مربوط به نحوه ارائه تعهدات سازمان در زمینه بیماری ها و بارداری بود. که در حقیقت حذف تعهد کمک بیکاری، افزایش حق بیمه به هجده درصد ( پنج درصد سهم بیمه شده و سیزده درصد سهم کارفرما) بود.
افتتاح شعبه تامین اجتماعی در خارگ برای بیمه کارگران شاغل در شرکت نفت و ایجاد شعبه در زاهدان
مبحث چهارم : دهه چهارم تحولات43
1340 شروع فعالیت بانک رفاه کارگران، تاسیس شعبه ساری
1341 آغاز فعالیت سازمان بیمه های اجتماعی در کرمان به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به اداره کار و امور اجتماعی
1342 در سال 1342 با حذف واژه کارگران از نام سازمان و عنوان قانون بیمه های اجتماعی، شمول این قانون به عموم افراد (به جز کسانی که تابع کشوری یا مقررات خاص بیمه ای بودند) تسری یافت. تا قبل از سال 1342 سازمان بیمه های اجتماعی کارگران از ساختاری ساده برخوردار بوده و طی رشد سازمانی تعداد واحدهای این سازمان از 9 واحد اجرایی به 38 واحد اجرایی در سال 1342 افزایش یافته است همچنین تعداد کارکنان این سازمان طی دوره مذکور از 450 نفر به 3448 نفر رسیده است.
1343
1344
1345 تاسیس شعبه کرمانشاه، بابل
1346 تاسیس شعبه تنکابن
1347 حذف کلمه ” کارگران ” از پسوند نام سازمان بیمه های اجتماعی به قصد افزایش دایره شمول قانون در تاریخ 17/10/1347
تاسیس شرکت خانه سازی ایران با هدف ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای کارگران و کشاورزان و با سرمایه گذاری مشترک بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی که پس از مدت کوتاهی تمامی سهام شرکت به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردید. تاسیس شعبه آمل
1348 تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستاییان، تصویب آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
1349 با تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستاییان در سال 1348 و الحاق موادی به آن در سال 1349، روستاییان مشمول اصلاحات ارضی و نیز کارگران مشاغل کشاورزی تحت پوشش بیمه بیماری ها، حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی و فوت قرار گفتند.
تاسیس بیمارستان 29 بهمن تبریز
مبحث پنجم : دهه پنچم تحولات44
1350 تاسیس شعبه زابل
1351 تاسیس شعبه شهر کرد
1352 در سال 1352 با تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت های مربوط به ایجاد، توسعه و تجدید بناهای ساختمانی، تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار و مزایای منبعث از آن شامل درمان، غرامت ها، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان قرار گرفتند.
تاسیس شعبه ایلام
1353 در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی (و همچنین دیگر سازمان ها و نهادهای بیمه ای مرتبط) به این وزارت وابسته شدند که البته این تغییر سازمانی، در تعهدات بیمه ای سازمان تغییری ایجاد نمیکرد.
1354 و سرانجام در سال 1354، با تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی نقطه عطف دیگری در مسیر بیمه های اجتماعی کشور به وجود آمد.
تصویب قانون تامین اجتماعی در شرایطی که اندیشه های رفاهی و بیمه همگانی در کشور شکل گرفته بود، منجر به تحولاتی شد که از آن می توان به بهره گیری از واژه ” تامین اجتماعی ” به جای بیمه اجتماعی و همچنین تأکید بر واژه “بیمه شده ” به جای کارگر اشاره کرد. این نوع نگرش که پیمودن گامی بلند در عرصه تامین اجتماعی کشور را از نظر فراگیری، پوشش جمعیتی و جامعیت تعهدات مد نظر داشت، به دلیل فراهم نبودن شرایط و زیر ساخت های اجتماعی و سیاسی و همچنین ضعف در اجرا ناکام ماند و با تغییرات سازمانی پی در پی طی سال های 1354 و 1355 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دگرگونی شد.
در قسمت قبل اشاره کردیم که کارکنان و مسئولان سازمان تحت تاثیر تربیت اولیه معتقد به صرفه جوئی، و تا حدی خسیس بودند و به قول منتقدان، تحویل خودکار و کاغذ برای مصارف اداری هم دارای ضوابط سخت بود. هنگامی که در سال 1354 قانون تامین اجتماعی تصویب و اجرا شد، از آنجا که سازمان بیمه های اجتماعی با عنوان جدید ” تامین اجتماعی ” زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی قرار گرفت و طبق ماده 29 قانون مزبور مقرر شده بود ” نه درصد از ماخذ حق بیمه مذکور در بند های الف و ب ماده 3 این قانون به هزینه های درمان ” تخصیص یافته و به سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت شود، ضوابط و فرم تشکیلات تغییر کرد و با ایجاد سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی در استانها ارتباط مستقیم سازمان با امر درمان در عمل قطع شد و مدتها علاوه بر پرداخت نه درصد حق بیمه برای مصارف درمانی موضوع جابجائی و تخلیه ساختمان ها و تحویل و تحول سبب اتلاف وقت و بروز اختلاف شد.
آقای خسرو سعیدی، دکترای حقوق که از سال 1340 به استخدام سازمان بیمه های اجتماعی کارگران درآمده بود و تا سال 1362 در مسئولیت های ریاست شعبه، ریاست اداره بیمه بیماری و کمک های قانونی، مدیریت منطقه فارس و بنادر، معاونت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور فنی و عضویت در هیات مدیره سازمان خدمت کرده است در خاطرات خود در انتقاد از کار های بسیار عجولانه می گوید ” این وضعیت به طور مسلم هزینه ها را افزایش و متاسفانه بازده و بهره کار را تقلیل داد، شرحی در حدود سی صفحه برای وزیر محترم رفاه اجتماعی، مدیر عامل وقت سازمان و دیگران فرستادم و پرسیدم با سازمان عزیز ما که با تمام کاستی ها پیش میرود و نقص های خود را ترمیم و رفع می کند چرا چنین رفتار می کنند و شاخ و برگ آن را ناشیانه می برند؟ “45
استقلال فعالیت سازمان بیمه های اجتماعی در کرمان، تاسیس شعبه بروجن، یاسوج
1355 در تیر ماه سال 1355 نیز وزارت رفاه اجتماعی همزمان با تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی وقت منحل شد و کلیه وظایف وزارت مزبور در قانون تامین اجتماعی به عهده وزارت بهداری و بهزیستی وقت قرار گرفت. متعاقب تشکیل وزارت مورد اشاره برابر ماده 10 قانون تشکیل وزارت، سازمان تامین اجتماعی (سازمان مرکزی) تبدیل به صندوق تامین اجتماعیشد. تشکیلات، وظایف و امور اجرایی شعب هم در مناطق بهداری و بهزیستی وقت ادغام شد. ضمنا حق بیمه از اول سال 1355، به میزان سی درصد مزد و حقوق افزایش پیدا کرد: هفت درصد سهم بیمه شده، بیست درصد سهم کارفرما و سه درصد کمک دولت ( برای تقویت بنیه مالی سازمان)
متعاقب قانون تامین اجتماعی به موجب قانون مصوب 10/4/1355، وزارت بهداری و بهزیستی از ترکیب وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد تا عهده دار وظایف مربوط به تامین بهداشت، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی، توان بخشی، تنظیم خانواده و … شود. از مصوبات قانونی و انحلال و ادغام سازمانها هدفهای زیادی تعیین و انتظار میرفت. از جمله آنکه باید شبکه های درمانی مرتبی تشکیل شود تا نیاز های درمانی ساکنان روستاها را در چند مرحله رفع کند و در نهایت آنها را به بیمارستان مجهزی واقع در مرکز استان متصل نماید. این برنامه زیبا در تصور و روی کاغذ، به طور طبیعی جاده ارتباطی آماده، آمبولانس کافی، پزشک، درمانگاه هائی در فواصل معین و همچنین برق، تلفن، ساختمان و پرسنل کار آزموده لازم داشت. در این زمان به دلیل کمبود پزشک ایرانی یا عدم علاقه انها به خدمت در روستاهای فاقد امکانات، برنامه استخدام پزشکان فیلیپینی، مالزیائی، هندی و پاکستانی پیش آمد. پزشکانی که نه زبان اهالی محل خدمت خود را می فهمیدند و نه دانش پزشکی آنها مورد برسی و تائید قرار گرفته بود و هرگز نتوانستند توقعات بحق درمانی روستائیان و کارگران را برآورده سازند و همچنین حقوق بالاتری نسبت به پزشکان ایرانی دریافت می کردند. ایجاد شعبه ایرانشهر
1356 ایجاد شعبه چابهار
1357 همانطور که اشاره شد در نیمه دوم دهه 50، حساب و کتابهای سازمان بر اثر سوء سیاست ها و خطاها به حد کافی در هم ریخته و ” سازمان تامین اجتماعی ” به مرتبه ” صندوق! تامین اجتماعی! “

دیدگاهتان را بنویسید