منابع مقاله درباره نرخ رشد، بازنشستگان، استاندارد

دانلود پایان نامه

اجرای آن شدند. در سال 1944 در اجلاس سازمان بین المللی کار در فیلادلفیا توجه به امور تأمین اجتماعی این چنین مورد توجه قرار گرفته است.
عدالت اجتماعی شرایط لازم برای یک صلح پایدار پس از جنگ شناخته شد و جهت عدالت اجتماعی راهی جز بسط تأمین اجتماعی نیست.15
مبحث اول : تشکیل سازمان تأمین اجتماعی
تصویب قانون تأمین اجتماعی در شرایطی که اندیشه های رفاهی و بیمه همگانی در کشور شکل گرفته بود منجر به تحولاتی شد که از آن جمله می توان به بهره گیری از واژه “تأمین اجتماعی” به جای بیمه اجتماعی و همچنین تأکید بر واژه “بیمه شده” به جای کارگر اشاره کرد این نوع نگرش که پیمودن گامی بلند در عرصه تأمین اجتماعی کشور را از نظر فراگیری، پوشش جمعیتی و جامعیت تعهدات مدنظر داشت.
به دلیل فراهم نبودن شرایط و زیرساخت های اجتماعی و سیاسی و همچنین ضعف در اجرا ناکام ماند و تغییرات سازمانی پی در پی طی سال های 1354 و 1355 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد16.
مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق
دولت ها با ورود به تفاهمات دوجانبه کارگر و کارفرما آن را به تفاهم سه جانبه کارگر- کارفرما- دولت تبدیل کردند و به قلمرو ماهوی آن پایداری و گستردگی ویژه ای بخشیدند. از این طریق با شکل دادن نظامات تأمین اجتماعی آن را به مقوله ای ملی، توسعه و بین نسلی تبدیل کردند. و بدین صورت امور مربوط به مراقبت های بهداشتی و درمانی، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و… به تدریج از شکل جزیره ای و منفصل، اختیاری و غیرپایدار و غیرفراگیر در ساختارها و کارکردهای مختلف، اثر جمع شدن، در منظومه ای به هم پیوسته، پایدار و منسجم به نام تأمین اجتماعی تبدیل به یک مقوله ملی، جهانی و توسعه ای شد. پس از آن تأمین اجتماعی به عنوان حقی عمومی که انجام آن “تکلیفی” است بر عهده دولت ها یاد شد. در نتیجه، ابتدا در کشورهای توسعه یافته و سپس در جوامع دیگر، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی و رفاه اجتماعی به جای این که مقوله ای هزینه ای و سربار تلقی شود. جایگاه واقعی خود را به عنوان یک حق و تکلیف پیدا کرده و اساس رشد اقتصادی پویا و تحقق توسعه همه جانبه را فراهم ساخت17.
در سال 1952 استاندارد حداقل تأمین اجتماعی را طی مقاوله نامه شماره 102 به تصویب کنفرانس بین المللی کار برساند و از این پس تأمین اجتماعی بمنزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد ناشی از بیماری، بارداری، حوادث کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، فوت همراه با فراهم ساختن درمان و کمک عائله مندی به اعضاء خود ارائه می دهد. تعریف شده و مورد عمل قرار می گیرد.
بر اساس مقاوله نامه شماره (102) دولت های امضاء کننده متعهد می گردند حداقل سه حمایت از نه حمایت ذیل را در مورد اتباع خود بمورد اجراء در آورند و باستثناء درمان که بصورت کمک جنسی است.
میزان این حمایت ها نباید از حداقل های داده شده کمتر باشد.
الف: مراقبت های پزشکی (حمایت درمان)
ب: بیماری (از نظر جبران درآمدهای از دست رفته به دلیل عدم اشتغال به کار)
ج: بیکاری
د: بازنشستگی
ه: حوادث ناشی از کار
و: از کار افتادگی
ز: فوت
ح: ایام بارداری
ط: کمک هزینه عائله مندی18
فصل سوم : نظام تأمین اجتماعی در ایران
نظام تأمین اجتماعی را می‎توان بطور کلی در سه گروه طبقه‎بندی نمود و سپس سازمانها و مؤسسات مربوط به هر گروه را مورد بررسی قرار داد. این سه گروه عبارتند از:نظام بیمه ای ،نظام حمایتی، نظام امدادی
نظام بیمه‎ای ، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه‎ شده، کارفرما و کمک دولت تحت پوشش قرار می‎دهد و هدف عمده آن حمایت از اشتغال، رفع موانع تولید و تأمین رفاه افراد شاغل در مراکز مشمول نظام است.
مهمترین موسسات فعال در این بخش، سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
در جدول 1 با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده بر حسب سال پایه 69 متوسط مبالغ واقعی پرداختی به مستمری بگیران بلندمدت سازمان محاسبه شده است. که بیشترین مقدار آن مربوط به سال اول دوره یعنی سال 1360 با مبلغ 660531 ریال و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1368 با رقم 299456 ریال می‎باشد ضمن اینکه بیشترین نرخ رشد مربوط به سال 71 است که تقریباً 32 درصد بوده است. بنابراین اگرچه میزان پرداختی به مستمری‎بگیران بلندمدت به قیمتهای جاری افزایش چشمگیری را نشان می دهد ولی این پرداختیها به قیمتهای ثابت (سال 1369 ) نه تنها افزایشی نداشته اند، بلکه کاهش نیز یافته اند. بنابراین حمایتهای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی حتی متناسب با نرخ تورم نیزافزایش نیافته اند19.
جدول شماره(1)
متوسط مبالغ پرداختی سازمان تامین اجتماعی به قیمتهای ثابت سال 1369به مشمولان حمایتهای بلند مدت
سال
متوسط مبالغ اسمی پرداختی( ریال)
شاخص قیمت مصرف کننده
متوسط مبالغ پرداختی به قیمت ثابت سال 69(ریال)
1360
157206
8/23
660531
1361
146054
3/28
516094
1362
146285
4/33
437985
1363
147923
9/36
400876
1364
174230
4/38
453724
1365
181212
5/47
381499
1366
200933
6/60
331573
1367
254973
1/78
326470
1368
274900
8/91
299456
1369
320767
100
320767
1370
391634
7/120
324469
1371
647086
1/150
431103
1372
884731
4/184
479789
1373
1116212
3/249
447738
1374
1469941
4/372
397421
1375
2053990
5/485
447980
1376
2684978
1/538
498973
1377
3405888
5/635
535938
1378
4113281
763
539093
1379
5085916
3/859
591867
1380
6026011
3/975
629479
منبع: بانک مرکزی
با بررسی داده های مربوط به درآمد و هزینه سازمان ملاحظه می‎شود که نرخ رشد هزینه‎ها نسبت به نرخ رشد درآمد بیشتر بوده‎است که در صورت ادامه این روند باعث می‎گردد که هزینه‎های سازمان نسبت به درآمدهای آن فزونی یابد. به عبارت دیگر درآمدها و هزینه های سازمان که در سال 1361 به ترتیب برابر با 200 میلیارد ریال و 95 میلیارد ریال بوده‎اند(شکری، 1373: 105 ) در سال 1378 به 10404 و 10379 میلیارد ریال رسیده‎اند(سازمان تامین اجتماعی: 1380). این بحران مالی باعث شده‎است که سازمان نتواند افزایش مستمری‎ها را با نرخ تورم هماهنگ سازد. مهمترین دلایلی را که می‎توان برای ایجاد این بحران ذکر کرد عبارتند از:
– عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت 3 درصد حق بیمه، عدم پرداخت قانون معافیت سهم کارفرما)
– ضربه به ذخایر نقدی سازمان در بانک‎ها که براثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری ارزش واقعی خود را از دست دادند.
– بازنشستگی‎های پیش از موعد بدون تأمین منابع مصوب دولت و مجلس
– مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس مبنی بر افزایش قیمت‎ها و تعرفه‎ها که سازمان به شدت متأثر از آنها می‎باشد.
– عدم بهره‎گیری از فرصت‎ها، ذخایر و منابع از طرف سازمان در طی دو دهه گذشته
– عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه شده‎ها توسط کارفرمایان.20
مبحث اول : صندوق بازنشستگی کشوری:
مشترکین حقوق‎بگیر صندوق بازنشستگی کشوری شامل بازنشستگان، از کار افتادگان، شاغلان فوت شده و بازنشستگان فوت شده می‎باشد. به منظور ارایه یک تصویر واقعی ازقدرت خرید مشترکین حقوق بگیر صندوق متوسط مبالغ پرداختی به آنان برحسب قیمتهای ثابت( سال 1369 )در جدول شماره(2) آورده شده است.
جدول شماره 2
متوسط مبالغ واقعی پرداختی برحسب قیمت سال پایه 1369 ومتوسط مبالغ اسمی پرداختی به مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری (ریال)
سال
متوسط مبالغ اسمی
شاخص قیمت مصرف کننده
متوسط مبالغ واقعی
1360
599619
8/23
2519412
1361
516554
3/28
1825283
1362
486344
4/33
1456120
1363
482301
9/36
1307049
1364
460550
4/38
1199351
1365
463038
5/47
974817
1366
451491
6/60
745036
1367
498847
1/78
638728
1368
514394
8/91
560343
1369
784785
100
784785
1370
1006279
7/120
833703
1371
1346800
1/150
897268
1372
1630550
4/184
884246
1373
1443932
3/249
579194
1374
2275279
4/372
610977
1375
2862071
5/458
624225
1376
3440075
1/538
639300
منبع: داده ها از سالنامه آماری ، سالهای مختلف ، محاسبات تحقیق.
همان طور که از جدول مذکور برمی آید متوسط مبالغ واقعی پرداختی به مشترکین در سال 1360 بیشترین مقداررا دردوره مورد مطالعه داشته و پس از آن تا سال 1368 مرتباً کاهش یافته است، به طوری که در این سال به کمترین مقدار خود طی دوره رسیده‎است. در سال 1369 به دلیل افزایش مستمری‎ها به میزان 5 درصد آخرین میزان مستمری،
این مقدار افزایش یافته است( اعتضاد پور و رجبی راد، 1375: 99) و این افزایش تا سال 1371 ادامه داشته‎است و پس از آن مجدداً تا سال 1373 کاهش یافته و دوباره شروع به افزایش کرده‎است. به طور کلی متوسط مبالغ واقعی پرداختی از سال 1360 تا سال 1376 حدوداً چهار برابر کاهش یافته است. این مطلب نشان دهنده آن است که پرداختی‎های صندوق بازنشستگی متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته‎است و باعث گردیده که قدرت خرید و رفاه مشمولین طی دوره کاهش یابد.
ارقام جدول شماره (3 ) از تقسیم مبالغ اسمی پرداختی به مشمولین صندوق بازنشستگی بر خط فقر مطلق بدست آمده است. برای هریک از سالها اگر عدد مربوط بزرگتر از 1 باشد نشاندهنده این است که در آن سال مشمولین بالای خط فقر قرار داشته‎اند و در غیر این صورت زیر خط فقر مطلق واقع شده‎اند، باتوجه به ارقام مندرج در جدول مذکور مشخص می‎گردد که در تمام سال‎ها این نسبت بیشتر از یک بوده‎است. یعنی سطح زندگی مستمری بگیران طی دوره مورد مطالعه بالای خط فقر مطلق قرار داشته‎است. البته بالاترین مقدار مربوط به سال اول دوره یعنی سال 1360 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1368 بوده‎است. به عبارت دیگر اگرچه در تمامی سال‎ها ارقام بزرگتر از یک بوده است، اما عدد مربوط به سال 76 تقریباً نصف عدد مربوط به سال اول دوره یعنی سال 1360 بوده‎است و لذا می توان گفت از رفاه آنان پنجاه درصد کاسته شده‎است.
جدول شماره( 3)
مبالغ اسمی پرداختی مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری تقسیم بر خط فقر مطلق
سال
متوسط مبلغ اسمی پرداختی تقسیم بر خط فقرمطلق
خط فقر مطلق (ریال)
????
75/6
?????
????
73/4
??????
????
77/3
??????
????
26/3
??????
????
97/2
??????
????
54/2
??????
????
34/2
??????
????
18/2
??????
????
01/2
??????
????
81/2
??????
????
99/2
??????
????
???
??????
????
????
??????
????
????
??????
????
????
??????
????
????
??????
????
????
???????
منبع: داده ها از سالنامه آماری، سالهای مختلف، محاسبات تحقیق.
منابع و مصارف صندوق بازنشستگی طی سال‎های گوناگون در نزدیکی نقطه سر به سری قرار داشته‎است و مانع از آن شده که صندوق بتواند خدمات مطلوبی را به مستمری بگیران ارائه دهد. مهمترین دلیل این امر می‎تواند ناشی از این باشد که دولت اغلب سهم کارفرمایی خود را پرداخت نکرده و تنها قسمتی از این سهم را می‎پردازد. اما تلاش مدیریت سازمان در جهت اثبات بدیهی‎های قانونی دولت به صندوق

دیدگاهتان را بنویسید