منابع و ماخذ تحقیق نفوذپذیری

دانلود پایان نامه

کیتوزان
670/1D
پوسیدگی
50/1 h
57/1 gh
93/1a
شاهد
713/1 C
694/1 C
755/1B
932/1A**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-4-2- میوه انار
تغییرات اسیدیته قابل تیتر در میوهها نشان دهنده معنیدار بودن روند کاهشی در طول دوره انبارداری از نظر آماری در سطح 1% است(جدول 4-6). پیش از آغاز دوره انباری، مقدار اسیدیته قابل تیتر (512/1%) بود و 40 روز پس از انبارداری در مورد تمام تیمارهای پوشش خوراکی اسیدیته قابل تیتر کاهش پیدا کرد. در مرحله آخر اندازهگیری بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتر در میوه های پوشش داده شده با متیل سلولز (28/1%) و کمترین میزان اسیدیته مربوط به نمونههای شاهد (84/0%) بود. بطور کلی کاربرد پوششهای خوراکی باعث حفظ اسیدیته نمونههای پوشش داده شده نسبت به نمونههای شاهد گردید.
برنامههای کاربردی پس از برداشت مانند پوشش دهی سبب کاهش میزان تنفس محصولات میگردد و در نتیجه اسیدهای آلی میوهها و اناردانهها کمتر در واکنشهای آنزیمی تنفس مصرف میگردد (Bico et al., 2009). در تمامی نمونههای تیمار شده با پوششهای خوراکی میزان اسیدیته قابل تیتر کاهش یافته است، اما این مقدار در مقایسه با نمونههای شاهد به طور معنیداری کمتر بوده است. این نتایج با یافتههای دیگران (Bico et al., 2000 Zhou et al., 2008; Sadeghi and Akbarpoor, 2009; Ali, 2011; Tulin Oz and Ulukanli 2011) همسو میباشد. اسیدهای آلی سوبسترای اصلی تنفس بوده و با کاهش میزان تنفس اسیدهای آلی کمتر مصرف میشوند. تنفس پایین در اثر پوشش روی میوه میتواند تاخیر در کاربرد اسیدهای آلی در واکنشهای آنزیمی تنفس را توضیح دهد ( Hernandez-Munoz et al., 2006).
جدول4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
18/1 B**
91/0hi
03/1efgh
17/1def
30/1bcd
51/1a*
کیتوزان
24/1AB
28/1cd
17/1def
02/1fgh
22/1 de
51/1a
متیل سلولز
29/1 A
97/0ghi
17/1def
34/1abcd
44/1abc
51/1a
پکتین
22/1AB
94/0hi
03/1 efgh
15/1defg
49/1ab
51/1a
نانو کیتوزان
98/0 C
84/0hi
78/0i
85/0 hi
91R hi
51/1a
شاهد
99/0 D
04/1CD
11/1 C
27/1 B
51/1A**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-5- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری
4-5- 1- اناردانه
نتایج مقایسه میانگین مربوط به تغییرات شاخص طعم میوه مشخص میکند که روند افزایش شاخص طعم میوه در طول دوره نگهداری در انبار از نظر آماری در سطح احتمال 1% در تمام تیمارها معنیدار بوده است (جدول 4-7). پس از جداسازی اناردانه و پیش از آغاز دوره انبارداری، شاخص طعم (02/8) بود و در طی 12 روز نگهداری در سردخانه درمورد تمام تیمارها افزایش نشان داد. تیمارهای کیتوزان (26/9) و نانوکیتوزان (45/9) و متیل سلولز (30/9) در مرحله سوم اندازهگیری (8 روز از شروع انبارداری) نسبت به شاهد افزایش کمتری نشان دادند. به این ترتیب در پایان دوره انبارداری بیشترین (63/10) و کمترین (71/9) مقدار شاخص طعم میوه، به ترتیب در اناردانههای پوشیده شده با نانوکیتوزان و کیتوزان 5/1% نگهداری شده در دمای 5 درجه سلسیوس ثبت گردید (جدول 4-7).
جدول4-7- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
85/8C**
71/9 bcd
26/9 d
41/8ef
02/8 f*
کیتوزان
81/8C
پوسیدگی
30/9 d
12/9 de
02/8 f
متیل سلولز
83/9A
44/10 ab
52/10 a
33/10abc
02/8 f
پکتین
27/9B
63/10 a
45/9 d
99/8 de
02/8 f
نانو کیتوزان
31/9B
پوسیدگی
24/10abc
66/9 cd
02/8 f
شاهد
264/10A
760/9B
305/9C
022/8D**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-5-2- میوه انار
نتایج مقایسه میانگین مربوط به تغییرات شاخص طعم میوه مشخص میکند که روند افزایش شاخص طعم میوه در طول دوره نگهداری در انبار و از نظر آماری در سطح احتمال 1% در تمام تیمارها معنیدار بوده است (جدول 4-8). پس از برداشت میوه و پیش از آغاز دوره انبارداری، شاخص طعم (85/9) بود و در طی 160 روز نگهداری در سردخانه درمورد تمام تیمارها افزایش نشان دادند. نمونههای پوشیده شده با پوشش خوراکی نسبت به تیمار شاهد، افزایش کمتری نشان دادند. در پایان دوره انبارداری، تیمارها تفاوت معنیداری با هم نداشتند، اما تفاوت تمام تیمارها با نمونههای شاهد معنیدار بود. کیتوزان فیلمی نیمه نفوذپذیر روی سطح میوه تشکیل میدهد که میتواند انتقال رطوبت از میوه به محیط را به تأخیر بیاندازد و مصرف تنفسی را کاهش دهد (Line et al., 2008). پوشش کیتوزان اتمسفر داخلی میوه را تغییر میدهد، بدون اینکه سبب تنفس غیر هوازی شود، چرا که نفوذپذیری انتخابی فیلمهای کیتوزان به اکسیژن بیشتر از دیاکسیدکربن است (El Ghaouth et al., 1991). به عنوان یک قانون کلی وقتی اکسیژن به زیر 3% برسد تنفس غیرهوازی آغاز میگردد. مقایسهای بین سرعت تنفس اناردانههای جدا شده و پوست میوه نشان داده است که پوست دو برابر اناردانهها تنفس انجام میدهد (میرجلیلی، 1381) از این رو تغییرات شاخص طعم در میوههای انار بیشتر از اناردانهها بود. پوششهای خوراکی روی میوههای تازه با کند کردن فعالیتهای سوخت و ساز باعث به تأخیر افتادن تغییر در شاخصهای کیفی میوه خواهد شد (Jain et al., 2004). کاهش دمای انبار نیز با کند کردن سرعت تنفس، کیفیت محصول را به مدت طولانیتری حفظ خواهد کرد (Serrano et al., 2008).
جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
تیمار
میانگین تیمارها
160
120
80
40
0
35/14 B**
57/18 b-f
37/16 b-f
82/14 ef
13/12g
85/9 k*
کیتوزان
75/13B
51/13 a-f
77/14 ab
51/18 b-f
11/12 ef
85/9 k
متیل سلولز
43/13 B
82/17 abc
75/14 abc
265/13 a-d
45/11abc
85/9k
پکتین
56/14 B
25/19 a
39/17 a
53/15 def
80/10 f
85/9 k
نانو کیتوزان
/17 92A
56/19 def
08/21 a-f
50/21 a-d
61/17 c-f
85/9 k
شاهد
74/17A
87/16A
72/16 A
82/12B
85/9C**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
4-6- تغییرات پهاش طی دوره انبارداری
4-6-1- اناردانه
بررسی تغییرات پهاش در طول دوره انبارداری، در تمام تیمارها از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده و نشان دهنده روند افزایشی پهاش است (جدول 4-9). به طور کلی اناردانههای تیمار شده با پوششهای خوراکی، پهاش پایینتری نسبت به اناردانههای شاهد داشتند. نمونههای تیمار شده با کیتوزان در مرحله چهارم اندازهگیری (در روز 12 بعد از شروع انبارداری) پایینترین پهاش(01/3) را نسبت به دیگر تیمارها داشتند. تیمارهای پکتین و نانو کیتوزان با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند. در بین پوششهای خوراکی متیل سلولز (12/3) کمترین اثر را بر روی اناردانهها داشت، اگرچه که تفاوت معنیداری با دیگر تیمارها داشت. نمونههای شاهد در مرحله سوم اندازهگیری (8 روز بعد از شروع انبارداری) بیشترین (35/3) میزان افزایش پهاش را نشان دادند (جدول 4-9).
جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس
دوره انبارداری (روز)
میانگین تیمارها
12
8
4
0
تیمار
85/1A**
01/3b-f
98/2c-f
86/2 fg
80/2g*
کیتوزان
79/1B
پوسیدگی
12/3bc
04/3 b-e
80/2g
متیل سلولز
71/1 C
15/3b
08/3b-e
92/2 efg
80/2g
پکتین
83/1AB
14/3b
09/3bcd
95/2d-g
80/2g
نانو کیتوزان
67/1 D
پوسیدگی
35/3a
11/3 bc
80/2g
شاهد
106/3 A
12/3 A
98/2 B
80/2C**
میانگین زمانها
* میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک کوچک هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشند.
** میانگینهایی که در هر ردیف یا ستون دارای یک حرف مشترک بزرگ هستند از لحاظ آماری با آزمون دانکن در سطح 1 درصد معنیدار نمی باشد.
4-6-2- میوه انار
بررسی تغییرات پهاش در طول دوره انبارداری، در تمام تیمارها از نظر آماری در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است (جدول 4-10). با گذشت زمان سرعت افزایش پهاش در نمونهها بیشتر بود. بررسی تغییرات پهاش در طول دوره انبارداری میوههای انار نیز در تمام تیمارها نشان دهنده روند افزایشی پهاش است. تغییرات پهاش در تمام نمونههای تیمار شده با پوشش خوراکی کمتر از نمونههای شاهد بود و این تغییرات در نمونههای پوشیده شده با پوششهای خوراکی تفاوت معنیداری با نمونههای شاهد نشان دادند. تیمارهای کیتوزان (4/3) و نانوکیتوزان (4/3) بهترین اثر را بر روی حفظ اسیدهای آلی نمونهها داشتند، اگرچه که پوششهای خوراکی تفاوت معنیداری با یگدیگر نداشتند. در پایان دوره انبارداری بیشترین پهاش مربوط به نمونههای تیمار شده با نانوکیتوزان (07/4) بود. پوششهای خوراکی روی میوههای تازه با کند کردن فعالیتهای سوخت وساز باعث به تاخیر افتادن تغییر در شاخص های کیفی میوه خواهد شد (Jiang et al, 2004). کاهش دمای انبار نیز با کند کردن سرعت تنفس باعث به تأخیر افتادن تغییر در شاخصهای کیفی میوه میشود Serrano et al., 2008). به طور کلی در این پژوهش کاربرد پوششهای خوراکی باعث کند کردن سرعت افزایش pH در نمونههای پوشیده شده گردید. در بین تیمارها پوششهای خوراکی، پوشش کیتوزان و نانوکیتوزان و پکتین بهترین اثر را بر

دیدگاهتان را بنویسید