منابع و ماخذ تحقیق استاندارد، اندازه گیری، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه

نسبت کل قندها به اسیدها از نظر طعم میوه یک عامل تعیین کننده است و مرغوبیت ارقام و مطلوبیت آنها در بازارهای مختلف دنیا بیشتر به این فاکتور بستگی دارد. برای تعیین رسیدگی میوه شاخص بلوغ یا طعم به صورت تقسیم مقدار مواد جامد محلول بر مقدار اسیدیته قابل تیتر بیان میشود.
3-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC)
برای اندازهگیری هدایت الکتریکی (EC) آب میوه، مقدار 50 میلی لیتر آب میوه صاف شده را در بشر ریخته و هدایت الکتریکی آن توسط هدایت سنج (METROHM, 644
conductometer, Swiss ) اندازهگیری شد.
3-2-6- پهاش (pH)
پهاش (pH) نشان دهنده میزان غلظت یون H+ در آب میوه انار است. پهاش طعم اسیدی آب میوه را تعیین میکند. برای اندازهگیری پهاش آبمیوه، مقدار 50 میلی لیتر از آبمیوه را در بشر ریخته و pH آن توسط پهاشمتر JENWAY 351, England)) در دمای 25 درجه سلیسیوس اندازهگیری شد.
3-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA)
مهمترین و فراوانترین اسیدهای موجود در میوه انار سیتریک، مالیک، استیک، فوماریک، تارتاریک و لاکتیک اسید میباشد. اسید عمده که اسید قابل تیتر در اناردانههای انار محسوب میشود سیتریک اسید است. اسیدهای آلی موجود در آب انار به آسانی به وسیله بازهای قوی خنثی میگردند و بنابراین میتوانند به وسیله بازهای استاندارد نظیر سدیم هیدروکسید تیتر شوند.
5 میلی لیتر از آب انار صاف شده به وسیله پیپت در داخل یک بشر خشک وتمیز ریخته و با هیدروکسیدسدیم 1/0 نرمال تیتر شد. به دلیل اینکه فنلفتالئین در محیط بازی ارغوانی میشود و رنگ آب انار قرمز است، ممکن است در تشخیص نقطه پایانی خطا ایجاد کند. بدین منظور جهت تعیین نقطه ختم عمل که 1/8pH= میباشد پهاشمتر (JENWAY 351, England) استفاده گردید. با توجه به اینکه هر میلیلیتر سود 1/0 نرمال معادل007/0 گرم سیتریک اسید است پس از پایان تیتراسیون مقدار اسیدیته کل بر حسب سیتریک اسید از رابطه زیر محاسبه گردید:
(%)کل اسیدیته = (مصرفی نرمال 0/1 سود میلیلیتر ×0/007 ×100)/(میوه آب نمونه وزن)
3-2-8- اندازه گیری ویتامین ث
ویتامین ث یا الآسکوربات از ویتامینهای محلول در آب محسوب میشود. میزان غلظت ویتامین ث به روش (Klein and Perry, 2006) اندازه گیری شد. 100 میکرولیتر از آبمیوه با 10 میلی‌لیتر متافسفریک 1% مخلوط شد. 1 میلی‌لیتر از محلول حاصل را با 9 میلی‌لیتر 2 و 6 دی کلرو ایندوفنول 50 میکرومولار برای چند ثانیه با همزن انگشتی تکان داده شد و سپس میزان ویتامین ث در طول موج 515 نانومتر با استفاده از دستگاه طیف نور سنج ثبت گردید. جهت تهیه‌ی شکل استاندارد، صد میکرو لیتر محلول 0، 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50، 70، 80، 90، 100 میلی‌گرم در لیتر از محلول ال-آسکوربیک اسید به روش فوق تهیه ‌شده و در طول موج 515 نانومتر خوانده شد. ضریب همبستگی شکل استاندارد 9283/0R2 = بود. واحد اعداد به دست آمده میلی‌گرم آسکوربیک‌اسید در 100 میلیلیتر آبمیوه است.
3-2-9- مواد فنولی
مواد فنولی کل با استفاده از روش فولین سیوکاتیو (Folin-Ciocalteau) اندازه گیری شد. غلظتهای استاندارد برای رسم منحنی درجه بندی با استفاده از گالیک اسید انجام شد. ابتدا 40 میکرولیتر آب میوه رقیق شده به 3160 میکرولیتر آب مقطر اضافه شد. سپس 200 میکرولیتر معرف فولین و در نهایت 600 میلی لیتر کربنات سدیم اشباع اضافه شد. پس از مدت زمان 2 ساعت نگهداری نمونه ها در تاریکی، جذب نمونه در طول موج 765 نانومتر با استفاده از طیف نور سنج اندازهگیری شد. مقدار مواد فنولی کل براساس میکروگرم معادل گالیک اسید در میلی لیتر نمونه بیان شد (Waterhouse, 2002).
شکل3-3- منحنی استاندارد حاصل از غلظتهای مختلف گالیک اسید (nm 517λmax=)
3-2-10- فعالیت آنتی اکسیدانی
میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه ها به روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه کیری شد. برای این منطور 1/0 میلیلیتر از عصاره میوه را با 9/0 میلی لیتر بافر Tris- HCL با 4/7 pH = مخلوط شده و 1 میلی لیتر DPPH (500 میکرومولار در اتانول) به آن اضافه شد. مخلوط حاصل به شدت تکان داده شد و به مدت 30 دقیقه در محیط تاریک نگه داشته شد کنترل هم به همین صورت تهیه ‌شد ولی با این تفاوت که به جای آب میوه از آب مقطر استفاده شد. میزان جدب محلول در طول موج 517 نانومتر توسط طیفنورسنج قرائت گردید. میزان جذب مخلوط مشابهی که فاقد DPPH باشد برای تصحیح ماده‌ی زمینه استفاده شد (CAM et al., 2009). میزان فعالیت آنتی اکسیدانی از رابطه زیر بدست می آید:
اکسیدانی آنتی فعالیت (%)=(نانومتر 517 موج طول در نمونه جذب میزان)/(نانومتر 517 موج طول در شاهد نمونه جذب میزان ) ×100
3-2-11- میزان آنتوسیانین کل
1 میلی لیتر عصاره انار را توسط بافر (0.2 N KCL)/(0.2 N HCL) با 1 = pH به حجم 25 میلی لیتر رسانده شد. 10 میلی لیتر دیگر از همان عصاره توسط بافر (1N CH_3 CO_2 Na)/(1N HCL) با 5/4pH = به حجم 25 میلی لیتر می رسانیم. میزان جذب این دو نمونه در طول موج 510 نانومتر قرائت شد و میزان آنتوسیانین توسط فرمول زیر محاسبه شد:
C_(mg⁄l)=(〖AbS〗_pH1-〖AbS〗_pH4.5 ) 484.82×1000⁄(24825×DF)
در این فرمول 82/484 جرم مولکولی سیانیدین-3-گلوکوزید، 24825 جذب مولی سیانیدین-3-گلوکوزید در 1 = pH و DF فاکتور رقیق سازی است (Rapisarda et al., 2000).
3-3- واکاوی آماری دادهها
در این پژوهش به منظور بررسی روند تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه انار و اناردانهها در طی انبارداری از نرمافزار Excel استفاده گردید. تجزیه و تحلیل واریانس دادهها و مقایسه میانگین برمبنای آزمون دانکن در سطح 1% با نرم افزار SAS v. 9.1 صورت گرفت.
فصل چهارم
4- نتایج و بحث
نتایج حاصل از اثر پوششهای خوراکی متفاوت بر صفات کمی و فیزیکوشیمیای میوه انار رقم رباب نیریز در طی انبارداری به مدت 160روز و اناردانهها به مدت 16روز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
4-1- عمر انبارداری
4-1-1- اناردانه
بعد از گذشت 16 روز در تمام نمونهها به جز نمونههای تیمار شده با کیتوزان 5/1%، آلودگی کپکی مشاهده شد. در نمونه های شاهد زودتر از دیگر نمونه ها و پس از 7 روز آلودگی مشاهده شد. نمونه های متیل سلولز، نانوکیتوزان و پکتین به ترتیب پس از 8، 10 و 11 روز انبارداری آلودگی نشان دادند (شکل 4-1).
فعل و انفعال بین مولکولهای کیتوزان دارای بار مثبت و غشاهای یاختهای میکروبی دارای بار منفی منجر به نشت پروتئینها و دیگر اجزای یاختهای میشود. سازوکار دقیق فعالیت ضد میکروبی کیتین، کیتوزان و مشتقات آنها هنوز نامشخص است، اما کیتوزان همچنین به عنوان
یک عامل کلات کننده عمل میکند که به طور انتخابی با فلزات پیوند میدهد و به این ترتیب از تولید مواد سمی و رشد میکروبی جلوگیری میکند (Shahidi et al., 1999).
کیتوزان در یاخته میزبان (عوامل قارچی) به عنوان یک عامل پیوند کننده آب عمل میکند و آنزیمهای مختلف را از عمل باز میدارد. پیوند دادن کیتوزان باDNA و باز داشتن سنتز mRNA از طریق نفوذ کیتوزان در هسته ریزانداموارهها و تداخل با سنتز mRNA و پروتئینها صورت میگیرد (Shahidi et al., 1999).
خاصیت ضد میکروبی کیتوزان به چندین فاکتور از جمله درجه استیله شدن و وزن مولکولی کیتوزان مورد استفاده، پهاش محیط، دما و حضور ترکیبات غذایی بستگی دارد (Devlieghere et al., 2004). کیتوزان با وزن مولکولی کم قابلیت نفوذپذیری و فعالیت ضد باکتریایی بالاتری از کیتوزان با وزن مولکولی زیاد دارد (Chine et al., 2007). کیتوزان و فیلمهای چند لایه کیتوزان دارای عوامل ضد میکروبی، نوعی از بسته بندی فعال را فراهم میکنند که مواد محافظ آزاد شده از فیلم روی سطح غذا رسوب کرده و از رشد میکروبی جلوگیری می کنند (Labuza and Breen, 1989; Chen et al., 1996).
وجود مواد محافظ در فیلمهای کیتوزان، دافعه الکترواستاتیکی بین مولکولی در مولکولهای کیتوزان را کاهش میدهند و تشکیل پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی را تسهیل میکنند (Rinaudo and Domard, 1989). چن و همکاران (1996) مشاهده کردند که فیلم بسته بندی تهیه شده از متیل سلولز، کیتوزان و مواد محافظ فعالیت ضد میکروبی دارد.
4-2- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری
4-2-1- اناردانه
نتایج تغییرات کاهش وزن انار دانهها طی دوره انبارداری در تمام تیمارها نشان دهنده روند کاهشی در سطح احتمال 1 درصد میباشد (جدول 4-1). هر چه زمان نگهداری افزایش یافت، درصد کاهش وزن نیز بیشتر گردید. سرعت کاهش وزن در نمونه های شاهد بیشتر از نمونه های تیمار شده بود و پوشش دادن میوهها با پوششهای خوراکی به طور قابل توجهی کاهش وزن در طی انبارداری را کاهش داد. بعد از 12 روز نگهداری نمونه ها در سردخانه، بیشترین کاهش وزن در نمونه های شاهد (در مرحله سوم اندازهگیری) به میزان (24/2%) ثبت شد. در مرحله چهارم اندازهگیری نمونه های پوشش داده شده با کیتوزان (5/1%) کمترین کاهش وزن (85/1%) مشاهده شد (جدول 4-1). پوششهای خوراکی پکتین و نانو کیتوزان بعد از کیتوزان بهترین تاثیر را بر روی نمونهها داشتند. در مرحله سوم اندازهگیری پوشش متیل سلولز تفاوت معنیداری نسبت به نمونههای شاهد نداشت. در مرحله چهارم اندازهگیری به ترتیب کاهش وزن (18/2%) و (23/2%) را نشان دادند (جدول 4-1).
برنامههای پس از برداشت مانند: برش زدن، قطعه قطعه کردن، دانه کردن میوهها سبب حذف لایهی اپیدرم طبیعی و افزایش سطح بافتهایی که در معرض هوای آزادند، میگردد. این امر سبب افزایش تعرق و در نتیجه کاهش وزن میگردد (Tulin Oz and Ulukanli, 2011). در نتیجه از دست دادن آب، کیفیت میوه به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. که اولین نشانه های آشکار آن، پژمردگی و چروکیدگی سطح اناردانهها است (Bico et al., 2009; Olivas and Barboso-Canovas, 2009).
محدوده کاهش وزن اناردانهها بین 6-4% است (Bico et al., 2009). اگر چه در پایان زمان انبار داری میزان کاهش وزن اناردانههای شاهد از این میزان تجاوز نکرد، اما میزان کاهش وزن اناردانهها میتواند نشان دهنده آغاز فساد باشد (Tulin Oz and Ulukanli, 2011).
در پژوهشی نشان داده شد که میوههای توتفرنگی و انگور فرنگی قرمز تازه پوشش داده شده با کیتوزان، به طور معنیداری کاهش وزن کمتری را در طی انبارداری در دمای 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 88% داشتند (Hana et al., 2004).
اثر مواد پوششی پلیساکاریدی و ترکیب تیمارهای بستهبندی با فیلم پلاستیکی، روی کاهش وزن ساقههای کلم بروکلی توسط وینا و همکاران (2007) مطالعه شد. این پوشش دهندهها کاهش وزن را در طی دوره انبارداری کم نکردند. گنتارد31 و همکاران (1993) گزارش کردند که اثر گلیسرول بر کند کردن سرعت کاهش وزن را میتوان به ویژگیای آبدوستی این ترکیب نسبت داد که به جذب مولکولهای آب کمک میکند.
جدول 4-1- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
تیمار
148/1C**
85/1c
49/1f
24/1g*

دیدگاهتان را بنویسید