منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس، فیزیولوژی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه

20/75bc
نانو کیتوزان
70/61C
22/38k
32/52i
17/67ef
60/75bc
20/75bc
شاهد
69/41E
41/54D
58/68C
52/77 A
20/75B**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-11- تغییرات میزان آنتوسیانین در طی دوره انبارداری
4-11-1- اناردانه
نتایج ارزیابی آنتوسیانین اناردانهها در طی دوره انبارداری در تیمارهای مختلف نشان داد که تیمارهای به کار رفته و زمان انبارداری میزان آنتوسیانین اناردانهها را تحت تاثیر قرار داد. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان دهنده معنیدار بودن روند کاهش آنتوسیانین کل در طول دوره انبارداری است. هر چند پس از 4 روز انبارداری میزان آنتوسیانین آب اناردانهها افزایش نشان داد و این افزایش در نمونههای پوشش داده شده با پکتین بیشتر از دیگر نمونهها بود، اما پس از آن تا پایان دوره انبارداری میزان آنتوسیانین کل کاهش نشان داد. نتایج تجزیه واریانس دادهها در پایان دوره آزمایش نشان داد که همه پوششهای خوراکی در سطح احتمال 1 درصد به طور معنیداری باعث کند شدن سرعت کاهش آنتوسیانین کل شد. در پایان دوره انبارداری بیشترین میزان آنتوسیانین برای تیمارهای کیتوزان (46/764) میلیگرم در لیتر و پکتین (36/713) میلیگرم در لیتر و کمترین میزان آنتوسیانین برای نمونههای شاهد (5/733) میلیگرم در لیتر در مرحله سوم اندازهگیری (روز هشتم انبارداری) ثبت گردید (جدول 4-19).
جدول 4-19- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
46/857A**
46/764e
28/814d
25/949b
902c*
کیتوزان
2/861 A
پوسیدگی
81/788e
8/892c
902c
متیل سلولز
19/858A
36/713e
43/835d
983a
902c
پکتین
68/845 B
5/726g
834d
25/920 c
902c
نانو کیتوزان
41/824 C
پوسیدگی
5/733f
75/837 d
902c
شاهد
77/734C
2/801 B
410/916A
902A**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-11-2- میوه انار
نتایج ارزیابی آنتوسیانین میوههای انار در طی دوره انبارداری در تیمارهای مختلف نشان داد که تیمارهای به کار رفته و زمان انبارداری میزان آنتوسیانین اناردانهها را تحت تاثیر قرار داد. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان دهنده معنیدار بودن روند کاهش آنتوسیانین کل در طول دوره انبارداری است. هر چند پس از 40 روز انبارداری میزان آنتوسیانین آب اناردانهها افزایش نشان داد و این افزایش در نمونههای پوشش داده شده با پکتین بیشتر از دیگر نمونهها بود، اما پس از آن تا پایان دوره انبارداری میزان آنتوسیانین کل کاهش نشان داد. نتایج تجزیه واریانس دادهها در پایان دوره آزمایش نشان داد که همه پوششهای خوراکی در سطح احتمال 1 درصد به طور معنیداری باعث کند شدن سرعت کاهش آنتوسیانین کل شد. در پایان دوره انبارداری بیشترین میزان آنتوسیانین برای تیمارهای کیتوزان 75/619 میلیگرم در لیتر و متیل سلولز 25/612 میلیگرم در لیتر و کمترین میزان آنتوسیانین برای نمونههای شاهد 5/733 میلیگرم در لیتر ثبت گردید (جدول 4-20).
در این پژوهش میزان آنتوسیانین اناردانهها و میوههای انار در طی دوره انبارداری کاهش یافت. نتایج مشابه در این مورد در طی نگهداری انار رقم آثاریا40 در طی نگهداری در دمای 5 درجه سلسیوس گزارش شده است (Miguel et al., 2004). همچنین نتایج این آزمایش مشخص کرد که در طی 40 روز اول انبارداری درآنتوسیانین کل در میوهها و در طی 4 روز اول دوره انبارداری در آنتوسیانین کل در اناردانهها افزایش نشان داد. سنتز آنتوسیانینها پس از برداشت در توت فرنگی (Han et al., 2004)، تمشک جنگلی (Han et al., 2004)، انار (Palou et al., 2007) و گیلاس (Goncaves et al., 2007) گزارش شده است. کیتوزان به طور معنی داری تخریب آنتوسیانینها را به تاخیر انداخت و با افزایش غلظت، تاثیر مثبت آن افزایش یافت. پوششهای خوراکی با کاهش از دست دهی آب، کاهش اکسیژن در دسترس برای فعالیت آنزیمها و ایجاد اتمسفر تغییر یافته تخریب آنتوسیانینها را کند کرد. همچنین دمای پایین با کاهش از دست دهی آب و کند کردن سوخت و ساز سلولی و فعالیت آنزیمهای تجزیه کننده آنتوسیانینها، باعث حفظ آنتوسیانینها در طی دوره انبارداری میشود.
جدول 4-20- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
20/769A**
75/619 k
685 hi
5/771f
5/914 b
25/855d*
کیتوزان
10/767 A
25/612 k
668 i
75/791 e
5/907 b
25/855 d
متیل سلولز
70/739 B
5/581l
649 j
25/729 g
5/883 c
25/855 d
پکتین
76/734 B
25/499 n
33/641 j
5/739 g
50/938 a
25/855 d
نانو کیتوزان
65/708 C
25/525 m
25/622 k
75/694h
25/854 d
25/855 d
شاهد
80/567E
117/65D
35/745 C
90/897A
25/855B **
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند
4-12- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری
4-12-1- میوه انار
چگالی میوه با گذشت زمان کاهش یافت (جدول 4-21). در ماه نخست تغییرات معنیداری در تیمارهای مختلف و شاهد مشاهده نگردید، اما کاهش چگالی در تمام نمونهها رخ داد. کاهش چگالی نمونههای تیمار شده با پکتین و نانوکیتوزان در ماه اول نسبت به زمان شروع انبارداری تفاوت معنیداری نداشتند (جدول 4-21). این تغییرات نشان میدهد که میانگین حجم میوه در طول مرحله دوم و چهارم اندازهگیری در طول دوره انبارداری کاهش می یابد. ممکن است حجم گازهای درونی در زمان رسیدن میوه کاهش یابد. برای مثال نرم شدن دیواره یاخته و آزاد شدن گازها سبب تسهیل چروکیدگی و فروپاشی هوای فضای بین یاختهای میشود (Mc Glone et al., 2007). بر همکنش تیمارها و دوره انبارداری چگالی میوهها معنیدار نبود (جدول پیوست 4-3). میوههای شاهد در مرحله پایانی انبارداری کمترین میزان چگالی را از خود نشان دادند (جدول 4-21).
جدول 4-21- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
98/0 BC**
95/0 def
95/0 def
99/0 b-f
96/0 c-f
07/1 a*
کیتوزان
99/0BC
96/0 c-f
00/1 b-e
94/0 ef
97/0 c-f
07/1 a
متیل سلولز
01/1AB
97/0 c-f
96/0 c-f
99/0 b-f
04/1 ab
07/1 a
پکتین
01/1 AB
00/1 a-e
96/0 def
02/1 abc
01/1 a-d
07/1 a
نانو کیتوزان
98/0BC
93/0 f
95/0 def
96/0 c-f
98/0 b-f
07/1 a
شاهد
96/0C
96/0C
98/0BC
99/0B
07/1 A**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند
4-13- نتیجهگیری کلی
در این پژوهش از میان پوششهای خوراکی به کار رفته، کیتوزان به طور موثری با پوشش منافذ و شکافهای موجود در پوست میوه انار باعث کاهش ازدست دادن آب و کاهش ضایعات کمی میوه پس از برداشت شد. هم پوست و هم اناردانهها در طی انبارداری آب از دست دادند، اما کاهش وزن به طور عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تغییرات کم در اثر تیمارها در طی دوره انبارداری بر شاخصهای کیفی میوه انار همچون مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر و پهاش سبب حفظ کیفیت نمونهها گردید. به دلیل نقش کیتوزان در کاهش از دست دهی آب از یاختههای پوست و اناردانه و افزایش مقاومت به سرما، میوه های پوشش داده شده سطوح پایینتری از هدایت الکتریکی را نشان دادند.
به طور کلی کیتوزان به عنوان یک فیلم نیمه نفوذپذیر میتواند با تغییر در نفوذپذیری نسبت به آب و گازها با تغییر اتمسفر درونی محصول ضمن کاهش ضایعات ناشی از تعرق باعث حفظ کیفیت پس از برداشت میوه شود. در پژوهش حاضر نیز میوههای تیمار شده با کیتوزان از نظر شاخصهای کمی و کیفی وضعیت بهتری در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها داشتند.
4- 14- پیشنهادها
به منظور توسعه پژوهش
استفاده از دیگر مواد پوشش دهنده
کاربرد مواد پوشش دهنده بر روی محصولات دیگر
اندازهگیری تنفس و میزان اتیلن محصولات پوشش داده شده
اندازهگیری آنزیمهای کاتالاز، پراکسیداز و سوپر اکسید دسموتاز
منابع
ایران منش، م. (1388). پوشش ها و فیلم های خوراکی. مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی. شماره 48، 21ص.
بهادران باغبادرانی، ف. (1379). بررسی تاثیر تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انباری و کیفیت انار (رقم ملس ترش). پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه تهران. 116ص.
بهزادی شهر بابکی، ح.(1377). پراکندگی و تنوع ارقام انار در ایران . نشرآموزش کشاورز ی کرج ، 265ص.
بیگی، ف.، عبدوسی، و.، و علی قاسمی، ا.، (1389). بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه برخی از رقم های محلی انارایران در شرایط اقلیمی اصفهان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران جلد 11 شماره 4 ص 277 تا 29.
دارایی ف.، بدیعی. ف.، میزانی. م. و گرامی. ع. (1388). اثرات افزودن مواد پلاستی سایزر بر برخی ویژگی های مکانیکی و شیمی فیزیکی فیلم متیل سلولز خوراکی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال 4، شماره 3، ص54-47.
راحمی، م. (1387). فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمهای بر فیزیولوژی و جابهجایی میوه و سبزیها (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز. 259ص.
سحری، م. ا. (1381). شیمی واکنشهای قهوهای شدن (در مواد غذایی). انتشارات اندیشمند. 128ص.
شرافتیان، د. (1378). میوه انار، داشت، کاشت، برداشت و نگه داری. نشر آموزش کشاورزی.
عزیزی، م. (1389). کاهش ضایعات محصولات در دوره پس از برداشت. پیشگیری از اتلاف منابع ملی. 1، 479-790 ص.
فدوی، ا. (1382). جداسازی و اندازهگیری قندها و برخی از کاتیونهای فلزی در بعضی از

دیدگاهتان را بنویسید