منابع و ماخذ تحقیق تحلیل داده، اکسیداسیون، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

روی هر دو نمونهی اناردانه و میوه انار داشتند. اگرچه اناردانههای پوشیده شده با نانوکیتوزان تفاوت معنیداری با پکتین نداشت.
جدول4-10- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
40/3B**
79/3 bc
56/3 def
28/3 ij
18/3 jk
21/3jk*
کیتوزان
43/3 B
69/3 cd
62/3 de
53/3ef
11/3 kl
21/3jk
متیل سلولز
44/3B
05/4 b
62/3 de
49/3fg
03/3lm
21/3jk
پکتین
40/3 B
07/4 b
63/3 de
36/3hi
92/2m
21/3jk
نانو کیتوزان
61/3 A
00/4a
82/3 b
61/3de
41/3 gh
21/3jk
شاهد
84/3 A
65/3 B
45/3 C
13/3E
21/3D**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمیباشند. باشند
یافتههای بسیاری از محققین مشخص کرده است که کیتوزان باعث کند شدن روند تغییرات مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر و pH در میوهها میشود که به طور کلی به تغییر میزان اکسیژن و دیاکسید کربن داخلی و کاهش استفاده از قندها و اسیدهای آلی با بازداشتن فعالیت تنفسی و کاهش سنتز اتیلن مربوط میشود (Line et al., 2008; Meng et al., 2008; Li and Yu, 2008; Abbasi et al., 2009).
4-7- هدایت الکتریکی
4-7-1- اناردانه
نتایج تحلیل دادههای مربوط به تغییرات هدایت الکتریکی آب میوه اناردانهها در طول دوره انبارداری از نظر آماری معنیدار بوده است (جدول 4-11). لازم به ذکر است که پس از جداسازی اناردانهها و پیش از انتقال اناردانهها به سردخانه، مقدار هدایت الکتریکی آب میوه (34/1) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر ثبت گردید. در مرحله سوم انبارداری کمترین مقدار هدایت الکتریکی مربوط به اناردانههای (64/2) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر بود. در پایان مرحله انبارداری کمترین میزان هدایت اکتریکی مربوط به تیمار کیتوزان (8/1) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر بود که با تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری نداشت.
جدول 4-11- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
11/2 B**
80/1e
81/2 ab
48/2c
34/1 f*
کیتوزان
24/2 C
پوسیدگی
74/2 ab
65/2 bc
34/1 f
متیل سلولز
21/2 C
14/2 d
66/2 bc
71/2 b
34/1 f
پکتین
27/2 D
12/2 d
90/2 a
72/2 ab
34/1 f
نانو کیتوزان
2/2 A
پوسیدگی
64/2 bc
62/2 bc
34/1 f
شاهد
02/2C
64/2B
75/2 A
34/1D**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-7-2- میوه انار
نتایج تحلیل دادههای مربوط به تغییرات هدایت الکتریکی آب میوهها در طول دوره انبارداری، در تمام تیمارها از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است (جدول 4-12). هدایت الکتریکی تا 80 روز پس از شروع دوره انبارداری روند افزایشی داشت و سپس تا پایان دوره انبارداری روند کاهشی نشان داد (جدول 4-12). پس از برداشت میوهها و پیش از آغاز دوره انبارداری هدایت الکتریکی آب میوهها (9/1) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر بود. 40 روز پس از انبارداری هم در میوههای شاهد و هم در میوههای تیمار شده پوششهای خوراکی، مقدار هدایت الکتریکی آب میوه افزایش نشان داد، هرچند مقدار افزایش در میوههای شاهد بیشتر بود. در پایان مرحله انبارداری برای میوههای پوشش داده شده با کیتوزن کمترین هدایت الکتریکی آب میوه (53/2) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر و برای آب میوههای شاهد بیشترین هدایت الکتریکی (94/3) میلیدسیزیمنس بر سانتیمتر ثبت گردید. کیتوزان بهترین اثر را روی اناردانهها و میوههای پوشش داده شده داشتند. زندگی گیاه بستگی به حفظ ساختمان و عمل غشاءهای یاخته دارد. غشاءها به تنشهای محیطی همچون از دست دادن آب، سرمازدگی و یخزدگی بسیار حساس هستند. آشفتگی تدریجی در تمامیت غشا که باعث ازدست رفتن نظم اجزای سیتوپلاسمی میشود و افزایش در نفوذپذیری غشای پلاسمایی پدیدههایی هستند که منجر به پیری بافت گیاهی میشوند و به صورت افزایش در نشت نمکها از سلول اندازهگیری میشوند. تحقیقات نشان داده که پیری نتیجه افزایش نشت غشا در اثر پراکسید شدن لیپیدها است (Rubinsten, 2000; Lin et al., 2008; Fisk et al., 2008). در طی انبارداری هدایت الکتریکی غشا افزایش و تمامیت غشا کاهش مییابد (Dong et al., 2004; Zhou et al., 2008). هدایت بالاتر نشت بیشتر یونها و در نتیجه آسیب بیشتر به غشاها را بیان میکند. کیتوزان میتواند تمامیت غشا را حفظ کند و نشت غشا و پیری را در طی انبارداری به تاخیر بیاندازد. مشخص شده که اثر کیتوزان در تاخیر سرعت رسیدن و نگهداشتن ترکیبات کیفی میوه به احتمال به دلیل بازداشتن پراکسید شدن لیپیدها با کاهش تولید مالون دیآلدئید و انگیزش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز است (Dong et al., 2004; Lin et al., 2008).
جدول 4-12- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای ℃ 5±1
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
81/2A**
53/2 i
93/2 efg
32/3 d
30/3 d
98/1 j*
کیتوزان
01/3 B
89/2 fgh
09/3 def
29/3 d
79/3c
98/1 j
متیل سلولز
04/3 BC
64/2hi
14/3de
64/3c
81/3 c
98/1 j
پکتین
07/3 C
77/2 ghi
18/3 d
59/3c
83/3 c
98/1 j
نانو کیتوزان
52/3D
92/3 d
73/3 c
20/4 b
45/4 a
98/1 j
شاهد
82/2D
21/3C
61/3 B
84/3A
98/0E**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-8- ویتامین ث
4-8-1- اناردانه
تحلیل دادههای مربوط به تغییرات آسکوربیک اسید در طول دوره انبارداری در تمام تیمارها از نظر اماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشان دهنده روند کاهش میزان اسید آسکوربیک نمونهها است (جدول 4-13). سرعت کاهش میزان اسید آسکوربیک در مرحله سوم اندازهگیری نسبت به دیگر مراحل اندازهگیری بیشتر بود. قبل از شروع دوره انبارداری نمونهها در سردخانه مقدار ویتامین ث اناردانهها (90/192) میلیگرم در لیتر بود. بیشترین مقدار ویتامین ث در مرحله چهارم اندازهگیری برای نمونههای پوشیده شده با کیتوزان (68/67) میلیگرم در لیتر ثبت گردید. بعد از کیتوزان، پوشش خوراکی نانوکیتوزان (31/56) میلیگرم در لیتر بهترین اثر را روی حفظ میزان ویتامین ث نمونهها داشت. در این پژوهش اناردانههای تیمار شده با پکتین به سرعت ویتامین ث خود را از دست دادند. در مرحله چهارم اندازهگیری (روز 12) کمترین میزان ویتامین ث برای نمونههای پوشیده شده با پکتین به میزان (22/12) میلیگرم در لیتر ثبت گردید (جدول 4-13).
جدول 4-13- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
69/130B **
68/67f
63/85 e
54/176b
9/192a*
کیتوزان
23/136A
پوسیدگی
71/49g
09/166c
90/192a
متیل سلولز
11/77C
22/12i
54/36 h
77/66 f
90/192a
پکتین
97/126B
31/56 f
16/69 f
50/189 a
90/192a
نانو کیتوزان
78/130B
پوسیدگی
21/52 g
23/147d
90/192a
شاهد
40/45D
65/58 C
22/149B
90/192A**
میانگین زمان ها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-8-2- میوه انار
تجزیه و تحلیل آماری دادههای مربوط به مقدار ویتامین ث در میوههای انار در طول انبارداری بیانگر معنیدار بودن تمام تیمارها در سطح احتمال 1 درصد و نشاندهنده روند کاهش اسید آسکوربیک میوهها است (جدول 4-14). در پایان دوره انبارداری بیشترین میزان آسکوربیک اسید برای نمونههای تیمار شده با کیتوزان (22/78) میلیگرم در لیتر ثبت گردید. کمترین میزان ویتامینث برای نمونههای شاهد (8/14) میلیگرم در لیتر ثبت گردید. پوشش خوراکی متیل سلولز (81/54) میلیگرم در لیتر بعد از پوشش کیتوزان بهترین اثر را بر حفظ ویتامین ث نمونهها داشت. نمونه های شاهد و نمونههای پوشیده شده با نانوکیتوزان تفاوت معنیداری با هم نداشتند. در پایان دوره انبارداری نمونههای تیمار شده با کیتوزان بیشترین مقدار ویتامین ث را در بین تیمارها داشتند. این پدیده ممکن است به علت تاثیر کیتوزان بر روی کاهش فعالیتهای متابولیکی موثر در اکسیداسیون اسید آسکوربیک باشد (Neeta et al., 2011). همچنین میزان بالای اسید آسکوربیک نمونهها میتواند به علت کند شدن تنفس باشد. اکسیداسیون اسید آسکوربیک به عوامل مختلفی مانند نور، گرما، مواد معدنی، در معرض اکسیژن بودن و پ هاش قلیایی بستگی دارد ( Abbasi et al., 2009). آیرانسی و تونک39 (2003) اعلام کردند که کاهش از دست دهی آسکوربیک اسید به علت غلظت پایین اکسیژن در نمونههای پوشیده شده با پوششهای خوراکی است. میزان کاهش ویتامین ث با افزایش طول مدت نگهداری و دمای نگهداری بیشتر میشود. اتلاف آسکوربیک اسید نیز در میوههای آلوده بیش از میوههای سالم میباشد ولی هیچگاه میزان آسکوربیک اسید به صفر نمیرسد (Adisa, 1986). نتایج این پژوهش در راستای تحقیقات پاپایای پوشیده شده با کیتوزان (Alie et al., 2011)، گلابی پوشیده شده با کیتوزان (Zhou et al., 2008; Oms-Oliu et al., 2008)، انبه پوشیده شده با کیتوزان ( Zhu et al., 2008), انگور پوشیده شده با متیل سلولز (Pastor et al., 2011 ) میباشد. این ویتامین در طول مدت نگهداری یا رسیدگی میوه بر اثر فعالیت آنزیمهای فنول اکسیداز و آسکوربیک اکسیداز تجزیه شده و میزان آن کاهش مییابد (Mazaheri et al., 2007).
جدول 4-14- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری

دیدگاهتان را بنویسید